اثرگذاری کیتوزان بر برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه زنیان (.Carum copticum L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی و پژوهشکده زیست فنآوری، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

کیتوزان یک پلی ساکارید گلوزامین مشتق شده از کیتین است که به عنوان الیسیتور زیستی برای بهبود بخشیدن بیوسنتز متابولیست های ثانویه استفاده می شود. بنابراین به منظور بررسی اثر کیتوزان بر میزان مالون دی آلدئید (MDA)، میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کاتالاز (CAT) و سوپر اکسید دیسموتاز (SOD)، آسکوربات پراکسیداز (APX)، ترکیبات فنلی، کلروفیل a، b، کربوهیدرات و پرولین گیاه زنیان، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در پژوهشکده زیست فناوری دانشگاه زابل انجام شد. تیمار کیتوزان شامل چهار سطح، 100، 150 و 200 ppm بود. نتایج نشان داد با افزایش میزان کیتوزان تا ۲۰۰ ppm میزان مالون دی آلدئید (MDA)، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت کاتالاز (CAT)، سوپراکسید دیسموتاز (SOD) و آسکوربات پراکسیداز (APX)، ترکیبات فنلی، کلروفیل a، b، کربوهیدرات محلول و پرولین نسبت به شاهد به ترتیب 96/۷۲، 22/۹۲، 74/۹1، 61/۹۲، 35/۸۶، 52/۷۳، ۱۶/81، 6 /۹۴ و 4/۹۱ درصد افزایش معنی داری یافت. با توجه به نتایج به نظر می رسد کیتوزان به عنوان الیسیتور زیستی در غلظت های بالاتر از ۱۰۰ ppm در مرحله ۴ برگی گیاه زنیان باعث افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و افزایش تولید متابولیت های ثانویه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of chitosan on some physiological and biochemical characteristics of Ajowan (Carum copticum L.)

نویسندگان [English]

  • Salehe Naderi 1
  • Barat Ali Fakheri 1
  • Mojtaba Seraji 2
1 Department of Plant Breeding and Biotechnology and Research Center of Biotechnology, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

Chitosan is a glucosamine polysaccharide deacetylated form of chitin species and could be used as a biotic elicitor to improve secondary metabolites. In order to study the effect of chitosan on malondialdehyde (MDA), antioxidant enzymes activity such as catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) and ascorbate peroxidase (APX), phenol compounds, chlorophyl a, b, carbohydrate and proline in ajowan, this study was conducted as a randomized complete block design (RCBD) with three replications at Biocenter of University of Zabol. Chitosan had four levels (0, 100, 150 and 200 ppm). In comparison with the control, the results showed that malondialdehyde (MDA), antioxidant enzymes activity such as catalase (CAT), superoxide dismutase (SOD) and ascorbate peroxidase (APX), phenol compounds, chlorophyl a, b, carbohydrate and proline increased to 72.96, 92.22, 91.74, 92.61, 86.35, 73.52, 81.16, 94.6 and 91.4% respectively, while increasing the amount of chitosan to 200 ppm. It seems that in concentrations higher than 100 ppm, chitosan, as a biotic elicitor, increases antioxidant enzyme activity and secondary metabolites production in four stages of ajowan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidative Enzymes Activity
  • Carum Copticum
  • Chitosan
  • Phenol Compounds
  • Malondialdehyde