اثر تنش خشکی بر پارامترهای ژنتیکی عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شاهرود، ایران

2 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر تنش خشکی بر پارامترهای ژنتیکی عملکرد و برخی صفات مورفوفیزیولوژیکی آفتابگردان، هیبرید‌های حاصل از تلاقی هشت لاین بازگردان باروری با سه لاین نرعقیم در دو شرایط آبیاری معمول و تنش خشکی به‌صورت آزمایش کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه لاین × تستر نشان داد که در شرایط نرمال اثر لاین‌ها و تسترها از نظر تمام صفات مورد بررسی معنی‌دار بود. در شرایط تنش اثر لاین در مورد صفات شاخص کلروفیل، سرعت رشد اولیه و ارتفاع بوته و اثر تستر از لحاظ صفات سرعت رشد اولیه، قطر ساقه، ارتفاع بوته و عملکرد دانه معنی‌دار شد. اثر متقابل لاین × تستر فقط در مورد صفت عملکرد دانه در شرایط نرمال معنی‌دار گردید. برآورد اثرات ترکیب‌پذیری عمومی صفات نشان داد که لاین‌های C122 و C123 و تستر A19 در هر دو شرایط دارای بیشترین مقدار مثبت ترکیب‌پذیری عمومی از لحاظ عملکرد دانه بودند و به‌ عنوان والدین مطلوب برای تولید هیبریدهای مناسب در برنامه‌های اصلاحی قابل استفاده می‌باشند. برآورد هتروزیس صفات مورد بررسی نشان داد که بیشترین میزان هتروزیس عملکرد دانه در شرایط نرمال و تنش به ترتیب به میزان 126/6 و 123/9 درصد مربوط به هیبرید A112×C41 بود. از بین صفات مورد بررسی در شرایط نرمال دو صفت قطر ساقه و قطر طبق و در شرایط تنش علاوه بر این دو صفت، صفات سرعت رشد اولیه و ارتفاع بوته هم همبستگی مثبت و معنی‌داری با عملکرد دانه داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of drought stress on genetic parameters of yield and some morphophysiological traits of sunflower (Helianthus annuus L.)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Abedini Esfahlani 1
  • Reza Fotovat 2
1 Field and Horticultural Crops Research Department, Agricultural and Natural Resources Research and Education Center of Semnan Province (Shahrood), Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Shahrood, Iran
2 Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Zanjan, Zanjan, Iran
چکیده [English]

To study the effect of drought stress on genetic parameters of yield and some morphophysiological traits of sunflower, the hybrids obtained from the cross of eight restorer lines with three sterile male lines and two normal irrigation and drought stress conditions were evaluated in a split-plot experiment based on randomized complete block design with three replications. The results of line × tester analysis showed that under normal conditions, line and tester effects were significant for all studied traits. Under stress conditions, the effect of lines was significant in chlorophyll index, initial growth rate, and plant height and the effects of tester were significant in early growth rate, plant height, stem diameter, and grain yield. Estimation of the effects of general combining ability of traits showed that two lines, C122, C123, and A19 tester had the highest positive combining ability in grain yield and could be used as good parents for producing suitable hybrids in breeding programs. Estimation of heterosis of the studied traits showed that the highest rate of heterosis of grain yield under normal and stress conditions were 126.6% and 123.9%, respectively, for the A112×C41 hybrid. Two traits stem diameter, and head diameter showed a significant correlation with grain yield under normal conditions, while four traits, initial growth rate, plant height, stem diameter, and head diameter, was correlated positively with grain yield under stress conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combining Ability
  • Gene Effect
  • Heritability
  • Heterosis
  • Hybrid
Alavi, S.R., Darvishzadeh, R., Valizadeh, M., Moghadam, M., Farrokhib, I., Basirnia, A. and Pirzad, A. 2014. Evaluation of drought tolerance indices in various sunflowers cultivars (Helianthus annuus L.). Research in Field Crops, 2: 16-27. (In Persian).
Ali, Q., Ahsan, M., Ali, F., Ali, A., Kanwal, N., Naseem, Z., Zahid, K.R., Nasir, I.A. and Husnain, T. 2014. Genetic correlation and hybrid vigor for physiological traits of Zea mays. Nature and Science, 12: 50-59.
Alizadeh, A. and Kamali, G.A. 2008. Crops Water Requirements in Iran. Emam Reza University Press, Mashhad, Iran. (In Persian).
Arefi, S., Nabipour, A. and Samizadeh, H. 2015. Evaluation of combining ability of sunflower lines based on line× tester analysis under water stress and non-stress conditions. Journal of Crop Breeding, 7: 115-25. (In Persian).
