اثر برهمکنش کود زیستی و علف‌کش متری بیوزین بر رشد و عملکرد گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) و کلونیزاسیون باکتری‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

4 مجتمع آموزش عالی گناباد، گناباد، ایران

5 گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

به­منظور بررسی تأثیر کاربرد کودهای زیستی همراه با علف­کش متری­بیوزین بر رشد و عملکرد گوجه­فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در حضور علف­های هرز، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد. تیمارها شامل: وجین و عدم وجین علف­ هرز، تلقیح نشاء با هر یک از باکتری­های Pseudomonas fluorescens و Azotobacter crococum، کاربرد علف­کش متری­بیوزین در سه دز 500، 1000 و 1500 گرم از نوع تجاری در هکتار به‌صـورت مجـزا و در تـرکیب بـا باکتـری­های P. fluorescens و A. crococum بودنـد. نتایج نشـان داد کـه کاربـرد A. crococum  و P. fluorescens همراه با دز کم علف­کش سبب افزایش جمعیت باکتری­ها به­ترتیب به­میزان 57/89و 52/63درصد در مقایسه با شاهد دارای علف هرز گردید. دز بالای علف­کش (1500 گرم در هکتار) به­تنهایی و یا در ترکیب با کودهای زیستی سبب کاهش معنی­دار کلونیزاسیون باکتری­ها و رشد و عملکرد گوجه­فرنگی گردید. نتایج نشان داد که کاربرد A. crococum و P. fluorescens در ترکیب با دز کم علف­کش به‌ترتیب سبب افزایش 26/4 و 24/8 درصدی تعداد میوه رسیده در مقایسه با شاهد بدون علف هرز گردید. براساس نتایج آزمایش، کاربرد کودهای زیستی همراه با دزهای پایین علف­کش متری­بیوزین می­تواند ضمن بهبود رشد و عملکرد گوجه‌فرنگی و کنترل مطلوب علف­های هرز، گام مهمی در راستای نیل به اهداف کشاورزی پایدار از طریق کاهش مصرف علف­کش و اثرات سوء زیست­محیطی آن باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The interaction effect of bio-fertilizer and metribuzin herbicide on growth and yield of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) and bacterial colonization

نویسندگان [English]

 • Hassan Makarian 1
 • Abbas Nasiri Dehsorkhi 2
 • Mehrdad Safarpoor 3
 • Manouchehr Gholipoor 1
 • Hamidreza Asghari 1
 • Hassan Ghorbani Ghoojdi 4
 • Hossein Mirzaei Moghadam 5
1 Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 PhD. Student of Agroecology, Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
3 M.Sc. Graduate, Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
4 University of Gonabad, Gonabad, Iran
5 Department of Biosystem Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effect of biological fertilizers and application of metribuzin herbicide on growth and yield of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) and weed population, a field experiment was conducted as randomized complete block design with three replications at the research field of Shahrood University of Technology. The experimental treatments included; weed free and weed infest all season, inoculation of root of tomato transplant with Pseudomonas fluorescens and Azotobacter crococum separately, soil application of metribuzin herbicide 500, 1000 and 1500 g.ha-1 and the mentioned dosage of herbicide (500, 1000 and 1500 g.ha-1) along with inoculation of P. fluorescens and A. crococum. Results showed that A. crococum and P. fluorescens in combination with low doses of herbicide (500 g.ha-1) increased bacterial colonization by 57.89 and 52.63 percent compared to the control (weedy) treatment respectively. High doses of herbicide (1500 g.ha-1) alone or in combination with bio-fertilizers decreased bacterial colonization in soil and growth and yield of tomato. Also, A. crococum and P. fluorescens in combination with low doses of herbicide increased the number of ripe fruit of tomato by 26.4 and 24.8 percent in comparison to weed free treatment respectively. Based on the results of this experiment, application of bio-fertilizers (A. crococum and P. fluorescens) together with 500 g.ha-1 metribuzin herbicide while improving the growth and yield of tomato and optimal weed control can be an important step towards achieving sustainable agricultural 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Azotobacter
 • Competition
 • Integrated management
 • Pseudomonas
Adigun, J.A., Daramola, O.S., Adeyemi, O.R., Olorunmaiye, P.M. and Osipitan, O.A. 2018. Nitrogen and weed management in transplanted tomato in the Nigerian forest-savanna transition zone. Annals of Agrarian Science, 16: 281-285.
