اثر کود مرغی و محلول‌پاشی عناصر ریزمغذی بر برخی ویژگی‌های کمی و کیفی گندم در شرایط دیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

چکیده

مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی سبب عدم توازن عناصر غذایی بویژه عناصر کم‌مصرف در خاک شده و منجر به کاهش جذب عناصر آهن، روی و منگنز توسط گیاه شده است. به علاوه شرایط آهکی و قلیایی خاک‌های استان آذربایجان‌ شرقی از عوامل محدود کننده جذب عناصر کم‌مصرف می‌باشد. بدین منظور جهت بررسی اثرات عناصر ریزمغذی و کود آلی مرغی بر برخی خصوصیات گندم رقم سرداری، آزمایشی به صورت طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه در سال زراعی 93-1392 اجرا شد. تیمارها شامل عناصر کم‌مصرف سولفات آهن، سولفات روی، سولفات منگنز، سولفات آهن + سولفات روی، سولفات آهن+ سولفات منگنز، سولفات روی + سولفات منگنز، کود مرغی، کود آلی مرغی + سولفات آهن، کود مرغی + سولفات روی، کود مرغی + سولفات منگنز و کود مرغی + سولفات آهن + سولفات روی + سولفات منگنز به همراه شاهد بود. آهن، روی، منگنز به ترتیب با غلظت‌های 1، 3 و 1 در هزار مصرف شدند. نتایج نشان داد که کاربرد تلفیقی عناصر کم‌مصرف و کود آلی سبب افزایش درصد نیتروژن و محتوای پروتئین دانه گردید. به طوری‌که کاربرد تلفیقی کم‌مصرف‌ها و کود مرغی عملکرد دانه، عملکرد پروتئین، درصد پروتئین و درصد پتاسیم را به ترتیب 86/44، 24/54، 38/6 و 86/41 درصد نسبت به شاهد افزایش داد. بیشترین درصد فسفر دانه با کاربرد سولفات آهن و بعد از آن با کاربرد همزمان سولفات آهن و کود مرغی مشاهده شد. به طور کلی، عناصر کم‌مصرف و کودهای آلی با تأثیر بر جذب عناصر پرمصرف خاک سبب بهبود عملکرد و کیفیت دانه گندم خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of poultry manure and micronutrient foliar application on some wheat quantity and quality characteristics under rainfed conditions

نویسندگان [English]

  • Abdollah Javanmard
  • Amir Asadi Danalo
Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran
چکیده [English]

Excessive use of chemical fertilizers causes imbalance of nutrients, especially micronutrients, in soil and leads to decreased absorption of iron, zinc and manganese by plants. The prevalent calcareous and alkali conditions of agricultural soils in East Azerbaijan have resulted in restricted absorption and uptake of soil micronutrients by crops in the province. In order to investigate the effects of micronutrients and organic fertilizers on some properties of wheat Cv. Sardari, a field experiment based on randomized complete block design (RCBD) with 12 treatments and three replications was performed at the research farm of Maragheh University during 2013-2014. Treatments included FeSO4, ZnSO4, FeSO4+ ZnSO4, FeSO4+ MnSO4, ZnSO4+MnSO4, poultry manure, poultry manure+FeSO4, poultry manure+ ZnSO4, poultry manure+MnSO4, poultry manure+FeSO4+ ZnSO4+MnSO4. Concentrations of Fe, Zn and Mn were 1000, 3000 and 1000 ppm, respectively. Results showed that integrated application of micronutrients and organic fertilizers increased nitrogen percentage and grain protein content. Combined application of poultry manure+FeSO4+ ZnSO4+MnSO4 increased grain yield, protein yield, protein content and potassium content by 44.86, 54.24, 6.38 and 41.86 percent, respectively over the control. The highest phosphorous content was achieved by application of FeSO4, followed by poultry manure + FeSO4. In general, micronutrients and organic fertilizer enhanced wheat grain yield and quality by influencing the soil macronutrients uptake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grain yield
  • Nitrogen Percentage
  • Organic fertilizer
  • seed protein