بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش در منطقه جیرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت، جیرفت، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت، جیرفت، ایران

3 دپارتمان زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش رقم پرتو در جیرفت در سال زراعی 90-89 آزمایشی بصورت، کرتهای یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت اجرا شد. تاریخ کاشت به عنوان عامل اصلی در چهار سطح شامل ( 8، 15، 21، 29 تیر ماه) و تراکم به عنوان عامل فرعی در سه سطح (10، 20 و 30 بوته در متر مربع ) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته، تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام، عملکرد دانه و بیوماس تاثیر معنی داری داشت. اثر تراکم بوته بر تعداد نیام در بوته و بیوماس معنی دار بود. اثر متقابل تاریخ کاشت در تراکم بوته جز بر ارتفاع بوته و بیوماس بر سایر صفات معنی دار نبود ارتفاع بوته بیشتر (3/91 سانتی‌متر)در 8 تیر و30 بوته در متر مربع بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه با میانگین 1001 کیلوگرم به تاریخ کاشت 15 تیرماه و کمترین آن با میانگین 3/ 714 کیلوگرم به تاریخ کاشت 29 تیرماه تعلق داشت. اگر چه از لحاظ آماری تراکم کاشت بر عملکرد دانه معنی دار نبود، اما بیشترین عملکرد دانه با میانگین 98/907 کیلوگرم در هکتار به تراکم 30 بوته در متر مربع تعلق داشت. با عنایت به نتایج یکساله بهترین تاریخ کاشت 15 تیرماه به همراه تراکم بوته 10 بوته در متر مربع در شرایط منطقه جیرفت می تواند قابل توجه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the effects of sowing date and plant density on yield and yield components of Mung bean in Jiroft County

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Soleymani Sardoo 1
  • Gholamreza Afsharmanesh 2
  • Zahra Roudbari 3
1 Islamic Azad University of Jiroft, Jiroft, Iran
2 Jiroft Agricultural Research Center, Jiroft, Iran
3 Department of Agronomy and Plant Breeding, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

The effects of sowing date and plant density on yield and yield components of mung bean cv were studied in a split-plot experiment, based on a randomized complete block design in three replications, which was performed at the research farm of Islamic Azad University of Jiroft in 2010-2011. The main-plots were devoted to sowing date at four levels (June 29, July 6, July 12 and July 20) and the sub-plots were devoted to density at three levels (10, 20 and 30 plants m-2). Analysis of variance revealed that sowing date significantly influenced plant height at the 1% level of probability and the number of pods per plant, the number of grains per pod, grain yield and biomass at the 5% level of probability. The effect of plant density was significant on the number of pods per plant and biomass at the 5 and 1% probability levels, respectively. The interaction of sowing date and plant density was significant only for plant height and biomass yield. The highest grain yield (1001 kg ha-1) was obtained from July 6 and the lowest one (714.3 kg ha-1) from July 20. Although the effect of plant density was not statistically significant on grain yield, the highest grain yield (907.98 kg ha-1) was related to the density of 30 plants m-2. Considering the one-year results, the best sowing date can be regarded as to be July 6 with the density of 10 plants m-2 under the regional conditions of Jiroft.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Plant height
  • Pod Number