تاثیر قارچ ریشه Glomus interaradices بر روی فعالیت های آنزیمی و شرایط رشدی هشت ژنوتیپ گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

استفاده از فرآورده‌های بیولوژیک مانند گونه‌های مختلف قارچ ریشه، درجهت تأمین بخشی از عناصر مورد نیاز گیاه به ویژه فسفر یکی از راه حل‌های اساسی و مفید درجهت بهبود شرایط رشدی گیاه می باشد. در این تحقیق واکنش میکوریزی 7 رقم مختلف گندم به قارچ ریشه Glomus interaradicesدر قالب طرح بلوک‌های کاملاً تصادفی در 4 تکرار در شرایط گلخانه مورد بررسی و تاثیر قارچ بر شرایط رشدی و میزان تغییرات تعدادی از آنزیم های آنتی اکسیدانتی مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی ماکروسکوپی ریشه گیاهان میکوریزه شده و مقایسه با گیاهان بدون قارچ ریشه، بالاترین میزان میکوریزه شدن را در رقم وحشی Ageilops tauchii نشان داد. کمترین میزان میکوریزه شدن ریشه در ارقام زراعی گندم ثبت گردید. بیشترین درصد میزان آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به ترتیب در ارقام تجن، نارین و هانا که همگی از ارقام زراعی هستند نسبت به شاهد بدون قارچ ریشه مشاهده گردید. با توجه به داده‌های حاصل چنین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که میکوریزاسیون اگرچه به ماهیت ژنتیکی و پلوئیدی گندم بستگی دارد ولی به طور مستقیم قادر به افزایش فعالیت‌های آنزیمی گیاه نمی‌شود؛ بنابراین افزایش میزان آنزیم‌های آنتی اکسیدانتی ارتباط مستقیمی با درصد میکوریزه شدن ریشه واریته‌های مختلف گندم ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Glomus intraradices Fungus on Enzymatic Activities and Growth Condition of Seven Wheat Genotypes

نویسندگان [English]

  • Seyed kazem Sabbagh 1
  • Mohammad Reza Sarafraz 1
  • Marzyeh Taheri 1
  • Hamid Bolok 2
1 Department of Biology, Faculty of Sciences, Yazd University, Yazd, Iran
2 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

Use of biological products such as mycorrhizal fungi species, in order to provide part of the plant's essential elements, especially phosphorus, is one of the essential and useful solutions for improving plant growth conditions. In this research, the mycorrhizal reaction of seven different wheat varieties to Glomus interaradices species was assayed in randomized complete block design with four replications in the greenhouse. Growth conditions and also the effect of fungi on the growth condition and level of some antioxidant enzymes were evaluated. Macroscopic examination on roots of mycorrhizal plants and comparison with non-mycorrhizal plants showed a high percentage of root mycorrhization in wild wheat Ageilops tauchii. The lowest increase of root mycorrhization was determined in bread wheat cultivars. The highest levels of superoxide dismutase, peroxidase and polyphenol oxidase enzymes were observed in Tajan, Narin and Hana cultivars all of which are modern wheat cultivars. According to these data, it can be concluded that root mycorrhization, although it is dependent on the genetic and ploidy nature of wheat, cannot directly increase the enzymatic responses of the plant. So, increase in antioxidant enzymes did not directly correlate with the percentage of root mycorrhization in different varieties of wheat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant enzymes
  • Wild and modern wheat cultivar
  • Symbiosis