تأثیر پیش‌تیمار و محلول‌پاشی عصاره گیاه مرزنجوش (Origanum majorana L.) بر برخی خصوصیات رشدی و رنگیزه‌های فتوسنتزی سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 دانشجوی دکترای اگرواکولوژی، گروه زراعت، دانشگاه زابل، زابل، ایران

4 مجتمع آموزش عالی گناباد

چکیده

به­منظور بررسی تأثیر عصاره مرزنجوش بر سویا (Glycine max) آزمایشی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود به‌صورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا شد. آزمایش شامل پیش‌تیمار بذری با عصاره مرزنجوش در پنج سطح (عدم پیش‌تیمار، پیش‌تیمار با عصاره 40 و 60 درصد مرزنجوش هر کدام به­مدت زمان‌های 6 و 9 ساعت) به­عنوان عامل اول و محلول‌پاشی با عصاره مرزنجوش در سه سطح (آب خالص، غلظت­های 40 و 60 درصد مرزنجوش) به­عنوان عامل دوم بودند. نتایج نشان داد که بالاترین وزن خشک برگ (3/253 گرم در مترمربع) و وزن خشک ساقه (0/279 گرم در مترمربع) از ترکیب تیماری 6 ساعت پیش‌تیمار با غلظت 40 درصد توأم با محلول‌پاشی حاصل شد. بیشترین شاخص سطح برگ و تعداد شاخه جانبی درجه دوم، از محلول‌پاشی با عصاره 40 درصد مرزنجوش به­دست آمد که به­ترتیب باعث افزایش 8/8 و 3/18 درصدی نسبت به شاهد گردید. بیشترین میزان کاروتنوئید (029/0 میلی­گرم بر گرم وزن خشک) و کلروفیل برگ (12/1 میلی­گرم بر گرم وزن خشک) در ترکیب تیماری در مدت­زمان 9 ساعت پیش­تیمار بذر توأم با غلظت 60 درصد محلول­پاشی با عصاره مرزنجوش مشاهده شد. در مجموع می­توان اظهار داشت استفاده از عصاره گیاه دارویی مرزنجوش، ضمن بهبود خصوصیات رشدی و عملکرد، می­تواند موجب کاهش آلودگی­های زیست­محیطی نیز گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of seed pretreatment and foliar application of Origanum majorana extract on some growth traits and photosynthetic pigments of soybean

نویسندگان [English]

  • Estekhdami Parvaneh 1
  • Mahdi Baradaran Firouz Abadi 2
  • Hassan Makarian 2
  • Abbas Nasiri Dehsorkhi 3
  • Hassan Ghorbani Ghoojdi 4
1 Msc graduate in Agronomy, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
2 Department of Agronomy and Plant Breeding, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
3 PhD. Student of Agroecology, Department of Agronomy, University of Zabol, Zabol, Iran
4 University of Gonabad
چکیده [English]

In order to study the effects of marjoram extract on soybean (Glycine max), an experiment was conducted in research field of Shahroud University as factorial based on completely randomized blocks in 3 replications. Experimental treatments included marjoram extract in 5 levels (no pretreatment, pretreatment with extract of 40 and 60 percent each for 6 and 9 hours) as the first factor and foliar application of extract in 3 levels (distilled water spraying, extract spraying of 40 and 60 percent) as the second factor. The highest dry weight of leaf (253.3 g.m-2) and stem (279.0 g.m-2) was obtained in pre-treatment with concentration of 40% for 6 hours with foliar application of 40% extract. The maximum leaf area index and number of secondary lateral branches, was obtained with foliar application of 40% marjoram extract that caused a significant increase by 8.8 and 18.3 percent compared with control respectively. The maximum carotenoid (0.029 mg.g-1 dry weight) and total chlorophyll (1.12 mg.g-1 dry weight) was observed in pre-treatment with concentration of 60% for 9 hours in combination with foliar application of 60% extract. In general, it can be said that the use of marjoram extract, while increasing the growth characteristics and yield of crops, can also reduce the environmental pollution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carotenoid
  • Leaf area index
  • medicinal plants
  • total chlorophyll