کاربرد انفرادی و ترکیبی کودهای زیستی بر صفات کمی و کیفی بادام‌زمینی (Arachis hypogaea)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانش آموخته ارشد آگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

به‌منظور ارزیابی اثرات کودهای زیستی بر برخی صفات کمی و کیفی بادام­زمینی، آزمایشی به‌صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 93 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل: (شاهد، بیوسولفور، نیتروکسین، جلبک دریایی، فسفات بارور2، جلبک دریایی + بیوسولفور، جلبک دریایی + فسفات ­بارور2، جلبک دریایی + ­­­­­­­نیتروکسین، فسفات بارور2 + بیوسولفور، فسفات بارور2 + نیتروکسین، بیوسولفور + نیتروکسین، فسفات بارور2 + بیوسولفور + نیتروکسین، فسفات ­­بارور2 + ­بیوسولفور + جلبک دریایی، جلبک دریایی + بیوسولفور + نیتروکسین و جلبک دریایی + بیوسولفور + نیتروکسین + فسفات بارور2). نتایج نشان داد که تیمار نیتروکسین بیشترین تأثیر را بر وزن نیام، وزن صد دانه، عملکرد اقتصادی، شاخص برداشت و درصد روغن داشت. با کاربرد نیتروکسین به ترتیب 28، 24، 22، 28 و 47 درصد صفات مذکور نسبت به شاهد افزایش نشان دادند.  تیمار جلبک دریایی نیز تأثیر معنی‌داری بر وزن صد دانه و عملکرد بیولوژیک داشت. تیمار ترکیبی فسفات بارور2 + نیتروکسین باعث افزایش 27 و 24 درصدی پروتئین دانه و درصد خاکستر نسبت به تیمار شاهد گردید. تیمار فسفات ­بارور2 نیز باعث افزایش 39 درصدی فسفر دانه نسبت به تیمار شاهد گردید. به‌طورکلی می‌توان بیان نمود که بکار گیری ترکیبی تیمارهای کود تأثیر معنی‌داری بر عناصر غذایی جذب شده توسط بذر و درصد پروتئین دانه نسبت به استفاده منفرد آنها داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Individual and Combined Application of Bio Fertilizers on Quantitative and Qualitative Characteristics of Peanut (Arachis hypogaea)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Dahmardeh 1
  • Mandana Bameri 2
  • Behrooz Keshtegar 3
  • Isa Khammari 1
1 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
2 MS. C Graduated of Agroecology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

To evaluate the effects of bio fertilizers on quantitative and qualitative traits of pea nut on a randomized complete block design was conducted at the Research Farm of Zabol University in year of 2014. The treatments were bio-fertilizers include: biosulfur, nitroxin, seaweed and phosphate 2 will be alone each of which individually and in combination (control (no fertilizer); bio sulfur + nitroxin; bio sulfue + seaweed; biosulfur + phosphate2; nitroxin + seaweed; nitroxin + phosphate 2; seaweed + phosphate 2; bio sulfur + nitroxin + seaweed; bio sulfur + nitroxin + phosphate2; bio sulfur + nitroxin + seaweed + phosphate 2) was performed on the peanuts in separate plots. The results showed that the greatest impact on between treatments in weight the pod, economic yield, harvest index and oil percentage was related to treatment nitroxin. Nitroxin treatments increased 28, 24, 22, 28 and 47 percent of these traits compared to the control. The combination treatment of phosphate + nitroxin resulted in increased respectively 25 and 24 percent compared to control the traits of Ash and protein percent. As well as the treatment phosphate also increased 39 percent phosphorus absorbed by the plant. In general, it can be said that the use of combination treatments significant different on the traits include nutrient absorption and protein percentage relative to the individual using them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bio sulfur
  • Seed protein
  • Seaweed
  • Oil percent
  • Nitroxin