گواهی رتبه علمی 1401

گواهی رتبه علمی 1401

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، در آخرین ارزیابی وزارت علوم (ارزیابی 1400) موفق به کسب رتبه ب شده است.

دریافت گواهی 1400