تأثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید بر میزان فنول، فلاونوئید، فعالیت آنتی‌اکسیدانی و رنگیزه‌های فتوسنتزی نعنا فلفلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

چکیده

نعناع فلفلی با نام علمی Mentha piperita از گیاهان دارویی معطر متعلق به تیره نعناعیان می‌باشد و با توجه به اهمیت خاصیت دارویی این گیاه، تأثیر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید روی تعدادی از ویژگی‌های نعناع فلفلی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل به اجرا درآمد. به‌منظور پیاده سازی طرح موردنظر، محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید با سطوح صفر، 5، 10، 50 و 100 میلی‌گرم بر لیتر و طی دو مرحله محلول پاشی صورت گرفت. ابتدا بعد از گذشت 8 هفته پس از کاشت استولون‌ها و در ادامه بعد از گذشت 14 روز پس از اولین محلول‌پاشی مرحله دوم آن انجام شد. صفات مورداندازه‌گیری در این پژوهش شامل میزان فنول، فلاونوئید، فعالیت آنتی‌اکسیدانی، پرولین کل و همچنین برخی صفات فیزیولوژیک دیگر ازجمله کربوهیدرات، فعالیت آنزیم‌‌های کاتالاز، آسکوربات اکسیداز، پراکسیداز و پلی فنول اکسیداز و رنگیزه‌های فتوسنتزی بود. با آنالیز تجزیه واریانس داده‌ها مشاهده شد که تیمار گیاه نعناع با سطوح مختلف سالیسیلیک اسید روی اغلب صفات مورد بررسی به جز کربوهیدرات تأثیر معنی‌داری (p ≤0.01) داشته است. سالیسیلیک اسید با غلظت 100 میلی‌گرم بر لیتر بیشترین تأثیر افزایشی را بر صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی موردسنجش نشان داد. با توجه به نتایج حاصل شده از این پژوهش به نظر می‌رسد محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید روی گیاهان دارویی به‌ویژه گیاه نعناع فلفلی می‌تواند باعث افزایش ترکیبات آنتی‌اکسیدانی، تنظیم‌کننده‌های اسمزی و رنگیزه‌های فتوسنتزی شده و به ‌عنوان یک روش امیدبخش و مقرون به‌صرفه به منظور افزایش محتوی متابولیت‌های ثانویه و بهبود خاصیت دارویی این گیاه به کار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of salicylic acid foliar application on phenols, flavonoids, antioxidant activity, and photosynthetic pigments of peppermint

نویسندگان [English]

  • Maryam Abpaykar 1
  • Salehe Ganjali 2
  • Leila Fahmideh 3
  • Forouzan Heidari 2
1 M.Sc graduate of medicinal plants, University of Zabol, Zabol, Iran
2 Department of Plant Breeding and Biotechnology, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Department of Plant Breeding and Biotechnology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Peppermint, scientifically known as Mentha piperita, is an aromatic and medicinal plant that belongs to the Lamiaceae family. In the Research Greenhouse of University of Zabol, an experiment was conducted in a completely randomized design with three replications to investigate the effect of salicylic acid foliar application on peppermint. Salicylic acid was sprayed in two stages (8 weeks after stolon set-up and 2 weeks after the first foliar application) at levels of 0, 5, 10, 50, and 100 ppm. Phenols, flavonoids, antioxidant activity, total protein, and physiological traits like catalase, carbohydrate, ascorbate oxidase, peroxidase, polyphenol oxidase, and photosynthetic pigments were all measured in this study. The treatment with different levels of salicylic acid had a significant impact on all studied traits (p ≤0.01) and improved all studied traits except carbohydrates, according to analysis of variance. At a dose of 100 ppm, salicylic acid had the greatest additive effect on physiological and biochemical traits. According to the findings of this study, salicylic acid foliar application on peppermint appears to increase antioxidant compounds, osmotic regulators (carbohydrates), and photosynthetic pigments, and is a promising and cost-effective method for increasing secondary metabolites and medicinal properties of this plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant enzymes
  • Physiological traits
  • Proline
  • Medicinal plant