تاثیر کاربرد کودهای زیستی نانو و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

2 پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر کود زیستی نانو و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل در سال زراعی 93-92 انجام شد. عامل اصلی شامل سه رقم اردکان، اصفهان و توده بومی سیستان و عامل فرعی شامل انواع کود: 100 درصد کود شیمیایی توصیه شده، 75 درصد کود شیمیایی توصیه شده+ 5/1 کیلوگرم در هکتار کود زیستی نانو، 50 درصد کود شیمیایی توصیه شده+ 5/1 کیلوگرم در هکتار کود زیستی نانو، 25 درصد کود شیمیایی توصیه شده+ 5/1 کیلوگرم در هکتار کود زیستی نانو و 5/1 کیلوگرم در هکتار کود زیستی نانو بود. نتایج نشان داد مصرف 100 درصد کود شیمیایی توصیه شده سبب افزایش معنی دار ارتفاع بوته، تعداد کپسول در متر مربع، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و زیست توده شد. بیشترین تعداد کپسول در متر مربع (2256 عدد) از توده بومی سیستان با کاربرد 100 درصد کود شیمیایی به دست آمد. تعداد کپسول در متر مربع، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و زیست توده، شاخص برداشت، کلروفیل برگ و درصد پروتئین دانه در توده بومی سیستان در مقایسه با سایر ارقام افزایش معنی داری نشان داد. بیشترین عملکرد دانه (07/1428 کیلوگرم در هکتار) از توده بومی سیستان حاصل و بالاترین درصد روغن (7/41 درصد) از رقم اصفهان به دست آمد. با توجه به نتایج می توان گفت کاربرد 100 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم، فسفات آمونیم و اوره می  تواند در افزایش عملکرد و بهبود خصوصیات رشدی کنجد موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of nano bio-fertilizer and chemical fertilizer application on quantitative and qualitative yield of sesame cultivars

نویسندگان [English]

  • Fereydoun Rahbar Keykha 1
  • Eisa Khammari 1
  • Mahdi Dahmardeh 1
  • Mohamad Forouzandeh 2
1 Department of Agriculture, University of Zabol, Iran
2 Agricultural Research Institute, University of Zabol, Iran
چکیده [English]

In order to explore the effect of chemical and Nano bio-fertilizer on quality and quantity of sesame genotypes, an experiment was conducted in a completely randomized block design with three replications at Agricultural Research Institute of Zabol University in 2014-2015 growing season. Treatments included three sesame genotypes (Ardakan, Isfahan and Sistan landrace) as main plot and fertilizer type included 100% of recommended chemical fertilizer, 75% of recommended chemical fertilizer + 1.5 kg.ha-1 of nano bio-fertilizer, 50% of recommended chemical fertilizer + 1.5 kg.ha-1 of nano bio-fertilizer, 25% of recommended chemical fertilizer+ 1.5 kg.ha-1 of nano bio-fertilizer and 1.5 kg.ha-1 of nano bio-fertilizer as subplots. The results showed that using 100% of recommended chemical fertilizer caused significant increase in plant height, number of capsule per square meter, thousand seed weight, seed yield, and biomass. The highest of capsule number per square meter (2256 number) was obtained from Sistan landrace with the application of 100% of recommended chemical fertilizer. The number of capsule per square meter, number of seeds per capsule, thousand seed weight, seed yield, biomass, harvest index, chlorophyll index and protein percentage showed significant increase in Sistan landrace in comparison with the other genotypes. The results showed that the highest seed yield was obtained (1428.07 kg.h-1) from Sistan landrace and the highest oil percentage (41.7%) was obtained from Isfahan genotype. According to the results, it could be said that the 100 kg.ha-1 of potassium sulfate, ammonium phosphate and urea application can be beneficial in increasing yield and improving growth characteristics of sesame.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Nano bio-fertilizer
  • nitrogen fertilizer
  • Oil percentage
  • Sistan