Arabi, M. and Saffari, M. 2015. The effect of weeding and plant density on yield and yield components of forage sorghum cultivars. Journal of Agronomy Sciences, 5(10): 39-52. (In Persian).  
Armak, A., Farzi, H. and Alipanah, M. 2018. Impact of use of different sources of humic, bio and nano fertilizers and nitrogen levels on saffron (Crocus sativus L.) flower yield. Saffron Agronomy Technology, 5(4): 329-344.
Biari, A., Gholami, A. and Rahmani, H.A. 2011. Effect of different plant growth promotion bacteria (Azotobacter, Azospirillum) on growth parameters and yield of field maize. Journal of Water and Soil, 25(1): 1-10. (In Persian).  
Burdman, S., Volpin, H., Kigel, J., Kapulnik, Y. and Okon, Y. 1996. Promotion of nod gen inducers and nodulation in common bean (Phaseolus vulgaris) roots inoculated with Azospirillum brasilense Cd. Applied and Environmental Microbiology, 62: 3030-3033.
Carletti, S., Caceres, E.R. and Liorent, B. 1994. Growth promotion by PGPR on different plant species growing in hydroponics conditions. In: Improving plant productivity with rhizosphere bacteria. Proceeding of 3rd International Workshop on Plant Growth Promoting Rhizobacteria, March 7-11, Adelaide, Australia.
Chad, W., Edward, G. and Bork, W. 2006. Fertilization augments Canada thistle (Cirsium arvense L. Scop) control in temperate pastures with herbicides. Crop Protection, 26: 668-676.
Ehteshami, S.M.R. and Rabiei, M. 2014. Effect of seed biological treatment and chemical fertilizer integration on forage yield and nutrients uptake of turnip (Brassica rapa L.). Iranian of Seed Sciences and Research, 1(1): 51-66. (In Persian).
Ehteshami, S.M.R., Kashani, M. and Yousefi Rad, M. 2014a. Effect of Seed inoculation with Pseudomonas and Azotobacter bacteria on quantitative and qualitative yield of two sesame cultivars. Iranian Journal of Seed Science and Research, 3(3): 47-57. (In Persian).
Ehteshami, S.M.R., Amindeldar, Z., Shahdi Kumleh, A. and Ramezani, H. 2014b. Effect of seed inoculation with Pseudomonas fluorescens strains on quantitative and qualitative indices of two rice cultivars (Oryza sativa L.). Research in Field Crops, 2(1): 50-63. (In Persian).
Esmailnejad Khiavi, N. and Khara, J. 2014. The effects of arbuscular mycorrhizal fungus Glomus etunicatum on growth and some physiological parameters of squash plants under herbicide metribuzin toxicity. Journal of plant research (Iranian journal of biology), 27(1): 52-60. (In Persian).
Flores, F.B., Sanchez-Bel, P., Estan, M.T., Martinez-Rodriguez, M.M., Moyano, E., Morales, B., Compos, J.F., GarciaAbellan, J.O., EgeaI Fernandez-Garcia, N., Romojaro, F. and Bolarin, MC.C. 2010. The effectiveness of grafting to improve tomato fruit quality. Scientia Horticulturae, 125: 211-217.
Ghanbari Birgani, D., Tabatabaii Nimavard, R., Karaminejad, M.R. and Zarifi nia, N. 2010. Evaluation different herbicides on direct seeded tomato. The 3rd Iranian Weed Science Congress, February. 496-499. (In Persian).
