اثر محرک‌های کیتوزان و اسید سالسیلیک بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی آویشن دنایی Thymus daenensis Celak.))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت و اصلاح نباتات، پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

پژوهش حاضر جهت ارزیابی تأثیر محرک‌های زیستی کیتوزان و اسید سالسیلیک بر خصوصیات کمی و کیفی آویشن دنایی به‌صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی در سه تکرار طی سال زراعی 1395- 1396 در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل فاکتور اول کیتوزان (در چهار سطح 0، 5/0، 1 و 5/1 mM) و فاکتور دوم اسید سالسیلیک (در چهار سطح 0، 5/0، 1 و 5/1 mM) بودند. اثر محلول‌پاشی با محرک‌های زیستی کیتوزان، اسید سالسیلیک و اثرات متقابل آن‌ها بر پارامترهای مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی معنی‌دار بود. بیشترین صفات وزن تر، وزن خشک، طول گل-آذین، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کارتنوئید در تیمار اسید سالسیلیک و کیتوزان ( 5/1 mM) حاصل شد. بیشترین فنل کل (91/67 mg GA/g DW) از تیمار محلول‌پاشی توأم با کیتوزان و اسید سالسیلیک (به ترتیب با غلظت‌های 1 و 5/1 mM) حاصل شد. بیشترین فلاونوئید کل (79/4 میلی‌گرم mg Q/g DW) در تیمار محلول‌پاشی توأم با کیتوزان و اسید سالسیلیک (به ترتیب در غلظت‌های 5/1 و 1 mM) و فعالیت آنتی‌اکسیدانی (13/98 درصد) از تیمار کاربرد توأم اسید سالسیلیک و کیتوزان هر دو با غلظت 1 mM حاصل شد. همچنین بیشترین میزان اسانس (33/1 W/V %) در تحریک با اسید سالسیلیک (5/1 mM) بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد 47 درصد افزایش نشان داد. کاربرد این محرک‌های زیستی می‌تواند سبب افزایش عملکرد کمی و کیفی گیاه آویشن دنایی گردد و گامی موثر در راستای تحقق اهداف کشاورزی پایدار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of chitosan and salicylic acid elicitors on morphological and phytochemical properties of Thymus daenensis Celak.

نویسندگان [English]

 • Zaynab Mohkami
 • Fatemeh Bidarnamani
Agriculture and Plant Breeding group, Institute of Agricultural Research , University of Zabol , Zabol, Iran
چکیده [English]

This study was conducted to evaluate the effect of biological elicitors, chitosan and salicylic acid, on the quantitative and qualitative characteristics of Thymus daenensis in factorial experiment based on a completely randomized design with three replications during the 2016-2017 crop year at the institute of agricultural research in university of Zabol. Experimental factors included the first factor, chitosan, and the second factor, salicylic acid (four levels: 0, 0.5, 1 and 1.5 mM). The effect of chitosan, salicylic acid, and their interactions was significant on morphological and phytochemical parameters. The highest amounts of fresh weight, dry weight, inflorescence length, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, and carotenoids traits were obtained in combined use of salicylic acid and chitosan treatment (1.5 mM). The highest total phenol content (67.91 mg GA / g DW) obtained from chitosan and salicylic acid (with concentrations of 1 and 1.5 mM, respectively). The highest amount of total flavonoids (4.79 mg Q / g DW) was obtained in the simultaneous application of chitosan and salicylic acid (1.5 and 1 mM, respectively). The highest antioxidant activity (98.13 %) measured in the treatment of chitosan and salicylic acid (both of them in 1 mM concentration). Also, the highest amount of essential oil (1.33 % V/ W) was obtained in elicitation with salicylic acid (1.5 mM) which showed a 47% increase compared to the control. The application of these elicitors can increase the quantitative and qualitative yield of Thymus daenensis and it is an effective step towards achieving sustainable agricultural goals.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Essential oil
 • Flavonoid
 • Phenol
 • Yield
 • Elicitors

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 22 مرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 06 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 26 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 13 خرداد 1401