اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 350
تعداد پذیرش 125
تعداد عدم پذیرش 130
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 63

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 161
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 350 روز
درصد پذیرش 36 %