اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد رضا اصغری پور

اکولوژی نظام‌های کشاورزی استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

isid.msrt.ir/26123
moasgharipourgmail.com
0000-0001-7197-6578

h-index: 21  

مدیر مسئول

اسماعیل سیدآبادی

مکانیک بیوسیستم دانشیار دانشگاه زابل، زابل، ایران

isid.msrt.ir/25857
esmaeelseyedabadigmail.com
0000-0001-5455-7646

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

سید جلال طباطبائی

تغذیه گیاهی استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران

tabatabaeitabrizu.ac.ir
0000-0002-3490-5209

ناصر مجنون حسینی

زراعت استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mhoseiniut.ac.ir
0000-0003-2807-9673

محمد رضا شکیبا

اکوفیزیولوژی استاد تمام دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

shakibamr438yahoo.com
0000-0001-8646-9683

سید محسن موسوی نیک

فیزیولوژی استاد تمام دانشگاه زابل، زابل، ایران

mohsen_372001yahoo.com.au
0000-0003-1268-1328

محمد صدقی

بیوشیمی، فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد دانشگاه اردبیل، اردبیل، ایران

mosedghi2003yahoo.com
0000-0001-5969-1860

خسرو عزیزی

اکولوژی کشاورزی استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

azizi.khlu.ac.ir
0000-0001-7106-2848

عبدالعلی غفاری

زراعت دانشیار موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، مراغه، ایران

abdolali_ghaffariyahoo.co.uk
0000-0002-9775-0005

بهنام کامکار

استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

kamkarum.ac.ir
0000-0003-1309-8433

h-index: 15  

رضا صدرآبادی حقیقی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

rsadrabadimshdiau.ac.ir
0000-0001-6901-6869

محمود رمرودی

اکولوژی استاد دانشگاه زابل، زابل، ایران

m_ramroudiyahoo.com
0000-0002-3629-136X

مهدی دهمرده

دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

dahmardgmail.com
0000-0002-6968-3052

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

آریا دولت آبادیان

دانشگاه استرالیای غربی، استرالیا

aria.dolatabadianresearch.uwa.edu.au

h-index: 12  

هاوارد چارلز لی

مدیریت پایدار اراضی کالج هادلو، کنت، پادشاهی متحده بریتانیا

howard.leehadlow.ac.uk

آمیت کساروانی

زراعت دپارتمان زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعت و کشاورزی پانتناگار، پانتناگار، هندوستان

getkesargmail.com
+91-750-874-9299

شهزاد مقصود احمد بصرا

فیزیولوژی زراعی استاد دپارتمان زراعت، دانشگاه کشاورزی، فیصل اباد، پاکستان

shehzadbasragmail.com

مراد تونج تورک

گیاهان صنعتی دانشگاه یوزونجی ییل، وان، ترکیه

murattuncturkyyu.edu.tr

مدیر داخلی

عباس نصیری دهسرخی

دانش آموخته دکتری اگرواکولوژی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

abasnasiri110yahoo.com