نویسنده = یوسف هاشمی نژاد
ارزیابی اثر اندازه مزرعه بر کارایی مصرف منابع و پایداری تولید سیب زمینی با استفاده از تحلیل امرژی (مطالعه موردی: شهرستان فریمان)

دوره 5، شماره 2، آذر 1402، صفحه 395-411

10.22034/csrar.2023.376465.1302

مهسا مصطفوی بابوکانی؛ یوسف هاشمی نژاد؛ محمد آرمین؛ حمید مروی؛ کوروش شجاعی نوفرست