ارزیابی تنوع صفات مورفولوژیک در اکوتیپ‎های مختلف رازیانه با استفاده از روش‎های آماری چند متغیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیک، آزمایشی بر روی 11 اکوتیپ رازیانه با استفاده از طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار، در گلخانه دانشگاه پیام نور قم در سال 1398 اجرا شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس اختلاف معنی‎داری میان اکوتیپ‎های مورد مطالعه برای همه صفات مشاهده گردید. اکثر صفات مورد مطالعه از وراثت‌پذیری عمومی بالایی برخوردار بودند. عملکرد دانه در گیاه همبستگی مثبت و معنی‎داری با تعداد چترک در چتر (0/64)، تعداد چتر در بوته (0/59) و تعداد شاخه‎های فرعی در گیاه (0/56) داشت. تجزیه به عامل‎ها نشان داد که سه عامل اصلی و مستقل 78/74درصد از تغییرات کل داده‎ها را توجیه نمودند. تجزیه خوشه‌ای با استفاده از روش وارد، 11 اکوتیپ مورد بررسی را در چهار خوشه مجزا گروه‎بندی کرد. اکوتیپ‎های خوشه دوم (اردبیل و مغان) به علت داشتن مقادیر بالای صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه‎های فرعی در گیاه، تعداد چتر در بوته، تعداد چترک در چتر، تعداد گل در چترک، وزن هزار دانه و عملکرد دانه ارزشمند هستند و می‎توان از این اکوتیپ‎ها برای گزینش اکوتیپ‎های پر محصول و صفات مورفولوژیک مطلوب در برنامه‎های اصلاحی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of morphological traits variation in different fennel ecotypes using multivariate statistical methods

نویسندگان [English]

  • Shahram Riahinia
  • Maryam Danesh Gilevaei
Department of Agriculture, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