Awaad, H.A., Salem, A.H., Ali, M.M.A. and Kamal, K.Y. 2016. Expression of heterosis, gene action and relationship among morpho-physiological and yield characters in sunflower under different levels of water supply. Journal of Plant Production, 7(12): 1523-1534.
Azarinasrabad, A., Mousavinik, S., Galavi, M., Beheshti, S. and Siroosmehr, A. 2021. Effect of drought stress at different growth stages on dry matter remobilization in grain sorghum genotypes. Crop Science Research in Arid Regions, 2(2): 167-177. (In Persian).
Bhatt, G. 1973. Significance of path coefficient analysis in determining the nature of character association. Euphytica, 22: 338-343.
Blum, A. 2010. Plant Breeding for Water Limited Environments. New York: Springer-Verlag
Brevedan, R.E. and Egli, D.B. 2003. Short periods of water stress during seed filling, leaf senescence, and yield of soybean. Crop Science, 43: 2083-2088.
D’Andria, R., Chiaranda, F.Q., Magliulo V. and Mori, M. 1995. Yield and soil water uptake of sunflower sown in spring and summer. Agronomy Journal, 87: 1122-1128.
Darvishzadeh, R. 2012. Phenotypic and molecular marker distance as a tool for prediction of heterosis and F1 performance in sunflower (Helianthus annuus L.) under well-watered and water-stressed conditions. Australian Journal of Crop Science, 6(4): 732-738.
Fick, G.N. 1978. Breeding and genetics. Sunflower Science and Technology, 19: 279-338.
Ghaffari, M., Toorchi, M., Valizadeh, M. and Shakiba, M.R. 2012. Morpho-physiological screening of sunflower inbred lines under drought stress condition, Turkish Journal of Field Crops, 17: 185-190.
Göksoy, A. and Turan, Z. 2005. Combining abilities of certain characters and estimation of hybrid vigour in sunflower (Helianthus annuus L). Acta Agronomica Hungarica, 52: 361-368.
Göksoy, A.T., Demir, A.O., Turan, Z.M. and Dagusta, N. 2004. Responses of sunflower (Helianthus annuus L.) to full and limited irrigation at different growth stages. Field Crops Research, 87: 167-178.
Gomez-Sanchez, D., Vannozzi, G.P., Baldini, M., Tahmasebi Enferadi, S. and Delle Vedove, G. 1998. Effect of soil water availability in sunflower lines derived from interspecific crosses. Italian Journal of Agronomy, 2(2): 101-110.
Hassanzadeh, F., Toorchi, M., Moghadam Vahed, M., Aharizad, S. and Ghaffari, M. 2016. Evaluation of the combining abilities and gene effects of agronomic traits in sunflower inbred lines (Helianthus annuus L.). Journal of Crop Production and Processing, 6(20): 97-109.
Hladni, N., Miklič, V., Jocić, S., Kraljević-Balalić, M. and Škorić, D. 2014. Mode of inheritance and combining ability for plant height and head diameter in sunflower (Helianthus annuus L.). Genetika, 46: 159-168.
Hobbs, S.L.A. and Mahon, J.D. 1985. Inheritance of chlorophyll content, ribulose-l, 5-bisphosphate carboxylase activity, and stomatal resistance in peas 1. Crop Science, 25(6): 1031-1034.
Kafi, M., Borzoei, A., Salehi, M., Kamandi, A., Masomi, A. and Nabati, J. 2009. Environmental Stress on Plant Physiology. Jihad Daneshgahi Publication, Iran. (In Persian).
Kempthorne, O. 1957. An Introduction to Genetic Statistics, John Wiley and Sons Inc., New York, NY.
Khani, M., Daneshian, J., Zeinali Khaneghah, H. and Ghannadha, M.R. 2005. Genetic analysis of yield and its components using line× tester cross design in sunflower inbred lines under the stress and non-stress drought conditions. Iranian Journal of Agricultural Science, 36(2): 435-445. (In Persian).
Kulkarni, V.V. and Supriya, S. 2017. Heterosis and combing ability studies for yield and yield component traits in sunflower (Helianthus annuus). International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 6: 3346-3357.
Machikowa, T., Saetang, C. and Funpeng, K. 2011. General and specific combining ability for quantitative characters in sunflower. Journal of Agricultural Science, 3: 91-95.
Memon, S., Baloch, M.J., Baloch, G.M. and Jatoi, W.A. 2015. Combining ability through line × tester analysis for phenological, seed yield, and oil traits in sunflower (Helianthus annuus L.). Euphytica, 204: 199-209.