Ghanbari Birgani, D., Karaminejad, M.R., Tabatabaii Nimavard, R. and Zarifi Nia, N. 2014. Evaluation of the efficacy of selected herbicides on weeds and yield in direct seeded tomato. Pesticides in Plan Protection Sciences, 1(2): 86-102. (In Persian).
Ghorbanpour, A., Salimi, A., Tajick Ghanbary, M.A., Pirdashti, H. and Dehestani, A. 2018. Relationship between fruit yield and its components in Tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) cultivars using multivariate statistical methods. Journal of Crop Breeding, 9(24): 22-29. (In Persian).
Gity, S. and Raoofy, M. 2017. Yield, essential oil and some morphological characteristics of peppermint (Mentha piperita L.) influenced by hand weeding and plant density. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production, 27(1): 13-23. (In Persian).
Huang, Y., El-Gamry, A.M. and Xu, J.M. 2001. Assessment of two sulfonylurea herbicides on soil microbial biomass N and N-mineralization. Egyptian Journal of Soil Science, 41: 187-203.
Jalili, E. and Ganjabadi, F. 2017. The interaction of herbicide and humic acid on Azolla control to enhance the yield of Rice (Oryza sativa). Iranian Journal of Weed Science, 13(2): 135-145. (In Persian).
Kargi, F. and Eker, S. 2004. Toxicity and batch biodegradation kinetics of 2, 4 dichlorophenol by pure Pseudomonas putida culture. Journal Enzym Microb Technology, 35: 424-428.
Keshavarz, F. 2018. The effect of mycorrhizal fungus (Rhizophagus irregularis) and zeolite on some growth parameters and nutrients uptake by wheat as affected by application of herbicide metribuzin. M.Sc. Thesis, Ramin Agriculture and Natural Resources University of Khuzestan. (In Persian).
Kloepper, J.W. and Beauchamp, C.J. 1991. A review of issues related to measuring of plant roots by bacteria. Candian Journal of Microbiology, 38: 1219-1232.
Lai, A., Santangelo, E., Soressi, G.P. and Fantoni, R. 2007. Analysis of the main secondary metabolites produced in tomato (Lycopersicon esculentum, Mill.) epicarp tissue during fruit ripening using fluorescence techniques. Postharvest Biology and Technology, 43: 355- 342.
Makarian, H. 2002. Planting date and population density influence on competitiveness of corn (Zea mayz L.) with redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.). MSc Thesis, Ferdowsi University of Mashhad. Mashhad, Iran. (In Persian).
Makarian, H. and Shahgholi, H. 2015. Effect of organic and biological fertilizers on growth and yield of tomatoes (Lycopersicon esculentum Mill.) and bacterial colonization. Journal of Horticultural Science, 29(2): 185-195. (In Persian).
Mandelbaum, R.T., Allan, D.L. and Wackett, L.P. 1995. Isolation and characterization of a pseudomonas sp. that mineralizes the S-Triazine herbicide atrazine. Journal of Applied and Environmental Microbiology, 61: 1451-1457.
Maqueda, C., Villaverde, J., Sopena, F., Undabeytia, S. and Morillo, S. 2009. Effects of soil characterisics on metribuzin dissipation using clay-gel-based formulations. Agricultural Food Chemisry, 57: 3273-3278.
Mehdizadeh, M., Izadi-Darbandi, E., Naseri-Pour Yazdi, M.T., Rasgoo, M., Malaekeh-Nikouei, B. and Nasirli, H. 2015. Evaluation of metribuzin degradation and its half life in soil affected by different organic fertilizers under field conditions. Agronomy Journal (Pajouhesh & Sazandegi), 108: 120-126. (In Persian).  
Milosevic, N. and Govedarica, M. 2002. Effect of herbicids on microbiological properties of soil. Proceedings for Natural Sciences, Matica Srpska, Novi Sad, 102: 05-21.
Nasiri Dehsorkhi, A. 2016. Effects of ultrasonic waves, seed priming and herbicide application on growth and yield of cowpea (Vigna sinensis) and weeds control. M.Sc. Thesis, Shahrood University of Technology. (In Persian).
