استفاده از اشعه فرابنفش به عنوان راهکاری جهت بهبود کارایی فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی برای تولید عملکرد مطلوب در شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی،

2 دانشیار، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دکتری زراعت-فیزیولوژی گیاهان زراعی ، گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.

چکیده

در مناطق خشک، کمبود آب یکی از عوامل اصلی محدودیت تولید محصول است. به طوری که در این مناطق، میزان آب در دسترس جهت کشت و زرع به شدت پایین است. بنابراین، علاوه بر مدیریت آب باید با یکسری از روش ها بر خشکی غلبه کرده و تولید محصول داشت. علیرغم اینکه دزهای شدید اشعه فرابنفش بر گیاهان و جانوران دارای اثرات مضری است ولی دزهای خفیف اشعه فرابنفش راهکار مناسبی است تا حساسیت گیاه را به تنش های محیطی منجمله خشکی کاهش داد. به طوری که در اثر اعمال اشعه های خفیف UV-A و UV-B، سازوکارهای دفاعی اعم از آنزیمی و غیرآنزیمی نسبت به شاهد (بدون اعمال اشعه فرابنفش) افزایش می یابد و سبب بهبود صفات فیزیولوژیکی می گردد و از سویی بر صفات کمی و کیفی محصول تولیدی اثر مثبت دارد. علیرغم اینکه در بیشتر موارد تنش خشکی و اشعه فرابنفش به صورت مجزا اثرات زیانباری بر گیاه دارند ولی برهمکنش دو عامل فوق به طور هم افزایی عمل می کند تا سازوکارهای دفاعی را در گیاه القا کنند، به طوری که اعمال اشعه فرابنفش موجب شد تا آسیب های احتمالی وارد شده توسط تنش بعدی (مثل خشکی) بر گیاه کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The use of ultraviolet radiation as a way to improve the efficiency of physiological and biochemical processes to produce optimal yield in drought stress conditions

نویسندگان [English]

 • Behnoush Rasaei 1
 • Saeid Jalali-Honarmand 2
 • Majid Abdoli 3
1 Ph.D. of Agronomy (Crop Physiology), Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Associate Professor, Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agricultural Sciences and Engineering, Campus of Agriculture and Natural Resources, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 Ph.D. of Agronomy (Crop Physiology), Department of Plant Production and Genetics, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

In arid regions, water scarcity is one of the main factors limiting production of crops, so that in these areas, the available water is very low for cultivation. Therefore, in addition to water management, it has to overcome dryness with a series of methods and produce crops. Despite the fact that heavy doses of ultraviolet radiation on plants and animals has harmful effects, but mild doses of ultraviolet radiation are a good way to reduce the sensitivity of the plant to environmental stresses, including drought. So that by applying mild doses of UV-A and UV-B rays, defense mechanisms such as enzymes and non-enzymes increase relative to the control (without ultraviolet radiation) and it improves the physiological traits. On the other hand, it has a positive effect on the qualitative and quantitative characteristics of the product. Despite the fact that in most cases, drought stress and ultraviolet radiation alone have adverse effects on the plant, but the interaction of the above two factors is synergistic to induce defense mechanisms in the plant. So that ultraviolet radiation caused the damage caused by the subsequent stress (such as dryness) on the plant to be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ultraviolet Radiation
 • Drought stress
 • Defense Mechanisms
 • Arid Regions
 • Product Quality

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1399
 • تاریخ دریافت: 21 فروردین 1399
 • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 06 بهمن 1399