بررسی عملکرد علوفه و شاخص‌های رقابتی کشت مخلوط ماشک و جو تحت تأثیر کود زیستی ازتوبارور-1 و سوپرجاذب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس آزمایشگاه گیاهشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

2 گروه زراعت، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

4 گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی عملکرد علوفه خشک و شاخص‌های رقابتی کشت مخلوط ماشک و جو در شرایط دیم تحت تأثیر کود زیستی ازتوبارور -1 و ماده سوپرجاذب در طی سال‌های زراعی 97-1396 و 98-1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. عامل اول، کشت مخلوط در 5 سطح شامل: =V1 100% ماشک، =V2 100% جو، =V3 75% ماشک + 25% جو، =V4 50% ماشک + 50% جو و =V5 25% ماشک + 75% جو به روش جایگزینی و عامل دوم کود زیستی ازتوبارور-1 و ماده سوپرجاذب در 4 سطح شامل: =F1 ازتوبارور-1، =F2 سوپرجاذب، =F3 ازتوبارور-1+ سوپرجاذب و =F4تیمار شاهد بودند. نتایج نشان داد که در کشت مخلوط بیشترین مجموع عملکرد علوفه خشک به مقدار 3799 کیلوگرم در هکتار، بیشترین نسبت برابری زمین کل (913/2)، بیشترین مجموع عملکرد نسبی کل (457/1) و بیشترین ضریب نسبی تراکم کل (577/7) در سال دوم و از ترکیب 50% ماشک + 50% جو × ماده ازتوبارور-1 + سوپرجاذب مشاهده شد. از طرفی در سال اول بیشترین نسبت رقابت کل (297/4) از ترکیب 25% ماشک + 75% جو × ازتوبارور-1 + سوپرجاذب و بیشترین کاهش واقعی عملکرد کل (990/4) از تیمار 75% ماشک + 25% جو × سوپرجاذب حاصل گردید. به نظر می‌رسد کود زیستی ازتوبارور-1 با کمترین هزینه می‌تواند به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی نیتروژن‌دار عمل نماید و از طرفی کاربرد ماده سوپرجاذب می‌تواند در مناطق دیم مفید باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of forage yield and competitive indices of vetch and barley intercropping under the influence of Azetobarvar-1 biofertilizer and superabsorbent

نویسندگان [English]

 • Norollah Toolabi 1
 • Issa Khammari 2
 • Alireza sirosmehr 3
 • Mashallah Daneshvar 4
 • mohammad galavi 3
 • Mehdi Dahmardeh 3
1 Expert in Botany Laboratory, Faculty of Agriculture, Lorestan University
2 Department of agronomy, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Associate Professor, Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Zabol University
4 Assistant Professor, Department of Agriculture, Faculty of Agriculture, Lorestan University
چکیده [English]

This experiment was conducted to investigate the competitive characteristics of forage in mixed cultivation of vetch and barley in rainfed conditions under the influence of azobarvar-1 fertilizer and superabsorbent material during the cropping years of 2017-2018 and 2018-2019 in the research farm of Lorestan University Faculty of Agriculture. فا Factorial form based on randomized complete block design (RCBD) was performed in three replications. The first factor was performed in 5 levels as follows: 1- vetch (100% vetch), 2- 100% Barley, 3-intercropping (75% vetch and 25% Barley), 4-intercropping (50% vetch and 50% Barley), and 5- intercropping (25% vetch and 75% Barley). The second factor (combination of biofertilizer and superabsorbent material) was designed in 4 levels including: F1= azotobar-1 (seed and foliar application), F2= superabsorbent, F3= azotobar-1 + superabsorbent and F4= control. The results showed that the dry forage yield and competitive indices of vetch and barley forage at the flowering stage including: land parity ratio, total relative yield, relative density coefficient, competition ratio and actual yield reduction in intercropping were affected by biobarium 1 fertilizer and superabsorbent material. In this experiment, the highest total dry forage yield was obtained in the second year from the treatment of 50% vetch + 50% barley in the presence of Azotobar-1 + superabsorbent. Therefore, it seemed that Aztobarvar-1 biofertilizer can act as a safe alternative to nitrogenous chemical fertilizers at the lowest cost. On the other hand, a superabsorbent material capable of storing rainwater can be useful in rainfed areas

کلیدواژه‌ها [English]

 • Production stability
 • Replacement
 • Relative Crowding Coefficient
 • Land Eqivalent Ratio
 • Symbiosis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 26 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 08 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 31 فروردین 1402