شناسایی ژنوتیپ های گندم متحمل به تنش شوری با استفاده از ارزیابی تغییرات سیستم دفاعی آنزیمی و شاخص های تحمل به تنش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3 استاد گروه اصلاح نباتات کشاورزی دیم کشور

4 هئیت علمی دانشگاه زابل

5 گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

6 عضو هیات علمی-آموزش عالی سراوان

چکیده

شوری خاک یکی از مهم‌ترین تنش‎های غیرزیستی است که باعث کاهش شدید عملکرد و کیفیت محصول گیاه زراعی می‎شود. ارزیابی تحمل گیاهان زراعی به تنش‌های زیست محیطی عامل مهمی در انتخاب آن‏ها برای کشت در شرایط مختلف می‏باشد. درهمین راستا و به ﻣﻨﻈﻮر ارزیابی و شناسایی ژنوتیپ‌های گندم متحمل به تنش شوری بااستفاده از شاخص‌های تحمل به تنش و تغییرات برخی شاخص‌های بیوشیمیایی آزﻣﺎﯾشی ﺑﻪﺻﻮرت ﮐﺮتﻫﺎی ﺧﺮد ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﺑﻠﻮکﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺼﺎدﻓﯽ با سه ﺗﮑﺮار اﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ. عوامل آزمایشی شامل شوری در سه سطح (صفر ، 9 دیسی‌زیمنس و 12 دیسی‌زیمنس) و20 ژنوتیپ گندم بومی ایران بودند .نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که با افزایش تنش شوری میزان لیپوکسی‌ژناز، ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮﻧﻲ ﺳﻠﻮل (TBARM) و کاروتنوئید در تمامی ژنوتیپ‌ها افزایش یافت اما با افزایش سطح شوری از 9 دیسی‌زیمنس به 12 دیسی‌زیمنس این شاخص‌ها در برخی از ژنوتیپ‌های روند کاهشی داشت، اما در در برخی از ژنوتیپ‌ها باافزایش سطح شوری روند افزایشی بود. همچنین با افزایش تنش شوری مقدار غلظت پروتئین و پرولین نیز در تعدادی از ژنوتیپ‌ها در سطح شوری 9 دیسی‌زیمنس افزایش ولی برخی از ژنوتیپ‌های با افزایش شوری سطح شوری از 9 به 12 دیسی‌زیمنس کاهش معنی‌داری نشان داد. تحلیل هم‌بستگی بین شاخص‌ها و میانگین عملکرد درشرایط نرمال و شوری نشان داد که هر چهار شاخص‌ برای غربال کردن ژنوتیپ‌ها مناسب هستند. با توجه به این شاخص‎ها و عملکرد بالا در دو محیط و همچنین نتایج ارزیابی خصوصیات بیو شیمیایی بهترین ژنوتیپ‌های متحمل به شوری ژنوتیپ‌های G2, G11, G86, G109 ,G209 و G151بودند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation and identification of stress tolerant wheat genotypes using evaluation of defense system changes and stress tolerance indices under salinity

نویسندگان [English]

 • amaneh ghasemi 1
 • mahmod solouki 2
 • saber golkari 3
 • feteshteh mahdinezad 4
 • Barat Ali Fakheri 5
 • Mitra Jabbari 6
1 student
2 Professor, Department of Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Zabol University
3 Professor, Department of Breeding and Biotechnology, Rainfed Agriculture
4 zabol
5 Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
6 University of Saravan
چکیده [English]

Abstract

Soil salinity is one of the most important abiotic stresses that severely reduces the yield and quality of the crop. Assessing the tolerance of crops to environmental stresses is an important factor in selecting them for cultivation in different conditions. In this regard evaluation and identification of wheat genotypes tolerant to salinity stress using stress tolerance indices and changes in some biochemical parameters, Experimental In completely randomized block design, with repeated three times. Factors included salinity at three levels (zero (control), 9 dS and 12 dS) and 20 genotypes of native Iranian wheat. The results of this experiment showed that with increasing salinity stress, the amount of lipoxygenase, TBARM and carotenoids increased in all genotypes, but with increasing salinity level from 9 to 12 ds had a decreasing trend in some genotypes, however, in some genotypes, the salinity level increased with increasing salinity. Also, with increasing salinity stress, the amount of protein and proline concentration in a number of genotypes to a salinity level of 9 dS increased, but some genotypes showed a significant decrease with increasing salinity from 9 to 12 dS. Correlation analysis between indices and mean yield under normal and salinity conditions showed that all four indices are suitable for screening genotypes. Due to these indices and high yield in both environments as well as the results of biochemical properties evaluation, the best salinity tolerant genotypes were G2, G11, G86, G109, G209 and G151 genotypes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Cell oxidation level index
 • chlorophyll
 • Protein
 • proline

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 31 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 16 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 26 آبان 1400