تأثیر تیمار نانوذره طلا روی ترکیبات موجود در روغن گیاه رزماری (Rosmarinus officinals L.) در دو بازه زمانی مختلف تیمار دهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3 هیات علمی دانشگاه زابل

4 هئیت علمی دانشگاه زابل

5 پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان

6 دانشگاه علوم پزشکی زنجان

10.22034/csrar.2023.305459.1134

چکیده

رزماری به دلیل خواص دارویی متعدد یکی از گیاهان دارویی سودمند در بین رده‌های مختلف گیاهان هست. نانوذرات به‌عنوان یکی از الیسیتورهای غیر زیستی با استفاده از خواص الکتروشیمیایی که دارند باعث تداخل در مسیر بیوسنتزی ترکیبات موجود در گیاهان می‌شوند. در این تحقیق نانوذره طلا بر اساس روش احیای شیمیایی سنتز شد و از طریق آنالیزهای پراش میکروسکوپ الکترونی (SEM) Scanning Electron Microscope و اسپکتوفتومتری مورد تأیید قرار گرفت. سپس به‌منظور بررسی اثر نانوذره طلا سنتز شده بر روی تغییرات نسبی مواد مؤثره، گیاهان رزماری با غلظت 30 پی‌پی‌ام نانوذره طلا در دو بازه زمانی 24 و 48 ساعت تیمار گردیدند. ترکیبات روغنی گیاه با دستگاه کلونجر دو بار تقطیر استخراج شد و طیف‌سنج جرمی (GC-MS) Mass Spectrometry Gas Chromatography روی آن‌ها صورت گرفت. نتایج به‌دست‌آمده در این تحقیق تغییرات قابل‌توجه را در ترکیبات به‌دست‌آمده از طیف‌سنج جرمی (GC-MS) در روغن گیاه رزماری نشان دادند که هرکدام از این ترکیبات ازلحاظ دارویی دارای خصوصیات منحصربه‌فردی می‌باشند. تغییرات در متابولیت‌های ثانویه باعث افزایش دفاع آنتی‌اکسیدانی گیاه می‌شود که می‌تواند در سازگاری به تنش‌ها اهمیت داشته باشد. وربنون یک ترکیب مؤثر در روغن گیاه رزماری هست که در این تحقیق افزایش قابل‌ملاحظه‌ای تحت تیمار نانوذره طلا داشت. با توجه به اهمیت بالای این ترکیب شاید بتوان از این طریق باعث القای حداکثری این ترکیب درون ترکیبات روغنی گیاه رزماری و تولید انبوه این ترکیب جهت بررسی‌های آینده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of gold nano particle treatment on compounds in rosemary (Rosmarinus officinals L.) oil in two different treatment periods

نویسندگان [English]

 • mehran jahantigh 1
 • mahmood solouki 2
 • baratali fakheri 3
 • nafiseh mahdinezhad 4
 • abbas bahari 5
 • mehdi tavakolizadeh 6
1 student
2 zabol university
3 zabol university
4 zabol university
5 Znjan university(New Biotechnology Research Institute)
6 , Zanjan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Rosemary is one of the most useful medicinal plants among different categories of plants due to its many medicinal properties. Nanoparticles as one of the non-bio-stresses by using their electrochemical properties cause to interference in the biosynthetic pathway of compounds in plants. In this study, gold nanoparticles were extracted based on chemical reduction method and the synthesis of gold nanoparticles was confirmed by electron microscope diffraction (SEM) and spectrophotometric analyzes. rosemary plants were treated with a concentration of 30 ppm gold nanoparticles in 24 and 48 hours. The oily compounds of the plant were extracted by twice Clevenger apparatus and mass spectrometer (GC-MS) was applied on them. The results obtained in this study showed significant changes in the compounds obtained by mass spectrometer (GC-MS) in rosemary oil, each of which has unique medicinal properties. Changes in secondary metabolites increase the plant's antioxidant defenses, which can be important in adapting to stresses.Verbonone is an effective compound in rosemary oil that in this study had a significant increase under the treatment of gold nanoparticles. Due to the high importance of this compound, it may be possible to induce the maximum of this compound in the oily compounds of rosemary and mass production of this compound for future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Spectrophotometric
 • SEM
 • Oily compounds
 • Verbenon
 • GC-Mass

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401
 • تاریخ دریافت: 27 شهریور 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 02 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 02 اسفند 1401