نویسنده = رحیم محمدیان
مطالعه تأثیر برهمکنش ژنوتیپ- محیط بر عملکرد قند هیبریدهای چغندرقند (Beta vulgaris L.)

دوره 5، شماره 2، آذر 1402، صفحه 345-364

10.22034/csrar.2023.346833.1248

سعید صادق زاده حمایتی؛ علی صارمی راد؛ رحیم محمدیان؛ علی جلیلیان؛ جواد رضایی؛ مستانه شریفی؛ عادل پدرام