اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 317
تعداد پذیرش 96
تعداد عدم پذیرش 122
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 58

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 147
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 295 روز
درصد پذیرش 30 %