اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد رضا اصغری پور

اکولوژی نظام‌های کشاورزی استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

moasgharipourgmail.com

h-index: 21  

مدیر مسئول

اسماعیل سیدآبادی

کشاورزی استادیار دانشگاه زابل، زابل، ایران

esmaeelseyedabadigmail.com

اعضای هیات تحریریه

سید جلال طباطبائی

تغذیه گیاهی استاد تمام دانشگاه شاهد، تهران، ایران

tabatabaeitabrizu.ac.ir

ناصر مجنون حسینی

زراعت دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mhoseiniut.ac.ir

محمد رضا شکیبا

اکوفیزیولوژی استاد تمام دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

shakibamr438yahoo.com

سید محسن موسوی نیک

فیزیولوژی استاد تمام دانشگاه زابل، زابل، ایران

mohsen_372001yahoo.com.au

محمد صدقی

بیوشیمی، فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد دانشگاه اردبیل، اردبیل، ایران

mosedghi2003yahoo.com

عبدالعلی غفاری

زراعت دانشیار موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، مراغه، ایران

abdolali_ghaffariyahoo.co.uk

محمود رمرودی

اکولوژی دانشیار دانشگاه زابل، زابل، ایران

m_ramroudiyahoo.com

مهدی دهمرده

دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

dahmardgmail.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

آریا دولت آبادیان

دانشگاه استرالیای غربی، استرالیا

aria.dolatabadianresearch.uwa.edu.au

h-index: 12  

هاوارد چارلز لی

مدیریت پایدار اراضی کالج هادلو، کنت، پادشاهی متحده بریتانیا

howard.leehadlow.ac.uk

آمیت کساروانی

زراعت دپارتمان زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعت و کشاورزی پانتناگار، پانتناگار، هندوستان

getkesargmail.com
+91-750-874-9299

شهزاد مقصود احمد بصرا

فیزیولوژی زراعی استاد دپارتمان زراعت، دانشگاه کشاورزی، فیصل اباد، پاکستان

shehzadbasragmail.com

مراد تونج تورک

گیاهان صنعتی دانشگاه یوزونجی ییل، وان، ترکیه

murattuncturkyyu.edu.tr