اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش‌های با اهمیت اقتصاد ایران، تامین کننده یک چهارم اشتغال، یک سوم صادرات غیرنفتی و یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور است. قرار گرفتن بخش عمده کشور ایران در کمربند خشک و نیمه خشک جهان و محدودیت منابع آبی کشور موجب شده است تا کشاورزی با محدودیت روزافزون مواجه شود. متوسط بارندگی ایران حدود 250 میلی‌متر است و بیش از 90 درصد منابع آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. دانش نوین علوم زراعی برای توسعه کشاورزی و بهبود کیفیت تولیدات زراعی نظام‌های کشاورزی نیازمند تغییر نگرش علمی خود درباره مفهوم توسعه و به کار گیری فناوری‌های پیشرفته به منظور مصرف بهینه آب، انرژی، حفظ محیط زیست دارد. با یاری جستن از دانش روز و به کارگیری روش‌های نوین فرصت‌های تولید فرآورده‌های غذایی جدید پدیدار می‌شود و می‌توان با استفاده از این دست‌آوردهای علمی امکان توسعه کشاورزی پایدار در مناطق خشک و نیمه کشور ایران را امکان‌پذیر کرد.