Nasiri Dehsorkhi, A., Makarian, H., Varnaseri Ghandali, V. and Salari, N. 2018. Investigation of effect of humic acid and vermicompost application on yield and yield components of cumin (Cuminum cyminum L.). Applied Research in Field Crops, 31(1): 93-113. (In Persian).
Nasiri Dehsorkhi, A., Varnaseri Ghandali, V., Makarian, H., Ramezan, D. and Estekhdami, P. 2020. The effect of poultry manure and zinc sulfate on growth and yield of cantaloupe (Cucumis melo L.) in competition with weeds. Horticultural Plants Nutrition, 2(2): 45-69. (In Persian).  
Nemati, A. and Golchin, A. 2015. Effects of biological fertilizers on yield and concentrations of micronutrients in organs of tomato under cadmium stress. Journal of Soil Management and Sustainable Production, 5(3): 45-64. (In Persian).
Nemati, A., Golchin, A. and Besharati, H. 2015. Effects of biological fertilizers on yield and growth indices of tomato in Cd contaminated soil. Iranian Journal of Soil Research, 29(1): 23-36. (In Persian).  
Nemat-Alla M.M., Badawi A.M., Hassan N.M., El-Bastawisy Z.M. and Badran, E.G. 2008. Effect of metribuzin, butachlor and chlorimuron-ethyl on amino acid and protein formation in wheat and maize seedlings. Pesticide Biochemistry and Physiology, 90: 8-18.
Nieto, K.F. and Frankenberger, W.T. 1991. Influence of adenine, isopentyl alcohol and Azotobacter chroococcum on the vegetative growth of Zea mays. Plant Soil, 135: 213-221.
Norris, R.F., Elmore, C.L., Rejmanek, M. and Akey, W.C. 2001. Spatial arrangement, density, and competition between barnyard grass and tomato: 1. crop growth and yield. Weed Science, 49: 61-68.
Rasouli Sadaghiani, M.H., Khavazi, K., Rahimian, H., Malakouti, M.J. and Asadi Rhamani, H. 2006. An Evaluation of the potentials of indigenous Fluorescent Pseudomonads of wheat rhizosphere for producing siderophore. Journal Soil Water Science, 20: 134-143.
Rezaee, D., Haghnia, Gh., Lakzian, A., Hassanzadeh Khaiat, M. and Nassirli, H. 2011. Biodegradation of atrazine in different concentrations by pseudomonas bacteria. Journal of Plant Protection, 25(2): 224-227. (In Persian).
Rezvani, M., Halalkhor, S., Zaefarian, F. and Nikkhah Kocheksaraee, H. 2013. Effectiveness of different nitrogen resource on yield components, yield and weed biomass in two varieties of rice (Oryza sativa L.). Research in Field Crops, 1(1): 15-30. (In Persian).  
Roan, Y.C., Sajjapongse, A.G. and Selleck, W. 2003. Weed control for transplanted tomato. ISHS Acta Horticulturae 136: Weeds and Herbicides (http://www.actahort.org).
Roesti, D., Gaur, R., Johri, B.N., Imfeld, G., Sharma, S., Kawaljeet, K. and Aragno, M. 2006. Plant growth stage, fertilizer management and bioinoculation of Arbuscular mycorrhizal fungi and plant growth promoting rhizobacteria affect the rhizobacterial community structure in rainfed wheat fields. Soil Biology and Biochemistry, 38: 1111-1120.
Saeidinezhad M. and Saffari, M. 2015. The effects of plant density, number and stages of weed control in corn (Zea mays L.) Varieties on seed yield and weeds dry matter in Kerman. Applied Field Crops Research, 28(107): 74-81. (In Persian).  
Saharan, B.S. and Nehra, V. 2011. Plant growth promoting rhizobacteria: A critical review. Life Sciences and Medicine Research, 21: 1-32.
Shahgholi, H. 2012. Study the effect of biological and organic fertilizers on tomato growth and yield and their effect on metribuzine herbicide degradation and persistence in soil. M.Sc. Thesis. Shahrood University of Technology. (In Persian).
