اثر رقابت تاج خروس سفید (Amaranthus albus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در منطقه بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت و اصلاخ نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند،بیرجند ایران

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، ایران

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر رقابت تاج خروس سفید بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان به صورت فاکتوریل دو عاملی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند در سال 1391 اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل شش رقم آفتابگردان )آذرگل، فرخ، یوروفلور، سیرنا، جامع اصفهان و پروگرس( و چهار تراکم مختلف تاج خروس سفید )صفر، 5، 10 و 15 بوته در متر مربع( بود. در این تحقیق عملکرد و اجزای عملکرد دانه آفتابگردان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش تراکم تاج خروس سفید عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان کاهش یافت. با افزایش تراکم علف هرز از صفر به 15 بوته در متر مربع، کاهش در عملکرد میانگین دانه ارقام برابر 2/ 40 درصد بود. رقم جامع اصفهان نسبت به دیگر ارقام توانایی بیشتری برای تولید دانه داشت ) 9/ 578 کیلو گرم در هکتار(اما رقم فرخ کمترین درصد کاهش عملکرد دانه ) 26 / 22 درصد( را نسبت به شاهد در تراکم 15 بوته در مترمربع تا جخروس سفید را از خود نشان داد. به طور کلی ارقام پروگرس، یوروفلور و جامع اصفهان ارقامی با قدرت رقابتی بالا و رقم آذ رگل رقمی با قدرت رقابتی ضعیف در برابر تا جخروس سفید بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of tumble pigweed (Amaranthus albus L.) competition on yield and yield components of sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars in Birjand

نویسندگان [English]

  • mohammad javad babaie zarch 1
  • sohrab mahmodi 2
  • seyed vahid eslami 2
1 university of birjand
2 Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of tumble pigweed competition on yield, yield components and seed quality of six cultivars of sunflower; an experiment was conducted with factorial layout based on a completely randomized block design at the research farm of College of Agriculture, University of Birjand in 2012. The factors were four weed densities (0, 5, 10 and 15 plants/m2) and six cultivars of sunflower (Azargol, Jame Isfahan, Syrna, Farrukh, Progress and Euroflour). The results showed that by increasing weed density, yield and yield components of sunflower were decreased. By increasing weed density from zero to 15 p.m2, grain yield of sunflower was decreased up to 40.2%. Jame Isfahan cultivar produced the highest seed yield (5.789 kg/ha), and Farrukh cultivar had the least percentage of seed yield loss in weed density of 15 p/m2. Generally, Progress, Euroflour and Jame Isfahan cultivars had the most competitiveness and Azargol cultivar showed the least competitiveness against tumble pigweed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Azargol tumble pigweed (Amaranthus albus)
  • Farrukh
  • Oil seeds