بررسی تاثیر کلات کننده های EDTA وPIAO جهت پالایش گیاهی خاک‌های آلوده به کادمیوم توسط گیاه دارویی موراله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 گروه علوم مهندسی خاک دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل

4 گروه شیمی دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

خاک‌های آلوده به فلزات سنگین می‌توانند به روش‌های شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی پالایش شوند.این پژوهش به منظور بررسی گیاه پالایی موراله در حضور کلات کننده‌هایEDTA وPIAO بود. آزمایش به صورت ‌طرح فاکتوریل 4×3×2 با سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی در سال زراعی 99-98 به صورت گلخانه‌ای در دانشگاه زابل اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل نوع کلات کننده به‌عنوان فاکتور اول در دو سطح (EDTA وPIAO)، فاکتور دوم غلظت کلات کننده در چهار سطح (صفر، 5/0، 1، 5/1) و فاکتور سوم آلوده‌کننده کادمیوم در سه سطح (صفر، 15، 30) از منبع نیترات کادمیوم تهیه شد. بررسی میزان کادمیوم نشان داد بیشترین کادمیوم اندام هوایی و کادمیوم ریشه و کمترین کادمیوم خاک مربوط به تیمار حاوی 5/1 درصد کلات کننده EDTA و خاک دارای 30 میلی‌گرم بر کیلوگرم کادمیوم و کمترین میزان آن در تیمارهای شاهد می‌باشد، لذا می‌توان گفت گیاه موراله در حضور کلات کننده EDTA و با افزایش آن از 5/0 به 5/1 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک زراعی توانسته بخوبی عمل گیاه پالایی را انجام داده و موجب کاهش کادمیوم خاک و جذب آن توسط اندام‌های گیاه بخصوص ریشه و اندام هوایی گیاه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of EDTA and PIAO Chelates for Phytoremediation of cadmium contaminated soils by Morale

نویسندگان [English]

 • mohadeseh jahantigh 1
 • Mehdi Dahmardeh 2
 • Ahmad Gholamalizadeh 3
 • somayeh shahraki 4
 • issa khammari 2
1 university of zabol
3 Departement of soil sciences Faculty of water and soil Zabol university
4 university of zabol
چکیده [English]

Heavy metal contaminated soils can be treated chemically, physically and biologically. The aim of this study was to investigate the possibility of phytoremediation of Morale in the presence of EDTA and PIAO Chelates. This experiment was carried out as a 4 × 3 × 2 factorial design with three replications in a CRD in the 2020 year as greenhouse at University of Zabol. Experimental treatments included chelates as the first factor 2 levels (EDTA and PIAO), the second factor as chelate concentration four levels (0, 0.5, 1, 1.5) and the third factor cadmium contaminant 3 levels (Zero, 15, 30) was prepared from cadmium nitrate source. The results showed that all qualitative traits (chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoids) of the plant were affected by cadmium levels and chelates. treatments whose soil contained EDTA chelate showed a significantly higher yield increase than PIAO-containing samples with increasing chelating rate. Examination of cadmium level showed that the highest shoot cadmium and root cadmium and the lowest soil cadmium related to the treatment containing 1.5% EDTA chelate and soil with 30 mg/kg cadmium and the lowest amount in the control treatments, Therefore, it can be said that Morale plant in the presence of EDTA chelate and by increasing it from 0.5 to 1.5 mg/kg field soil has been able to perform well phytoremediation and reduce soil cadmium and its absorption by plant organs. Especially the roots and aerial parts of the plant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chelates
 • Chlorophyll a
 • Heavy metal
 • Morale
 • Phytoremediation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 09 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 10 دی 1401