اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 289
تعداد پذیرش 96
تعداد عدم پذیرش 112
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 51

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 131
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 270 روز
درصد پذیرش 33 %