اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 193
تعداد پذیرش 49
تعداد عدم پذیرش 72
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 27

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 83
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 145 روز
درصد پذیرش 25 %