Introduction: Fennel (Foeniculum vulgare Mill.) is an old medicinal plant that is usually used as food and traditional medicine. The main goal of studying genetic diversity and relationships between germplasm sets is to use the information obtained from the diversity of native cultivars to develop and release cultivars with higher yields among cultivated species.
Materials and methods: To investigate genetic diversity and relationships among morphological traits, an experiment was performed using a completely randomized design with 3 replications on 11 fennel ecotypes in the greenhouse of Payame Noor University of Qom, in 2020. The measured traits included number of days to germination, number of days to 50% flowering, number of days to maturity, plant height, the number of branches per plant, the number of umbels per plant, the number of umbellets per umbel, the number of flowers per umbellets, 1000-seed weight, and grain yield per plant. After data collection, analysis of variance, mean comparison (with Duncan's test), correlation between traits (using Pearson's method) and stepwise regression were performed. In order to determine the relative contribution of each of the measured traits in creating diversity among the studied ecotypes, factor analysis was used, and Ward's cluster analysis was used to group them. SPSS software was used to analyze the data. Environmental, genetic and phenotypic variance components were estimated based on mathematical expectation of mean squares to calculate trait heritability with Excel software.
Results and discussion:Based on the results of the analysis of variance, a significant difference was observed among the studied ecotypes for all traits. Most of the studied traits had high broad-sense heritability. Seed yield per plant had a positive and significant correlation with the number of umbellets per umbel (0.64), number of umbels per plant (0.59), and number of branches per plant (0.56). Factor analysis showed that three main and independent factors explained 78.74 percent of the total variance in all ecotypes. Cluster analysis using the Ward method grouped 11 studied ecotypes into four separate clusters. The second cluster ecotypes (Ardebil and Moghan) are valuable due to their high values of plant height, number of branches per plant, number of umbels per plant, number of umbellets per umbel, number of flowers per umbellets, 1000-seed weight, and seed yield, and these ecotypes can be used to select of high yielding ecotypes and desirable morphological traits in breeding programs.
Conclusion:The results showed that fennel ecotypes had many differences in terms of the studied traits. Among them, the early maturing ecotypes (Ardebil and Moghan) with high values of the number of umbels per plant, umbellets per umbels and flowers in umbellets, and number of branches per plant had high seed yield. While long maturing ecotypes (Hajiabad, Qazvin, Sardasht and Sari) with low values of the number of umbels per plant, umbellets per umbels and flowers per umbellets, the number of branches per plant had low seed yield. Therefore, in order to produce ecotypes with desirable agricultural characteristics in breeding and selection programs, crossing between superior ecotypes from different clusters and testing their results can be done. The results of stepwise regression analysis were consistent with correlation analysis, so that the number of umbellets per umbels, which had the highest correlation coefficient with yield, was entered into the model as the first trait. The next trait, the number of umbels per plant, was entered into the model, which had a positive and significant correlation with yield. Considering that the traits number of umbels per plant and number of umbellets per umbels were good indicators for yield, therefore, the selection of these traits can cause the maximum increase in yield compared to other traits of yield components. In this research, the ecotypes of Ardebil and Moghan are introduced as superior ecotypes, which can be used to apply all kinds of improvement methods on them and achieve the ecotypes with favorable morphological characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cluster analysis
  • Correlation
  • Factor analysis
  • Heritability
Abhay, D. and Sastry, E.V.D., 2011. Variability, character association and path coefficient analysis in fennel. Indian Journal of Horticulture, 68(3), PP.351-356.
Akbari, A., Izadi-Darband, A., Bahmani, K. and Ramshini, H.A., 2015. Relationships between seed yield and plant characteristics in synthetic cultivars and elite ecotypes of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) under drought stress conditions. Iranian Journal of Crop Sciences, 17(4), PP.301-314 [In Persian].
Alawala, S., Suman, A., Arro, J.A., Veremis, J.C. and Kimbeng, C.A., 2006. Target region amplification polymorphism (TRAP) for assessing genetic diversity in sugarcane germplasm collections. Crop Science, 46, PP.448-455. doi: 10.2135/cropsci2005.0274
Bahmani, K., Izadi Darbandi, A. and Baghcheghi, R., 2012. Assessment of genetic diversity of Iranian fennel Rapid marker. Special Twelfth Iranian Genetics Congress, 12, PP.99-105 [In Persian].
Bahmani, K., Izadi-Darbandi, A., Noori, S.A.S., Jafari, A.A. and Moradi, N., 2013. Determination of interrelationships among phenotypic traits of Iranian fennel (Foeniculum vulgare Mill.) using correlation, stepwise regression and path analyses. Journal of Essential Oil Bearing Plants, 15(3), PP.424-444.‏ doi: 10.1080/0972060x.2012.10644070
Burton, G.W. and Devane, D.E., 1953. Estimating heritability in tall fescue (Festuca arundinacea) from replicated clonal material. Agronomy Journal, 45(10), PP.478-481.‏ doi: 10.2134/agronj1953.00021962004500100005x
Diaaz-Maroto, M.C., Pea Rez-Coello, M.S., Esteban, J. and Sanz, J., 2006. Comparison of the volatile composition of wild fennel samples (Foeniculum vulgare Mill.) from central spain. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54(18), PP.6814-6818. doi: 10.1021/jf0609532
Farshadfar, M., Moradzade, N., Farshadfar, E. and Shirvani, H., 2017. Genetic diversity among fennel (Fueniculum vulgare Mill.) accessions using morphological and SCoT markers. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 25(2), PP.212-231 [In Persian].
Hadli, A.A., Yuvaraj, K.M., Srinivasulu, B., Jayaprada, M., Kiran, Y.D. and Vali, D.M., 2021. Genetic variability studies in fennel (Foeniculum vulgare Mill.) under Rayalaseema region of Andhra Pradesh. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry, 10(1), PP.1755-1760. doi: 10.22271/phyto.2021.v10.i1y.13605
Hosseini, E., Majidi, M.M., Ehtemam, M.H., Ghanadian, M. and Huyghe, C., 2021. Variation in a worldwide collection of fennel (Foeniculum vulgare var. vulgare). Crop and Pasture Science, 72(12), PP.1008-1021. doi: 10.1071/cp21149
Izanloo, A., Jami, A., Zabet, M. and Samadzadeh, A.R., 2017. Assessment of genetic diversity of different fennel (Foeniculum vulgare Mill.) ecotypes based on morpho-phenological traits. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants Research, 33(5), PP.779-792 [In Persian]. doi: 10.22092/ijmapr.2017.108103.1874
Kalleli, F., Rebey, I.B., Razgallah, N., Tounsi, M.S. and M’Hamdi, M., 2019. Comparative analysis of morphological and chemical variability in different fennel (Foeniculum vulgare Mill.) cultivars. International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch, 4(4), PP.200-217.‏ doi: 10.35410/ijaeb.2019.4418
Kumar, R., Meena, R.S., Verma, A.K., Hemant, A. and Panwar, A., 2017. Analysis of genetic variability and correlation in fennel (Foeniculum vulgare Mill.) germplasm. Agricultural Research and Technology, 3(4), PP.125-129.‏ doi: 10.19080/artoaj.2017.03.555616
Maghsudi Kelardashti, H., Rahimmalek, M., Sabzalian, M.R. and Talebi, M., 2014. An assessment of morphological genetic variations and heritability of Iranian fennel (Foeniculum vulgare Mill.) accessions. Taxonomy and Biosystematics, 6(18), PP.77-86 [In Persian].
Novais, H.M., Santos, I., Mendes, S. and Pinto-Gomes, C., 2004. Studies on pharmaceutical ethnobotany in arrabida natural park (Portugal). Journal of Ethnopharmacology, 93(2-3), PP.183-195. doi:10.1016/j.jep.2004.02.015
Safaei, L., Zeinali, H. and Afiuni, D., 2011. Study of genetic variation of agronomic characteristics in Foeniculum vulgare Mill. genotypes.‏ Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 19(1), PP.167-180 [In Persian]. doi: 10.22092/ijrfpbgr.2011.10076
Sefidan, A.Y., Valizadeh, M., Aharizad, S. and Sabzi, M., 2014. Path analysis of grain yield, some morphological traits and essential oil content in different fennel (Foeniculum vulgare Mill.) populations. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 4(5), PP.10-15.‏
Sharma, K.K., Crouch, J.H. and Hash, C.T., 2003. Application of biotechnology for crop improvement: Prospects and constraints. Plant Science, 163, PP.381-397. doi: 10.1016/s0168-9452(02)00133-4
Yadav, P.S., Pandey, V.P. and Yadav, Y.P., 2013. Variability studies in fennel (Foeniculum vulgare Mill.). Journal of Spices and Aromatic Crops, 22(2), PP.203-208.