اثر روش های مدیریت تلفیقی علف های هرز بر جمعیت علف های هرز و عملکرد علوفه ذرت (Zea mays L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز، سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، بیرجند، ایران

2 گروه زراعت، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

به منظور بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی تراکم، اعمال‌کولتیواتور و دزهای ‌کاهش‌یافته کنترل شیمایی علفهای هرز بر جمعیت و تراکم علف‌های هرز و عملکرد ذرت علوفه‌ای، این تحقیق به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 92-1391 در شهرستان خوسف بخش ماژان انجام شد. آزمایش دو سطح کولتیواتور به عنوان عامل کرت اصلی شامل با و بدون کاربرد و دو سطح تراکم 100 و 150 هزار بوته در هکتار و دزهای کاهش یافته علف‌کش لوماکس در چهار سطح شامل 0، 1/5، 3 و 4/5 لیتر در هکتار (دز توصیه شده) به عنوان عامل کرت‌های فرعی مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان داد افزایش تراکم از 100 به 150 هزار بوته در هکتار باعث افزایش 8/7 درصد وزن خشک کل علوفه ذرت شد. کاربرد کولتیواتور و مقدار 1/5 لیتر در هکتار علف‌کش لوماکس نسبت به تیمار کاربرد کولتیواتور و عدم مصرف علف‌کش باعث افزایش 66/2 و 65/8 درصدی به ترتیب عملکرد خشک کل و عملکرد ترکل علوفه ذرت گردید. با کاربرد کولتیواتور و مقدار 1/5 لیتر در هکتار علف کش لوماکس عملکرد خشک کل به مقدار 23020 کیلوگرم در هکتار و عملکرد تر کل علوفه ذرت به مقدار 103750 کیلوگرم در هکتار تولید گردید. کاربرد کولتیواتور و مقدار 1/5 لیتر در هکتار علف‌کش لوماکس باعث کاهش 98 درصدی زیست توده کل علف های هرز و کاهش 92 درصدی تعداد کل علف های هرز نسبت به تیمار عدم کنترل گردید. از اینرو در راستای کشاورزی پایدار از طریق کاهش مصرف مواد شیمیایی درسیستم‌های زراعی می توان با مدیریت تلفیقی علف‌های هرز دز مصرفی علف‌کش جدید لوماکس را تا حدودی کاهش داد که این امر کاهش بروز مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف علف‌کش‌های شیمیایی بر محیط زیست و افت مقاومت علف‌های هرز را به دنبال دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Integrated Weed Managements on Weed Population and Forage Yield of Corn (Zea mays L.)

نویسندگان [English]

  • Alireza Saeedinia 1
  • Seyyed Gholamreza Mousavi 2
1 MSc. Identification and Weed Control, South Khorasan Agricultural Jahad Organization, Birjand, Iran
2 Department of Agronomy, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

