گواهی رتبه علمی 1400

گواهی رتبه علمی 1400

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، در ارزیابی اخیر وزارت علوم (ارزیابی 1399)، موفق به کسب رتبه ب شده است.

دریافت گواهی