فهرست داوران نشریه

اسامی داوران نشریه در سال 1400

نام

سمت / سازمان

لینک پابلونز

محمد جواد ارشدی

دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

Publons

عزت اله اسفندیاری

  استاد، دانشگاه مراغه، تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی، موضوعات مرتبط با تنش‌های محیطی و تغذیه گیاهی

Publons

حمدلله اسکندری

دانشیار گروه علمی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

Publons

صدیقه اسماعیل زاده

دانشیار گروه زیست شناسی. دانشکده علوم. دانشگاه زابل، زابل

Publons

محمد رضا اصغری پور

استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

Publons

مریم اله دو

گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

Publons

علی آذری نصرآباد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

Publons

مهدی آران

مدیرگروه مهندسی فضای سبز، دانشگاه زابل، زابل، ایران

Publons

الیاس آرزمجو

استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی - باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج

Publons

محمد آرمین

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

Publons

علیرضا باقری

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

Publons

جلال برادران مطیع

استادیار گروه بیوسیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی

Publons

مسلم بهمنکار

استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد دزفول

Publons

ابوالفضل توسلی

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور زاهدان

Publons

محمد جواد ثقه الاسلامی

دانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی، گیاهان دارویی و علوم دامی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

Publons

میترا جباری

عضو هیات علمی-آموزش عالی سراوان

Publons

جلال جلیلیان

گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران،

Publons

حامد جوادی

گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور بیرجند

Publons

مهرانگیز جوکار تنگ کرمی

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

Publons

فرهاد حبیب زاده

استادیار گروه زراعت، دانشگاه بین المللی قزوین

Publons

فریبرز حبیبی

دکتری تخصصی، دانشگاه زنجان

Publons

سید محمد حسینی ملا

دکتری علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت محصولات باغبانی، دانشگاه هرمزگان

Publons

پرویز حقیقت جو

دانشیار گروه آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل

Publons

سعید حکم علی پور

استادیار گروه علمی علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

Publons

سعید خاوری خراسانی

استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسن رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

Publons

سرور خرم دل

دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

Publons

مسعود خزایی

دانشکده کشاورزی  دانشگاه بیرجند

Publons

علیرضا پیرزاد

دانشیار، دانشگاه ارومیه، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت

Publons

هادی دهقان

استادیار، گروه علوم و مهندسی آب، مرکز آموزش عالی کاشمر

Publons

مهدی دهمرده

دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

Publons

مجید رستمی

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

Publons

جواد رضائی

استادیار، بخش تحقیقات چغندر قند، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

Publons

محمود رمرودی

 دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل Publons

داریوش رمضان

استادیار علوم باغبانی (فیزیولوژی و اصلاح سبزی)، گروه علوم باغبانی و فضای سبز دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.

Publons

آرش روزبهانی

دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد  رودهن .تهران

Publons

شهرام ریاحی نیا

گروه علوم و مهندسی کشاورزی؛دانشگاه پیام نور

Publons

هادی سالک معراجی

دانش آموخته دکتری، گروه  زراعت و اصلاح نباتات، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

Publons

اسماعیل سیدآبادی

استادیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

Publons

علیرضا سیروس مهر

دانشیار، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل

Publons

حمیدرضا شاه حسینی

دکتری اگرواکولوژی، دانشگاه زابل، زابل

Publons

محمد صدقی

استاد دانشگاه اردبیل، اردبیل، ایران

Publons

سید مسعود ضیائی

مجتمع آموزش عالی سراوان

Publons

جواد طایی

گروه علوم کشاورزی - دانشگاه فنی و حرفه ای-  تهران-  ایران

Publons

زین العابدین طهماسبی

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

Publons

امین عباسی

دانشگاه مراغه

Publons

حیدر عزیزی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه، ایران

Publons

حمیدرضا عشقی زاده

دانشگاه اصفهان

Publons

سید محمد علوی سینی

مرکز تحقیقات کشاورزی جیرفت

Publons

ارسلان فاریابی

استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

Publons

بهمن فاضلی نسب

گروه پژوهشی زراعت و اصلاح نباتات، پزوهشکده کشاورزی، پژوهشگاه دانشگاه، دانشگاه زابل

Publons

سعید فراهانی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

Publons

سارا فرخ زاده

دستیار آموزشی پژوهشی، دانشگاه شیراز

Publons

حمید رضا فنایی

استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان. و رئیس بخش تحقیقات زراعی و باغی

Publons

لیلا فهمیده

دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

Publons

احمد قاسمی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زابل

Publons

مهناز قائد رحمتی

عضو هیات علمی. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

Publons

سید احمد قنبری

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

Publons

ابوالقاسم قیصری

مرکز تحقیقات کشاورزی فارس

Publons

نوید کارگر ده بیدی

گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

Publons

کیقباد کیکاووسی

استادیار

Publons

حسین گرگینی شبانکاره

گروه باغبانی، دانشگاه علوم کشاورزی  و منابع کشاورزی گرگان

Publons

صالحه گنجعلی

گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

Publons

بختیار لله گانی

دانشگاه پیام نور لرستان

Publons

زینب محکمی

عضو هیات علمی پژوهشکده کشاورزی
دانشگاه زابل

Publons

مهرداد محلوجی

استادیار بخش تحقیقات علوم زراعی باغی، مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی،

Publons

علی مختصی بیدگلی

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

Publons

زهرا مرزبان

 

Publons

حسن مکاریان

دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود ، سمنان

Publons

لیلا مهراوران

استاد دانشگاه

Publons

سید غلامرضا موسوی

هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

Publons

سید موسی موسوی کوهی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند- ایران

Publons

سید محسن موسوی نیک

زراعت, دانشکده کشاورزی , دانشگاه زابل, زابل , ایران

Publons

سیدنادر موسویان

دانشگاه پیام نور خوزستان، واحد شوشتر

Publons

سید حسن میرهاشمی

دانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی، ددانش آموخته دکتری آبیاری و زهکشی، دانشگاه زابل انشگاه زابل

Publons

محمد نادریان فر

استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت

Publons

رحیم ناصری

گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی، آموزشکده فنی‌مهندسی و کشاورزی دهلران، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

Publons

عباس نصیری دهسرخی

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

Publons

ویدا ورناصری قندعلی

دانشگاه زابل

Publons