هزینه انتشار مقاله

هزینه چاپ مقاله در این نشریه، 2000000 ریال است که برای جبران بخشی از هزینه های ویراستاری، صفحه آرایی، اخذ DOI و چاپ نهایی مجله و در مرحله پذیرش (قبل از انتشار آنلاین) اخذ می گردد. مقالاتی که حداقل یک نویسنده خارج از کشور دارند به صورت رایگان چاپ می شوند.

هزینه چاپ بایستی به شماره حساب زیر واریز شده و فیش آن در سامانه بارگذاری گردد:

شماره حساب شبا بانک مرکزی به نام تمرکز درآمد اختصاصی دانشگاه زابل: 4001073703018943

شماره شبا: IR130100004001073703018943

شناسه واریز: 327073763119100001191000020233

لازم به ذکر است که ثبت شناسه واریز الزامی است.