تأثیر تیمار نانوذره طلا روی ترکیبات موجود در روغن گیاه رزماری (Rosmarinus officinals L.) در دو بازه زمانی مختلف تیمار دهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری بیوتکنولوژی دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 پژوهشکده فناوری های نوین زیستی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

4 گروه داروسازی سنتی و فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران

چکیده

رزماری به دلیل خواص دارویی متعدد یکی از گیاهان دارویی سودمند در بین رده‌های مختلف گیاهان هست. نانوذرات به‌عنوان یکی از الیسیتورهای غیر زیستی با استفاده از خواص الکتروشیمیایی که دارند باعث تداخل در مسیر بیوسنتزی ترکیبات موجود در گیاهان می‌شوند. در این تحقیق نانوذره طلا بر اساس روش احیای شیمیایی سنتز شد و از طریق آنالیزهای پراش میکروسکوپ الکترونی (SEM) Scanning Electron Microscope و اسپکتوفتومتری مورد تأیید قرار گرفت. سپس به‌منظور بررسی اثر نانوذره طلا سنتز شده بر روی تغییرات نسبی مواد مؤثره، گیاهان رزماری با غلظت 30 پی‌پی‌ام نانوذره طلا در دو بازه زمانی 24 و 48 ساعت تیمار گردیدند. ترکیبات روغنی گیاه با دستگاه کلونجر دو بار تقطیر استخراج شد و طیف‌سنج جرمی (GC-MS) Mass Spectrometry Gas Chromatography روی آن‌ها صورت گرفت. نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق تغییرات قابل‌توجه را در ترکیبات به‌دست‌آمده از طیف‌سنج جرمی (GC-MS) در روغن گیاه رزماری نشان دادند که هرکدام از این ترکیبات ازلحاظ دارویی دارای خصوصیات منحصربه‌فردی می‌باشند. تغییرات در متابولیت‌های ثانویه باعث افزایش دفاع آنتی‌اکسیدانی گیاه می‌شود که می‌تواند در سازگاری به تنش‌ها اهمیت داشته باشد. وربنون یک ترکیب مؤثر در روغن گیاه رزماری هست که در این تحقیق افزایش قابل‌ملاحظه‌ای تحت تیمار نانوذره طلا داشت. با توجه به اهمیت بالای این ترکیب شاید بتوان از این طریق باعث القای حداکثری این ترکیب درون ترکیبات روغنی گیاه رزماری و تولید انبوه این ترکیب جهت بررسی‌های آینده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of gold nano particle treatment on compounds in rosemary (Rosmarinus officinals L.) oil in two different treatment periods

نویسندگان [English]

 • Mehran Jahantigh 1
 • mahmood solouki 2
 • Baratali Fakheri 2
 • Nafiseh Mahdinezhad 2
 • Abbas Bahari 3
 • Mahdi Tavakolizadeh 4
1 Ph.D. in biotechnology, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Research Institute of modern biological techniques , University of Zanjan, Zanjan, Iran
4 Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Rosemary is one of the most useful medicinal plants among different categories of plants due to its many medicinal properties. Nanoparticles as one of the non-bio-stresses by using their electrochemical properties cause to interference in the biosynthetic pathway of compounds in plants. This research was conducted in the form of a completely random basic design with three replications in the agricultural greenhouses of Zanjan University in 2017-2018. Also, gold nanoparticle was produced by chemical reduction method in the laboratory of Zabul University, and then its effect on the increase or decrease of compounds in rosemary plant oil was investigated in two time intervals of harvesting 24 hours, 48 hours and the control group.
Materials and Methods: Rosemary plant cuttings with lengths of 10-12 cm and diameter of half a centimeter were rooted in small containers containing light and washed soil and ionolite and permit at night temperatures of 10-17 degrees and 21-23 degrees during the day. Then the rooted cuttings were transferred to 5 liter pots containing a combination of fertile agricultural soil and sand. Chemical reduction method (sodium citrate) was used to extract nanoparticles (Leopold and Lendl, 2003). The gold nanoparticle mixture that had changed color (blue) was subjected to the absorption spectrum of the spectrophotometric device and the results obtained from the output of the device were checked based on which the maximum absorption rate of the gold nanoparticle with a diameter of 13 nm is equal to the wavelength of 520 nm and for the gold nanoparticle with The diameter of 52 nm is equal to 533 nm. The samples were sent to Beam Gostar Taban (2016-2021) after extraction by chemical reduction method for diffraction electron microscope (SEM) investigations and the authenticity of the presence of gold nanoparticles in the obtained samples. The gold nanoparticle treatment with a concentration of 30 ppm was sprayed on the plant in two different time periods (24 hours and 48 hours) and the control group (without any treatment group) when the cuttings were fully established in terms of rooting and leafing. After that, their aerial parts were harvested at specified intervals and dried at room temperature for mass spectrometer (GC-MS) analysis. About 400 microliters of effective substance was spectrometered by the device (N Agilent 6890Agilent technology USA) which was equipped with ion trap system. The leaf sample of the plant, which was dehydrated at room temperature, was placed in the Cloninger device on a heater for 3 hours at a temperature of 100 degrees Celsius. Water solvent was used in this research.
Results and Discussion: In this study, gold nanoparticles were extracted based on chemical reduction method and the synthesis of gold nanoparticles was confirmed by electron microscope diffraction (SEM) and spectrophotometric analyzes. The results obtained in this study showed significant changes in the compounds obtained by mass spectrometer (GC-MS) in rosemary oil, each of which has unique medicinal properties. Changes in secondary metabolites increase the plant's antioxidant defenses, which can be important in adapting to stresses. Verbonone is an effective compound in rosemary oil that in this study had a significant increase under the treatment of gold nanoparticles.
Conclusion: In general, investigations conducted on the expression of oily compounds in rosemary showed that gold nanoparticle treatment did not have a significant effect on all the compounds in rosemary oil, but it was able to significantly increase a number of important compounds. The composition of verbena, which has an anti-inflammatory and antimicrobial role, showed a significant increase in the oily compounds of the rosemary plant. Considering the changes in the important oil compounds of rosemary plant, it may be possible to induce the maximum of these compounds and mass production of nanoparticles in the future.
Keywords: GC-Mass, Gold nanoparticles, Oil compounds, SEM, Spectrophotometric.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spectrophotometric
 • SEM
 • Oily compounds
 • Verbenon
 • GC-Mass

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401
 • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 02 اسفند 1401