اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 260
تعداد پذیرش 66
تعداد عدم پذیرش 100
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 43

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 114
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 199 روز
درصد پذیرش 25 %