تأثیر عمق کاشت و قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دپارتمان زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحدی خوی، خوی، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر عمق کاشت و قطع آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار در سال 1392 در شهرستان چالدران استان آذربایجان غربی انجام گرفت. عامل اول عمق کاشت در سه سطح (7، 14 و 21 سانتی‌متر) و عامل دوم قطع آبیاری در چهار سطح (شاهد، دو هفته بعد از سبز شدن، مرحله غده‌بندی و مرحله حجیم شدن غده‌ها) منظور گردیدند. نتایج نشان داد که تأثیر عمق کاشت و قطع آبیاری روی تعداد غده در بوته، ارتفاع بوته، تعداد انشعابات در بوته، اندازه غده، میانگین وزنی غده و عملکرد غده معنی‌دار بود. بیشترین عملکرد غده به میزان 22/30 تن در هکتار از عمق کاشت 14 سانتی‌متر حاصل شد و از نظر قطع آبیاری نیز بیشترین عملکرد غده به مقدار 89/30 تن در هکتار در حالت عدم قطع آبیاری و کمترین آن نیز به میزان 72/17 تن در هکتار در حالت قطع آبیاری در مرحله غده‌بندی به‌دست آمد که حدود 50 درصد عملکرد غده کاهش یافت که نشان‌دهنده حساس‌ترین مرحله رشدی سیب زمینی به تنش خشکی می‌باشد. همچنین قطع آبیاری 2 هفته بعد از سبز شدن حدود 8 درصد نسبت به شاهد (آبیاری کامل) عملکرد غده را کاهش داد که در مناطق کم آب می‌توان با عدم آبیاری در این مرحله از رشد، آب را برای مراحل حساس به خشکی ذخیره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of planting depth and irrigation disruption on yield and yield components in potato (Solanum tuberosum L.)

نویسندگان [English]

  • Ali Nasrollahzadeh Asl
  • Ghahraman Sedaghat
Department of Agronomy, College of Agriculture, Khoy Science and Research Branch of Islamic Azad University, Khoy, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effects of planting depth and irrigation disruption on the yield and yield components of potato, an experiment was conducted in Chaldoran West Azerbaijan Province Iran, during 2013. The experiment was carried out using factorial experiment based on randomized complete block design with three replications and two factors. The first factor was planting depth in three levels (7, 14 and 21 cm) and the second factor was considered as irrigation disruption in four levels (control, two weeks after emergence, tuber initiation and tuber bulking). The results showed that the effects of planting depth and irrigation disruption on number of tuber per plant, plant height, number of branches per plant, tuber size, mean tuber weight, and tuber yield were significant. The maximum tuber yield (30.22 ton/ha) was obtained from planting in the depth of 14 centimeter. For irrigation cut the maximum tuber yield (30.89 ton/ha) was obtained from control treatment (full irrigation) and the minimum tuber yield (17.72 ton/ha) was obtained from irrigation disruption in the stage of tuber initiation, which caused about 50%reduction of potato yield. Therefore, the stage of tuber initiation is the most sensitive stage to the drought stress. As to irrigation disruption in two weeks after emergence, potato yield reduced about 8%. Therefore, an arid area with irrigation disruption at this stage of growth can store much water for the most sensitive stage of growth to the drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought stress
  • Tuber Size
  • Tuber Bulking
  • Tuber Weight