درباره نشریه

بسمه تعالی

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، یک  فصلنامه علمی پژوهشی با دسترسی آزاد است که با صاحب امتیازی دانشگاه زابل به منظور تحقق رسالت خود که ‌گسترش دانش علوم زراعی در مناطق خشک است تحقیقاتی را در مورد نحوه مدیریت گیاهان زراعی، ارائه راهکارهایی برای گسترش تولید محصولات کشاورزی و بهبود کیفیت محصولات زراعی در مناطق خشک، تحلیل‌ اقتصادی و پایداری تولید محصولات زراعی با اتکاء به دیدگاه‌های بوم‌شناختی و اقتصاد اکولوژیک، عملیات زراعی در جهت بهبود وضعیت محیط زیست، و ارزیابی آثار زیست محیطی تولید محصولات زراعی را منتشر می‌کند.

این مجله با در نظر گرفتن اصول اخلاق در حوزه پژوهشی و مقررات دانشگاهی مقاله‌های پژوهشی، مقالات مروری، و مقالات کوتاه را منتشر می‌کند. کلیه مقالات دریافتی، پس از بررسی اولیه تحت فرآیند ارزیابی دوسویه کور قرار می‌گیرد. مقالات ارزیابی شده پس از بررسی کامل و تایید هیات تحریریه نشریه به ترتیب دریافت منتشر خواهد شد.

 

عنوان نشریه:

تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک

شاپای چاپی:

2423-611X

شاپای الکترونیکی:

2588-4603

ترتیب انتشار:

فصلنامه

سال شروع انتشار:

1396

صاحب امتیاز:

دانشگاه زابل

شیوه داوری

 دو سر کور

مجوز انتشار و حق مولف License (CC BY 4.0)

پایگاه‌های نمایه کننده:

ISC, GoogleScholar, Magiran, SID, Publons