مقایسه ژنوتیپ‌های گندم نان متحمل به تنش کم‌آبی آخر فصل رشد با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی، ارومیه، ایران

چکیده

تنش کم‌آبی آخر فصل رشد از مهم‌ترین عوامل محدودکننده تولید گندم در مناطق خشک و نیمه خشک از جمله ایران می‌باشد و یکی از راهکارهای مقابله با آن معرفی ارقام متحمل با شرایط تنش است. در این تحقیق، واکنش 15 ژنوتیپ آبی گندم نان پاییزه به تنش کم‌‌آبی آخر فصل رشد، با استفاده از شاخص‌های تحمل به تنش مورد بررسی قرار گرفت. ژنوتیپ‌های گندم نان به‌صورت جداگانه تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه و در سال 1395 ارزیابی شدند. نتایج تجزیه واریانس بیانگر وجود تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ‌های مورد مطالعه بر اساس شاخص‌های تحمل به تنش کم‌آبی بود. مقایسه میانگین ژنوتیپ‌ها از نظر عملکرد در شرایط نرمال و تنش و نیز شاخص‌های تحمل نشان داد که ژنوتیپ‌های Mihan و Nwau15/Attila//Shark/F4105W2.1 می‌توانند ژنوتیپ‌های مناسبی برای کشت در شرایط تنش کم‌آبی آخر فصل رشد باشند. گروه‌بندی ژنوتیپ‌ها بر اساس شاخص‌های تحمل مورد مطالعه، آنها را در 3 گروه مجزا قرار داد. در بین شاخص‌های مورد مطالعه، شاخص‌های GMP، STI، YSI و SSI به واسطه دارا بودن همبستگی معنی‌دار با عملکردهای محیطی، بهترین شاخص‌ها برای گزینش ارقام متحمل به تنش آخر فصل شناسایی شدند. نتایج پلات‌های سه‌بعدی نشان داد که ژنوتیپ‌های Zarrin و  Nwau15/Attila//Shark/F4105W2.1 از نظر شاخص‌های GMP، STI و SSI دارای بالاترین عملکرد در شرایط تنش و بدون تنش بوده (گروه A) و می‌توانند در شرایط تنش رطوبتی آخر فصل رشد بکار گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Bread Wheat Genotypes Tolerant to Late Growth Stage Water Deficit Stress using Stress Tolerance Indices

نویسندگان [English]

 • Arezoo Abdi 1
 • Mohammad Rezaei 2
 • Amin Abbasi 1
 • Abdollah Javanmard 1
 • Mojtaba Nouraein 1
 • Hamid Hatami maleki 1
1 Department of Plant Genetics and Production, Faculty of Agriculture, University of Maragheh, Maragheh, Iran
2 Agricultural and Natural Research Center of East Azerbaijan, Urmia, Iran
چکیده [English]