Nezami, A., Boroumand Rezazadeh, Z. and Hosseini, A. 2008. Effects of drought stress and defoliation on sunflower (Helianthus annuus) in controlled conditions. Desert, 12: 99-104.
Ortis, L., Nestares, G., Frutos, E. and Machado, N. 2005. Combining ability analysis for agronomic traits in sunflower (Helianthus annuus L.). Helia, 28: 125-134.
Pekcan, V., Evci, G., Yilmaz, M.I., Nalcaiyi, A.S.B., Erdal, Ş.Ç., Cicek, N., Ekmekci, Y. and Kaya, Y. 2016. Effects of drought on morphological traits of some sunflower lines. Ekin Journal of Crop Breeding, 2: 54-68.
Pourmohammad, A., Toorchi, M., Alavikia, S.S. and Shakiba, M.R. 2014. Genetic analysis of yield and physiological traits in sunflower (Helianthus annuus L.) under irrigation and drought stress. Notulae Scientia Biologicae, 6: 207-213.
Rauf, S., Sadaqat, H.A., Khan, I.A. and Ahmed, R. 2009. Genetic analysis of leaf hydraulics in sunflower (Helianthus annuus L.) under drought stress. Plant, Soil and Environment,  55(2): 62-69.
Rezaeizad, A. and Siahbidi, A.Z. 2015. Combining ability of some sunflower (Helianthus annuus L.) lines for important agronomic traits. Seed and Plant Improvement Journal, 31(2): 293-306. (In Persian).
Rezaizad, A., Parvin, S. and Shoshtari, L. 2018. Genetic analysis of yield and its components in sunflower lines under normal and drought stress conditions. Environmental Stresses in Crop Sciences, 11(1): 93-105. (In Persian).
Richards, R.A. 1997. Defining selection criteria to improve yield under drought. pp. 79-88. In: Belhassen, E. (ed.). Drought Tolerance in Higher Plants: Genetical, Physiological and Molecular Biological Analysis. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, The Netherlands.
Roshdi, M., Heidari, S.H., Karimi, M., Nourmohammadi, G. and Darvish, F. 2006. A survey on the impact of water deficiency over the yield of sunflower seed cultivar and its components. Journal of Agricultural Sciences, 12(1): 109-121. (In Persian).
Safavi, A., Pourdad, S.S. and Moghaddam, M.J. 2011. Identification of drought resistant genotypes in sunflower (Helianthus annuus L.). Seed and Plant Improvement Journal, 27-1(2): 129-148. (In Persian).
Saremi-Rad, A. and Mostafavi, K. 2020. Genetic diversity study of sunflower (Helianthus annuus L.) genotypes for agro-morphological traits under normal and drought stress conditions. Journal of Plant Productions, 43(2): 227-240. (In Persian).
Seyed sharifi, R. and Seyed sharifi, R. 2019. Effects of bio fertilizers application on yield, oil content and antioxidant enzymes activity of sunflower (Helianthus annuus L.) in different irrigation withholding levels. Journal of Plant Process and Function, 8(29): 97-107. (In Persian).
Slafer, G. and Araus, J. 1998. Improving wheat responses to abiotic stresses. In: Proceedings of the 9th International Wheat Genetics Symposium, 1: 201-213.
Stone, L.R., Goodrum, D.E., Jaafar, M.N. and Khan, A.H. 2001. Rooting front and water depletion depths in grain sorghum and sunflower. Agronomy Journal, 93: 1105-1111.
Tabrizi, M., Hassanzadeh, F., Moghaddam, M., Alavikia, S., Aharizad, S. and Ghaffari, M. 2012. Combining ability and gene action in sunflower using line tester method. Journal of Plant Physiology and Breeding, 2: 35-44.
Taheri, M.T., Alavikia, S., Moghaddam Vahed, M., Aharizad, S. and Ghaffari, M. 2013. Study of the inheritance of agronomic characters using line × tester crosses in sunflower (Helianthus annuus L.). Applied Crop Breeding, 1(2): 131-144. (In Persian).
Veisi-Mal-Amiri, I., Haghparast, R., Aghaei-Sarbarzeh, M., Farshadfar, E. and Rajabi, R. 2009. Evaluation of drought tolerance of barley (Hordeum vulgar) genotypes using physiological characteristics and drought tolerance indices. Journal of Seed and Plant Breeding, 1-26(1): 43-60. (In Persian).
Zohdi Aghdam, M., Darvish Kojouri, F., Ghaffari, M. and Ebrahimi, A. 2019. Genetic analysis of morpho-physiological characteristics of sunflower under optimum and limited irrigation conditions. Environmental Stresses in Crop Sciences, 12(2): 331-346. (In Persian).