بررسی تراکم و غالبیت علف‌های هرز تاکستان‌های شهرستان میاندوآب و تاثیر آن بر روی عملکرد انگور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

3 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

4 گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران،

5 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

10.22034/csrar.2023.326559.1185

چکیده

به‌منظور شناسایی و تعیین تراکم و غالبیت علف های هرز تاکستان های شهرستان میاندوآب، 25 تاکستان در 25 روستا شهرستان میاندوآب در اواخر اردیبهشت ماه سال 1395 بررسی شد. فراوانی، یکنواختی، تراکم، میانگین تراکم و شاخص غالبیت گونه های مختلف علف هرز، در هر تاکستان محاسبه شد. در همین باغات، تاثیر علف های هرز بر عملکرد انگور هم بررسی گردید، که در این مورد زیست توده علف های هرز از 25 منطقه روستایی در 4 تکرار جمع آوری گردید. همزمان با نمونه گیری از علف‌های هرز خصوصیاتی از میوه انگور شامل وزن میوه، حجم، طول، دانسیته و تعداد حبه در خوشه انگور در 4 تکرار ارزیابی شد. در مجموع تعداد 61 گونه علف هرز از 24 خانواده گیاهی در تاکستان ها شناسایی شد. 21 گونه در بیش از سه منطقه حضور داشتند. از 61 گونه شناسایی شده 32 گونه (46 درصد) به 4 خانواده گرامینه، کاسنی، بقولات و شب بو تعلق داشتند. این 4 خانواده به‌ترتیب با 11، 10، 7 و 4 گونه بیشترین تنوع را داشتند. از نظر شاخص وفور(AI) علف‌های‌هرز شیرین‌بیان(Glycyrrhiza glabra L.) ، قیاق(Sorghum halepense L.) و پیچک(Convolvulus arvensis L.) به‌ترتیب به‌عنوان علف های هرز غالب شناخته شدند. مقایسه میانگین های صفات مختلف انگور (حجم، وزن، طول و دانسیته میوه و تعداد حبه در خوشه) بیانگر وجود اختلاف معنی‌دار بین روستا ها می‌باشد. نتایج نشان داد که بین وزن، طول، حجم، دانسیته میوه همبستگی مثبت و معنی‌دار وجود دارد. بدین ترتیب مشخص هست که افزایش هر یک از پارامتر‌های فوق افزایش وزن حبه را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of density and predominance of weeds in vineyards of Miandoab city and its effect on grape yield

نویسندگان [English]

 • Arezu Movludi 1
 • Alireza Pirzad 2
 • Majid Rostami 3
 • Esmaeil Rezaei-Chiyaneh 4
 • Abdolreza Ahmadi 5
1 Malayer University, Malayer, Iran.
2 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, URMIA University, URMIA-IRAN
3 .Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Malayer University, Malayer, Iran, Malayer, Iran
4 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia, Iran
5 Department of Plant Protection Faculty of Agriculture, Lorestan University, Khorramabad, I.R. IRAN.
چکیده [English]

In order to identify and determine the density and dominance of weeds in the vineyards of Miandoab city, 25 vineyards in 25 villages were investigated in late May 2016, and frequency, uniformity, density, mean density and dominance index of different weed species were calculated in each garden. In the same vineyards, the effect of weeds on grape yield was also studied in which weed biomass from 25 rural areas were collected in 4 replications. At the same time as sampling weeds, also characteristics of grape were evaluated in 4 replications. These characteristics include fruit weight, volume, length, density and number of berries per grape cluster. In total, 61 species of weeds from 24 plant families were identified in the vineyards of Miandoab city. 21 species were present in more than three regions. From the 61 identified species, 32 species (46%) belonged to 4 families: Gramineae, Asteraceae, Fabaceae and Brassicaceae. These 4 families with 11, 10, 7 and 4 species had the highest diversity in the city, respectively. In terms of weed Abundance Index, Licorice (Glycyrrhiza glabra), Johnson grass (Sorghum halepense) and Binweed (Convolvulus arvensis) were recognized as the dominant weeds in the city, respectively. The results showed that there was a positive and significant correlation between weight, length, volume and density of fruit. Thus, it is clear that increasing any of the above parameters will causes the weight of the berry to increase.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abundance index
 • Grapes
 • Identification
 • Weed density

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1401
 • تاریخ دریافت: 08 بهمن 1400
 • تاریخ بازنگری: 18 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 21 اسفند 1401