Water deficit stress in the late growth stage is one of the limitation factor of wheat production in arid and semi-arid regions such as Iran and introduction of stress tolerant varieties is one the strategies that conquer to it. In this research, the reaction of 15 bread wheat genotypes against to water deficit stress at the late growth stage were inspected using stress tolerance indices. Hence, bread wheat genotypes were studied in both normal and stress states separately using randomized complete block design with three replications in farm condition. Analysis of variance revealed significant differences among studied genotypes based on tolerance indices. Mean comparison manifested that genotypes 3 and 8 could consider as suitable genotypes for water deficit stress at the late growth stage. Classification of genotypes based on studied tolerance indices located them into three groups. Among studied indices, GMP, STI, YSI and SSI were identified as suitable indices in selection of tolerant genotypes for water deficit stress at the late growth stage because they possessed significant relation with environmental yields. Results of triangle plots showed that genotypes 3 and 8 have the highest seed yield in both stress and non-stress conditions based on GMP, STI and SSI indices (Group A) and could effectively use in water stress state in the late growth stage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • GMP index
 • STI index
 • SSI index
 • yield
 • Bread wheat
Abdolshahi, R., Omidi, M., Talei, A. R. and Yazdi Samadi, B. 2010. Evaluation of bread wheat genotypes for drought tolerance. EJCP., Vol. 3 (1): 159-171. (In Persian).
Aghaee Sarbarzeh, M., Rostaee, M., Mohammadi, R., Haghparast, R. and Rajabi, R. 2009. Determination of drought tolerant genotypes in bread wheat. EJCP. 2 (1): 1-23. (In Persian).
Akcura, M., Partigoc, F. and Kaya, Y. 2011. Evaluating of drought stress tolerance in Turkish bread wheat landraces. The Journal of Animal and Plant Science, 21: 700-709.
Ali, M.B. and El-Sadek, A.N. 2016. Evaluation of drought tolerance indices for wheat (Triticum aestivum L.) under irrigated and rainfed conditions. Communications in Biometry and Crop Science, 11: 77-89.
Ashraf, A., El-Mohsen, A., Abd El-Shafi, M.A., Gheith, E.M.S. and Suleiman, H.S. 2015. Using different statistical procedures for evaluating drought tolerance indices of bread wheat genotypes. Advance in Agriculture and Biology, 4 (1): 19-30.
Azizi-Chakherchaman, S.H., Kazemi-Arbat, H., Yarnia, M., Mostafaeih, D., Hassanpanah Dadashi, M.R. and Easazadeh, R. 2008. Study on relations between relative water content, cell membrane stability and duration of growth period with grain yield of lentil genotypes under drought stress and non-stress conditions. International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology, Turkey, PP: 749-755.
Bakhshayeshi Geshlagh, M. and Shekarchezade, M. 2015. Evaluation of Genotypes of Bread Wheat (Triticum Aestivum) using Drought Tolerance Indices. Journal of Crop Breeding. 7, 1: 49-59. (In Persian).
Blum, A. 1988. Plant breeding for stress environments. CRC Press, Boca Raton, FL, PP: 38-78.
Bouslama, M. and Schapaugh, W.T. 1984. Stress tolerance in soybean. Part 1: evaluation of three screening techniques for heat and drought tolerance. Crop Science, 24: 933-937.
Dadbakhsh, A.R. and Yazdan Sepas, A. 2011. Evaluation of drought tolerance indices for screening bread wheat genotypes in end-season drought stress conditions. Advances in Environmental Biology, 5: 1040-1045.
Eghbali, S., Aharizad, S., Yarnia, M. and Khalili, M. 2016. Evaluating of Drought Tolerance of Doubled Haploid Barley (Hordeum vulgare L.) Lines using Toleance Indices. Journal of Crop Ecophysiology.. 10, 1: 12-32. (In Persian).
Ehdaie, B., Alloush, G.A. and Waines, J.G. 2008. Genotypic variation in linear rate of grain growth and contribution of stem reserves to grain yield in wheat. Field Crops Research, 106: 34-43.
Fernandez, G.C.J. 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. In proceeding of a Symposium, Taiwan, 257 p.
Fischer, R. and Maurer, R. 1987. Drought resistant in spring wheat cultivars. I: grain yield response. Australian Journal of Agricultural Research, 29: 97-895.
Golabadi, M., Arzani, A. and Mirmohammadi Maibody, S.A.M. 2006. Assessment of drought tolerance in segregating populations in durum wheat. African Journal of Agricultural Research, 1: 162-171.
Gravandi, M., Farshadfar, E. and Kahrizi, D. 2010. Evaluation of drought tolerance in bread wheat advanced genotypes in field and laboratory conditions. Seed and Plant Improvement Journal, 2: 233-252.
Karim zadeh, H., Emam, Y. and Mori, S. 2012. Performance, yield components and stress resistance indices in bread wheat and durum wheat cultivars to drought stress after flowering. Iranian Journal of Field Crop Science. 43, 1: 151-162. (In Persian).
Marofi, A. 1992. Determination of chromosome location of indices of drought resistance in wheat. Master's thesis of agricultural faculty of Razi University of Kermanshah. 133 pages. (In Persian).
Nourmand moayyed, F., Rostami, M.A. and Ghannadha, M.R. 2001. Evaluation of drought resistance indices in Bread Wheat (Triticum Aestivum). Iranian journal of Agriculture Scince. 32, 4: 792-806. (In Persian).
Rosielle, A.A. and Hamblin, I. 1981. Theoretical aspects of selection for yield in stress and non-stress environments. Crop Science, 21: 43-46.
Sadegh-Zadeh-Ahari, D. 2006. Evaluation for tolerance to drought stress in dryland promising durum wheat genotypes. 8, 1: 30-46. (In Persian).
Shahryari, R., Gurbanov, E., Gadimov, A. and Hassanpanah, D. 2008. Tolerance of 42 bread wheat genotypes to drought stress after anthesis. Pakistan Journal of Biological Science, 11: 1330-1335.
Sio-Se Mardeh, A., Ahmadi, A., Poustini, K. and Mohammadi, V. 2006. Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditions. Field Crops Research, 98: 222-229.
Soleymanifard, A., Fasihi, Kh., Nasrirad, H. and Naseri, R. 2010. Evolution of stress tolerance indices in durum wheat genotypes. Journal of Plant Production, Vol. 17(2): 39-58. (In Persian).
Trethowan, R.M. and Reynolds, M. 2007. Drought Resistance: Genetic Approaches for Improving Productivity under Stress. In: Buck, H. R. et al. (eds): Wheat Production in Stressed Environments. Springer Publishing the Netherlands, 289 p.
Trethowan, R.M., Van Ginkel, M. and Rajaram, S. 2002. Progress in breeding wheat for yield and adaptation in global drought affected environments. Crop Science, 42: 1441-1446.
Zabarjadi, A., Tavakoli Shadapi, S., Etminan, A. and Mohamadi, R. 2013. Evaluation of Drought Stress Tolerance in Durum Wheat Genotype Using Drought Tolerance Indices. Seed and Plant Improvement Journal, 29, 1 (1): 1-12. (In Persian).