ارزیابی اثر همزیستی گونه های مختلف میکوریزا بر ویژگی‌های رشدی و فیتوشیمیایی استبرق (Calotropis procera Aiton)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

2 گروه اصلاح و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

3 گروه علوم باغبانی و فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران.

4 گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، پژوهشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

چکیده

استبرق گیاهی دارویی و موثر در درمان سوء هاضمه، سرطان، و تشنج است. بررسی حاضر اثر همزیستی سه گونه مختلف قارچ میکوریزا با استبرق بر فیتوشیمی، فعالیت آنتی اکسیدانی و جذب برخی کاتیون‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار تلقیح با گونه‌های Glomus intraradicese، Glomus fasiculatum و Glomus mosseae و عدم تلقیح (شاهد) در 3 تکرار و بصورت گلدانی انجام شد. شاخص‌های ارزیابی شده شامل؛ کلروفیل a، b و کارتنوئید، فنل، فلاونوئید، فعالیت آنتی اکسیدانی، پروتئین و محتوای پتاسیم، فسفر و سدیم در شاخساره بود. آنالیز واریانس داده‌ها نشان داد که همزیستی با گونه‌های قارچ میکوریزا تاثیر معنی‌داری (P ≤ 0.01) بر شاخص‌های ارزیابی شده داشت. مقایسه میانگین‌ها نشان داد که بیشترین مقدار کلروفیل a و کارتنوئید در همزیستی استبرق با گونه قارچ G. mossae، و بیشترین مقدار کلروفیل b در همزیستی با گونه‌های قارچ G. fasiculatum و G. intraradicese بدست آمد. گونه G. fasiculatum بیشترین تاثیر را در افزایش فنل و فعالیت آنتی اکسیدانی داشت. بالاترین مقدار فلاونوئید در شرایط همزیستی با G. fasiculatum و G. intraradicese، و بیشترین مقدار پروتئین در شرایط همزیستی با G. fasiculatum و G. mossae بدست آمد. همزیستی با گونه G. intraradicese بطور معنی داری باعث افزایش تجمع پتاسیم و فسفر در اندام رویشی استبرق شد، در حالی که همزیستی با گونه G. mossae باعث افزایش معنی‌دار سدیم شده است. بطور کلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که همزیستی استرق با گونه‌های G. fasiculatum و G. intraradicese کارآمدتر از همزیستی با قارچ G. mossae بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of symbiosis effect of different species of mycorrhiza on growth and phytochemical indices of Calotropis procera Ait.

نویسندگان [English]

 • Marziyeh Nouri 1
 • Mahmood Soluki 2
 • Abdolrahman Rahimian Boogar 3
 • Mehdi Aran 3
 • Zeynab Mohkami 4
1 Graduate student, Department of Horticultural Science and Landscape Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Department of Horticultural Science and Landscape Engineering, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
4 Department of Agriculture and Plant Breeding, Agriculture Institute, Research Institute of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

Abstract

Introduction: The species of Calotropis procera Aiton is the valuable and effective medicinal plant that the extract of this plant is used to treatment of carminative, indigestion, cancer, and convulsant. This species has natural fragmented habitat in the southern regions of Iran, especially near the coasts of the Persian Gulf and the Oman Sea, in the arid and semiarid areas of Sistan and Baluchistan, Khuzestan, Bushehr, and Hormozgan. The symbiosis of plants with mycorrhiza can be lead to improve of the root development and will affect on the absorption of water and nutrients. Aim of this study was investigate the effects of symbiosis between C. procera Aiton. with three different species of mycorrhizal on some phytochemical and antioxidant activity, and content of potassium, phosphorus, and sodium in shoots of C. procera Aiton.

Material and methods: This research was carried out in a completely randomized design with three treatments of inoculation with different mycorrhizal fungi (Glomus intraradicese, Glomus fasiculatum, and Glomus mosseae) and control (without inoculation) with three replicate done in pot condition. Investigated indices include; chlorophyll a and b, Carotenoid, phenol, flavonoid, antioxidant activity, protein, and concentration of potassium, phosphorus, and sodium in shoots.

Results and discussion: The results of variance analysis were shown significant effects of mycorrhizal symbiosis on all investigated indices (P ≤ 0.01). Also, means comparison shows a significant difference between the effects of different mycorrhiza species. The highest content of chlorophyll a and carotenoid were obtained in symbiosis with G. mossae, and the highest content of chlorophyll b existed in symbiosis with G. fasiculatum and G. intraradicese. In this regard, it has been found that mycorrhizal symbiosis leads to an increase in water absorption, and an improvement in the absorption of nutrients by the plant, thereby leading to an increase in chlorophyll synthesis enzymes activity. symbiosis of G. fasiculatum had the highest effects on increasing phenol and antioxidant activity. increase in antioxidant activity leading to strong suppression of reactive oxygen species, which ultimately increases the remedial capability of C. procera Aiton. The highest amount of flavonoid was observed in the condition of symbiosis with G. intraradicese and G. fasiculatum, and the highest content of protein was observed in condition of symbiosis with G. fasiculatum and G. mossae. Symbiosis with the G. intraradicese significantly increased the concentration of potassium and phosphorus in shoots of C. procera Aiton, while symbiosis with G. mossae causes to a significant increase in sodium concentration. Generally, the results of the current study were shown that symbiosis with G. fasiculatum and G. intraradicese are more useful than symbiosis with G. mossae. The symbiosis of plants with mycorrhiza fungi increases the volume and length of their roots, as a result of which the roots have more contact with the soil, and the amount of water and nutrient absorption from the soil increases.

Conclusion: results of the current study demonstrate that the phytochemical, antioxidant activity, and concentration of potassium and phosphorus and sodium have differed among extract and shoots related to symbiosis of C. procera Aiton and species of fungi. And symbiosis with G. fasiculatum had the greatest effect in increasing the production of secondary metabolites.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antioxidant
 • Calotropis procera Aiton
 • inoculation
 • Secondary metabolite

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401
 • تاریخ دریافت: 14 دی 1401
 • تاریخ بازنگری: 16 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 20 اسفند 1401