دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 10، آذر 1402، صفحه 327-537 
مطالعه تأثیر برهمکنش ژنوتیپ- محیط بر عملکرد قند هیبریدهای چغندرقند (Beta vulgaris L.)

صفحه 345-364

10.22034/csrar.2023.346833.1248

سعید صادق زاده حمایتی؛ علی صارمی راد؛ رحیم محمدیان؛ علی جلیلیان؛ جواد رضایی؛ مستانه شریفی؛ عادل پدرام


مقاله پژوهشی

انگشت‎نگاری ژنتیکی بخشی از ژرم‎پلاسم خربزه ایران با استفاده از نشانگر‎های ریز‎ماهواره

صفحه 383-394

10.22034/csrar.2022.327080.1187

طاهره شهرکی؛ محمد رضا نارویی راد؛ حمید رضا گنجعلی؛ حسین کمال الدینی؛ حمیدرضا مبصر


بررسی عملکرد علوفه و شاخص‌های رقابتی کشت مخلوط ماشک و جو تحت تأثیر کود زیستی ازتوبارور-1 و سوپرجاذب

صفحه 465-485

10.22034/csrar.2023.315524.1157

نورالله طولابی؛ عیسی خمری؛ علیرضا سیروس مهر؛ ماشاء الله دانشور؛ محمد گلوی؛ مهدی دهمرده