The effect of integrated management of weeds on yield of corn forage was examined in a factorial split experiment in 2012-2013 in Khusf, Iran on the basis of a Randomized Complete Block Design with three replications in which the main plot was devoted to cultivator at two levels of cultivator use and disuse and the sub-plots were devoted to density at two levels of 100000 and 150000 plants.ha-1 and to reduced (recommended) dosage of Lumax herbicide at four levels of 0, 1.5, 3.0 and 4.5 L.ha-1. It was found that the increase in density from 100 000 to 150000 plants.ha-1 increased total dry yield by 8.7%. Means comparison for the interaction between cultivator and herbicide revealed that when cultivator is applied, the treatment of only 1.5 L.ha-1 herbicide resulted in total dry yield and total fresh yield of forage of 23020 and 103705 kg.ha-1 which were 66.2 and 65.8% higher than that under the treatment of cultivator with no herbicide usage. Cultivator was applied, the treatment of 1.5 L.ha-1 herbicide decrease 98 and 92% of dry weight and the total number of weeds, respectively .Therefore, given the fact that sustained farming is aimed at reducing the application of chemicals in farming systems, the rate of using Lumax can be reduced by 66.6% by integrated management of weeds. Thus, the adverse effects of herbicides on environment and the resistance of weeds to herbicides can be reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant density
  • Lumax
  • Herbicide
  • Cultivator
  • Yield
Armel, G. R., Hall, G. J., Wilson, H.P. and Cullen, N., 2005. Mesotrion plus atrazin mixture for control of Canada thistle (Cirsium arvense). Weed Sci., 53: 202-211.
Baghestani, M.A., Zand, E., Soufizadeh, S., Skandari, E., PourAzar, R., Veysi, M., Mousavi, K. and Nassirzadeh, N., 2007. Efficacy evaluation of some dual purpose herbicide to control weeds in maize (Zea mays L.). Crop Protection.26: 936-942.
Correa, A. J.,  Rosa, A. , Mara,  M. M.  and  Domínguez, V. J. R., 1990. Demonstration plost for chemical weed control in rainfed maize sown with minimum tillage in Acolman Mexico. Revista – Chapingo. 15: 67-68.
Donald, W.W., 2007. Control of both winter annual and summer annual weeds in no-till corn with between-row mowing systems. Weed Technology. 21: 591–601
Fontemlum A., Chikoye,  D.  and Adesiyan, S.O, 2005. Effect of nicosulfuron dosages and timing on the postemergence control of cogongrass (Imperatacylindrica) in corn. Weed Technology, 19:122–127
Iskandari,  A.,  Zand,  E. and Akbari,  G.,  2005. Effect of herbicide application and planting arrangement of corn on yield and harvest index of grain corn under competition conditions. Proceedings of 1st Iranian Conference on Weeds Sciences, Plant Protection Research Institute, Iran. (In Persian)
Mohler, C. L., Frisch, J. C. and Pleasant, J. M., 1997. Evaluation of mechanical weed management programs for corn. Weed Technol. 11: 123 – 131
Mulder, T. A.  and  Doll,  J. D., 1993. Integrating Reduced herbicide use with Mechanical weeding in corn (Zea mays). Weed Technology. 7: 382-389.
Mousavi, M., 2008.  Weeds management (principles and methods). Marz-e Danesh Press, Iran. (In Persian)
 Rostami, H.,  Madandoust, M. ,  and Miri,  H.R.,  2009. Weeds management in corn (Zea mays L.) farms for reducing Eradicane herbicide dosage by integrating with mechanical operation. Proceedings of 3rd Iranian Conference of Weeds Sciences, Vol. 2, Key Papers: Weeds Management and Herbicides, 219-222. (In Persian)
Sabeti, P.,  Zand , E.  and  Mousavi, M.,  2009. Study on efficiency of Oltima herbicides (Nicosulfuron + Rimsulfuron) as compared to conventional herbicides in grain corn fields of Iran. Proceedings of 3rd Iranian Conference on Weeds Sciences, Key Papers, Weeds management and herbicides, February 17-18, Babolsar, Iran. (In Persian)
Sadrabadi Haghighi, R., and Zafarian,  M., 2012. Integrative effect of plant density, planting arrangement and Nicosulfuron herbicide in managing weeds of silo corn single-cross 704. Plants Protection Journal, 27(1): 73-84. (In Persian)
Salehi, B., 2004. Study on effects of row spacing and plant density on yield and yield components of corn single-cross 704 in Mianeh, Iran. Iranian Journal of Agricultural Sciences, 6(4): 383-394. (In Persian(
Zand, E.,  Baghestani, M.A.,  Soufizadeh,  S.,  Skandari,  E. , Deihimfard, R., PourAzar, R., Ghezeli,  F.,  Sabeti,  H., Pesfandiari, A.,  and  Etemadi,  F.,   2007. Comparing the efficacy of Amicarbazon, a Triazoline, with Sulfonylurease for weed Control in maze (Zea mays L.) Iranian Journal of Weed Science, 2:5
Zand, E., and  Rahimian Mashahdi,  H.,  2011. Weeds management of corn. Final Report of Research, 14:1616-8902, Weeds Research Department of Plant Protection Research Institute, Iran. (In Persian)