تأثیر سطوح مختلف پاکلوبوترازول بر بهبود اثر تنش یخزدگی در رشد و عملکرد دو رقم گندم در شرایط کنترل شده و مزرعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد- گروه اگروتکنولوژی

3 دانشگاه فردوسی مشهد گروه اگروتکنولوژی

4 3- دانشیار، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند، کرج، ایران

10.22034/csrar.2023.322666.1177

چکیده

در مناطق دارای زمستان های سرد، تنش یخ‌زدگی استقرار، رشد و نمو و عملکرد گندم پاییزه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این تحقیق به منظور اثر بررسی پاکلوبوترازول در شرایط کنترل شده و مزرعه به‌ترتیب در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد و ایستگاه تحقیقات کشاورزی کهنه‎کند بجنورد اجرا شد. در آزمایش کنترل‌شده کرت‌های اصلی شامل دمای یخ‌زدگی در شش سطح (صفر، 4-، 8-، 12-، 16- و 20- درجه سانتی‌گراد)، کرتهای فرعی شامل پاکلوبوترازول در سه سطح شاهد (بدون محلول‎پاشی) و محلول‎پاشی با غلظتهای 30 و 60 میلی‎گرم در لیتر و کرتهای فرعی‎فرعی شامل دو رقم گندم میهن و پیشتاز و در آزمایش مزرعه کرت‎های اصلی تاریخ کاشت در سه سطح (اواسط مهر، اواسط آبان و اواسط آذر) و کرت فرعی و کرت فرعی فرعی مشابه آزمایش کنترل‌شده بودند. نتایج نشان داد که با کاهش دما از صفر تا 20- درجه سانتی‌گراد، درصد نشت الکترولیتهای غشا به‌طور معنی‌داری به میزان 71٫5 درصد افزایش یافت. در شرایط دمایی یادشده، تفاوت درصد نشت الکترولیت‌ها بین دو رقم (17 درصد) معنی‎دار بود و رقم میهن توانایی بیشتری در حفظ پایداری غشا نشان داد. تاخیر در تاریخ‎ کاشت از 24 مهر به 22 آبان و 14 آذر عملکرد دانه را به‎ترتیب 19 و 30 درصد کاهش داد. همچنین عملکرد دانه رقم میهن 17 درصد بیشتر از رقم پیشتاز بود. در آزمایش مزرعه‌ای کاربرد پاکلوبوترازول و اثر متقابل آن با سایر تیمارها غیرمعنی‌دار بود. بر اساس این نتایج و درصورت تایید در آزمایش‌های تکمیلی، کاشت رقم میهن را می‌توان در مناطقی با مشخصات دمایی یادشده توصیه کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of different levels of paclobutrazol on alleviation of freezing stress of two winter wheat cultivars under controlled and field condition

نویسندگان [English]

 • Mohammad Karimaan 1
 • MohammaD Kafi 2
 • Ahmad Nezami 3
 • Saied Sadeghzadeh Hemayati 4
1 Ferdowsi University of Mashhad Department of Agrothechnology
2 Ferdowsi University of Mashhad Department of Agrothechnology
3 Ferdowsi University of mashhad Department of Agrotechnology
4 Associate professor, Sugar Beet Seed Research Institute, Karaj
چکیده [English]

Severe freezing in winter and early spring may influence the growth and survival of wheat (Triticum aestvum L.) and decrease its yield. These experiment was carried out to explore freezing tolerance of two wheat cultivars under controlled and field conditions. Both experiments conducted as a split-split plots based on a completely randomized design with three replications. The main plots in green house were six freezing temperatures (zero,-4, -8, -12, -16, and -20°C), the sub-plots were three paclobutrazol (PBZ) concentrations (foliar application of zero as control, 30 and 60 mg L-1) and the sub-sub-plots were wheat cultivars (‘Mihan’ and ‘Pishtaz’). In the field main plots were three sowing date (16th Oct., 13th Nov. and 5th Dec.), and the sub and sub-sub-plots were the same as controlled experiment. The results showed that, with a reduction of temperature from zero to -20°C, the electrolyte leakage of membrane increased significantly by 71.5%. The electrolyte leakage in cv. ‘Mihan’ significantly lower than that of cv. ‘Pishtaz’ when freezing temperature was decreased lower than -16°C. PBZ also caused shorter plants but less leaf lost due to freezing stress in both cultivars. Delay in sowing date from 16th Oct. to 13th Nov. and 5th of Dec. caused 19 and 31% seed yield reduction in wheat cultivars, respectively, while seed yield of Mihan was 17% higher than pishtaz. Based on our results, Mihan cultivar has higher freezing tolerance capacity and in temperature below -12°C and PBZ application can alleviate negative effects of freezing stress in this wheat cultivar.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cold stress"
 • Electrolyte leakage"
 • Morphological characteristics"
 • "
 • Triazole"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401
 • تاریخ دریافت: 13 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 22 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 27 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 27 اسفند 1401