فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقالات در نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

فلوچارت داوری

- ثبت مقاله توسط نویسنده در سامانه نشریه شامل تکمیل مشخصات نویسندگان، بارگذاری مقاله طبق فرمت درخواستی نشریه و ارسال فرم تعهدنامه
- بررسی مقاله توسط کارشناس نشریه و برگشت مقاله به نویسنده جهت برخی اصلاحات ساختاری (در صورت وجود)
- بررسی مشابهت مقاله
- اعلام نظر سردبیر نشریه در ارتباط با مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی
- ارائه مقاله به 3 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله
- بررسی مقاله و اعلام نظر توسط داوران به همراه تکمیل فرم ارزیابی و اطلاع به سردبیر در خصوص کیفیت و کمیت مقاله
در این مرحله سه حالت ممکن است:
الف. درصورت رد مقاله توسط 2 داور، مقاله از فرآیند مجله خارج و به نویسنده اطلاع داده می‌شود.
ب. درصورت درخواست بازنگری کلی یا جزیی مقاله از طرف داوران (حداقل 2 داور)، مقاله جهت بازبینی و اصلاح به نویسندگان ارسال می‌شود.
ج. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند در این صورت مجدداً مقاله به داوران جدید ارسال خواهد شد.
- ارائه مجدد مقاله تصحیح شده از سوی نویسندگان به همراه فایل پاسخ به سؤالات داوران (حداکثر دو هفته)
- ارسال مقاله تصحیح شده به ارزیاب نهایی جهت بازبینی مقاله
- ارائه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله
- تأیید فرآیند داوری در جلسه هیأت تحریریه نشریه
- در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می‌شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می‌رود.
- مقالاتی که به مجله ارسال می شوند، پس از پذیرش مشمول هزینه 2000000 ریال جهت چاپ می باشند. مقالاتی که حداقل یک نویسنده غیر ایرانی دارند به صورت رایگان چاپ می شوند.
- مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد.

 لازم به ذکر است در کلیه مراحل بررسی مقاله نه نویسندگان از اسامی داوران مطلع خواهند شد و نه داوران از اسامی نویسندگان مقاله، میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات کمتر از 3 روز و میانگین بازه زمانی اتمام فرآیند داوری مقالات در این نشریه کمتر از 3 ماه می‌باشد.