اثر سطوح مختلف اسید هیومیک بر شاخص های رشد و اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (.Melissa officinalis L) تحت رژیم‌های خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی، دانشگاه گرگان، ایران

2 دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

3 گروه اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

چکیده

امروزه به دلیل مشکلات زیست‌محیطی توجه بیشتری به کودهای بیولوژیک شده است. این آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشگاه زابل اجرا شد. تیمارها شامل آبیاری در 100 (شاهد)، 75 و 50 درصد ظرفیت زراعی و محلول پاشی اسید هیومیک در سه سطح صفر، 200 و 400 میلی گرم در لیتر در نظر گرفته شد. بیشترین و کمترین ارتفاع بوته، وزن تر و خشک بوته، تعداد شاخه جانبی، قطر ساقه، وزن خشک و تر ریشه به ترتیب از آبیاری در حد ظرفیت زراعی (عدم تنش) و آبیاری در 50 درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد. درحالی‌که بیشترین درصد اسانس (31/0 درصد) از 50 درصد ظرفیت زراعی و عملکرد اسانس از 75 درصد ظرفیت زراعی به دست آمد. بیشترین مقدار ارتفاع بوته، وزن تر و خشک بوته، قطر ساقه، وزن خشک و تر ریشه در برهمکنش 400 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک و آبیاری در حد ظرفیت زراعی (عدم تنش) حاصل شد. بالاترین درصد اسانس و عملکرد اسانس با کاربرد 400 میلی‌گرم اسید هیومیک در شرایط 50 درصد و 75 درصد ظرفیت زراعی به دست آمد. برهمکنش تیمار‌ها برای پارامتر تعداد شاخه جانبی اثر معنی‌دار نشد. صفات رشد رویشی (ارتفاع بوته، وزن تر و خشک بوته، تعداد شاخه جانبی و قطر ساقه) با افزایش سطح تنش کاهش و با افزایش سطح اسید هیومیک افزایش یافتند. به‌طور کلی نتایج حاکی از آن بود که محلول پاشی با اسید هیومیک توانست خسارات ناشی از تأثیر تنش خشکی را بر گیاه بادرنجبویه کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of humic acid on growth indices and essential oil of lemon balm (Melissaofficinalis L.) under different irrigation regimes

نویسندگان [English]

  • Hossein Gorgini Shabankareh 1
  • Farnoosh Sabouri 2
  • Fariba Saedi 2
  • Barat Ali Fakheri 3
1 Faculty of Agriculture, University of Gorgan, Iran
2 Faculty of Agriculture, University of Zabol, Iran
3 Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Iran
چکیده [English]

Due to increased environmental issues, more attention has been paid to biofertilizers. This experiment was conducted as factorial with completely randomized design with three replications. Treatments included irrigation at 100 (control), 75 and 50% FC and humic acid spraying at 0, 200 and 400 mg l-1. The most and the least plant height, fresh and dry weight, number of lateral branches, stem diameter and root dry weight were observed for irrigation at 100% FC and 50% FC, respectively. Whilst, the highest essential oil percentage and essential oil yield was achieved for irrigation at 50% FC and 75% FC, respectively. Interaction of 400 mgl-1 humic acid and irrigation at 100% FC had the most plant height, fresh and dry weight, stem diameter, and root dry weight. Meanwhile, application of 400 mg humic acid and irrigation at 50% FC and 75% FC had the highest essential oil percentage and essential oil yield, respectively. The interaction was not significant for number of lateral branches. Vegetative growth decreased with increasing drought stress and increased with increasing humic acid application. These results suggested that humic acid alleviated drought stress on lemon balm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Fertilizers
  • Lamiaceae
  • medicinal plants
  • Yield