دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-132 
اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و روغن دو رقم آفتابگردان

صفحه 65-76

10.22034/csrar.01.01.06

پرویز یداللهی؛ محمدرضا اصغری پور؛ هاشم مروانه؛ نورالله خیری؛ عیوب امیری