Shahgholi, H., Makarian H., Izadi Darbandi E., Darakhshan Shadmehri A. and Asghari H.R. 2014. Evaluating the effect of biological and organic fertilizers on metribuzine herbicide degradation and persistence in soil. Journal of Soil Management and Sustainable Production, 4(2): 91-110. (In Persian).
Sheikhalipour, M., Bolandnazar, S.A., Sarikhani, M.R. and Panahandeh, J. 2019. Effect of application of biofertilizers on yield, quality and antioxidant capacity of tomato fruit. Iranian Journal of Horticultural Science, 50(3): 621-632. (In Persian).
Shirdel, K., Amani, Sh., Yarnia, M., Jawnshir, A. and Dabbagh Mohammadi Nasab, A. 2014. The control of broomrape (Orobanche aegyptiaca) in tomato (Lycopersicum esculentum Mill) farms. Iranian Journal of Field Crops Research, 12(3): 476-483. (In Persian).  
Soltani Toolarood, A.A., Ziatabar, S.R., Esmaeilpour, B., Khavazi, K. and Fathololomi, S. 2015. Effect of plant growth promoting rhizobacteria and spent mushroom compost on growth and yield of tomato (Lycopersicon esculentum). Iranian Journal of Soil Research, 29(3): 285-296. (In Persian).
Tavassoli, A., Moussavi, T., Piri, I. and Babaeian, M. 2018. Effect of plant density and weed controlling on yield and yield components of rapeseed (Brassica napus L.). Journal of Agroecology, 10(1): 94-106. (In Persian).   
Tomlin, C.D. 2000. The Pesicide Manual, 12th ed., British Crop Protection Council, Farnham,
Toyota, K. and Kuninaga, S. 2006. Comparison of soil microbial community between soils amended with or without farmyard manure. Applied Soil Ecology, 33: 39-48.
Varnaseri Ghandali, V., Ramroudi, M. and Nasiri Dehsorkhi, A. 2020. The study foliar spraying of micronutrients (iron, zinc and manganese) on yield and yield components of red bean (Phaseolus vulgaris L.) under cutting irrigation conditions. Applied Research in Field Crops, 33(1): 105-124. (In Persian).
Wu, S.C., Caob, Z.H., Lib, Z.G., Cheunga, K.C. and Wong, M.H. 2005. Effects of biofertilizers containing N-fixer, P and K Solubilizers and AM fungi on maize: a green house trial. Geoderma, 125: 155-166.
Yousefnia pasha, H., Tabatabae koloor, R., Aghagolzadeh, H. and Hashemi, J. 2012. Study the effects of different weed control methods on yield and yield components of rice. Iranian Journal of Weed Science, 8: 93-105. (In Persian).
Zahir, A.Z., Arshad, M. and Khalid, A. 1998. Improving maize yield by inoculation with plant promoting rhizobacteria. Pakistan Journal of Soil Science, 15: 7-11.
Zahir, A.Z., Arshad, M. and Frankenberger, W.F. 2004. Plant growth promoting rhizobacteria: Applications and perspectives in agriculture. Advances in Agronomy, 81: 97-168.
Zaidi, S.F.A. 2003. Inoculation with Bradyrhizobium japonicum and fluorescent Pseudomonas to control Rhizoctonia solani in soybean [Glycine max (L) Merr]. Annals-of-Agricultural-Research, 24: 151-153.
Zangoee Nejad, R. 2013. Comparison of non-living mulches (organic and inorganic) and chemical control effects on weed control, total yield and yield components of tomato (Lycopersicon escolentum cv. CH). MS.C Thesis in weed science. Shiraz University. (In Persian).
Zhang, N., Wang, D., Liu, Y., Li, S., Shen, Q. and Zhang, R. 2013. Effects of different plant root exudates and their organic acid components on chemotaxis, biofilm formation and colonization by beneficial rhizosphere-associated bacterial strains. Plant and Soil, 374: 689-700