اثر محلول‌پاشی کود  اوره و اسید هیومیک در شرایط دیم بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، سبزوار، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر زمان و کاربرد توأم کود های اسید هیومیک و اوره در شرایط دیم بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 15 تیمار در سه تکرار در سال زراعی 93-1392 در شهرستان جغتای استان خراسان رضوی انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: کاربرد تلفیقی اسید هیومیک و اوره به‌صورت محلول‌پاشی (100% اسید هیومیک، 75% اسید هیومیک + 25% اوره، 50% اسید هیومیک +50% اوره، 25% اسید هیومیک + 75% اوره و 100% اوره) و زمان محلول پاشی (مرحله رویشی و رویشی + گلدهی) بود. از کود اوره با غلظت 1 درصد و اسید هیومیک با غلظت دو لیتر در هکتار جهت محلول‌پاشی استفاده شد. نتایج نشان داد که برهمکنش زمان و درصد تلفیق کود اوره و اسید هیومیک بر تعداد شاخه جانبی، تعداد نیام در بوته و تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه و بیولوژیک معنی‌دار بود. بیشترین عملکرد دانه به ترکیبات تیماری مصرف 75% کود اوره + 25% اسید هیومیک در مرحله رویشی و کاربرد 25% کود اوره + 75% اسید هیومیک با محلول‌پاشی در مرحله رویشی + گلدهی تعلق داشت. افزایش درصد کود اوره در ترکیب با محلول‌پاشی در یک مرحله سبب افزایش ارتفاع بوته، تعداد نیام در بوته، تعداد دانه در نیام و وزن هزار دانه و در دو بار محلول‌پاشی سبب کاهش صفات مورد بررسی شد. در هر دو زمان محلول‌پاشی اختلاط کود اوره و اسید هیومیک عملکرد و اجزای عملکرد بیشتری نسبت به کاربرد هر کدام از این دو کود به‌تنهایی داشت. در مجموع نتایج نشان داد که جهت حصول عملکرد دانه مناسب در شرایط دیم یک‌بار محلول‌پاشی در زمان رویشی با اختلاط 75% اوره + 25% اسید هیومیک نسبت به سایر تیمارها مناسب‌تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of foliar application of urea and humic acid in rain-fed conditions on yield and yield components of chickpea

نویسندگان [English]

  • Reza Shabani
  • Mohammad Armin
Department of Agronomy and Plant Breeding, Islamic Azad University of Sabzevar, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

An experiment was conducted to evaluate the effects of time and integrated application of urea and humic acid on yield and yield components of chickpea (Cicer arietinum) in rain-fed condition in 2013 at Joghatai, Khorasan-e-Razavi province, Iran. Treatment was arranged as factorial experiment based on completely randomized block design with three replications. Factors were fives combination of urea and humic acid (100% urea, 25% urea+75%humic acid, 50%urea +50%humic acid, 75%urea+25%humic acid and 100% humic acid) and times of foliar application (vegetative and vegetative+flowering). Urea 1% and humic acid (2 lit.ha-1) was used for foliar application. Result showed that interaction between time and integrated application had significant effect on number of lateral branches, number of pods per plant, number of seeds per plant, plant height, economic and biological yield. The greatest economic yield was achieved in combination of 75% Urea+25% humic acid at vegetative stage and combination of 25% Urea+75% humic acid at vegetative+flowering stage. Increasing of urea fertilizer at combination in vegetative stage increased number of pods per plant, number of seeds per plant, plant height, seed weight and number of lateral branches while it decreased these traits on vegetative+flowering stage. In both times, integrated application of humic acid and urea fertilizer had greater yield and yield components compared with two fertilizers alone. Overall results indicated that once spraying with the mixture of 75% nitrogen and 25% humic acid is better than other treatments to achieve good economic yield in dry conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • foliar application
  • Humic acid
  • nitrogen
  • Yield