گواهی رتبه علمی 1402

گواهی رتبه علمی 1402

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک، در آخرین ارزیابی وزارت علوم (ارزیابی 1401) موفق به کسب رتبه ب شده است.

دریافت گواهی 1401