تأثیر روش مصرف عصاره یونجه و کودهای زیستی بر غلظت عناصر پر مصرف،کم‌مصرف و رنگیزه‌های فتوسنتزی درآفتابگردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده آب و خاک، دانشگاه زابل، ایران

چکیده

استفاده از کودهای زیستی در تغذیه گیاهان یکی از راه حل های اساسی و مفید جهت افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول می باشد. در همین راستا آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه زابل اجرا شد. فاکتور اول کودهای زیستی در دو سطح شامل بستر کشت غیراستریل خاکی تلقیح نشده (شاهد) و تلقیح شده با کودهای زیستی ازتوبارور1 (حاوی میکروارگانیسم Azeotobacter) و فسفات بارور2 (حاوی میکروارگانیسم های Pseudomonas putida ،Pantoea agglomrans)، فاکتور دوم عصاره یونجه که شامل مصرف برگ پاشی و خاکی عصاره های تهیه شده از گیاه یونجه تازه برداشت شده و برداشت شده از سال گذشته (کهنه) با دو سطح دو در هزار و چهار در هزار همراه با شاهد (در مجموع 9 سطح) بود. در این آزمایش گیاه آفتابگردان (.Helianthus annuus L) در بسترهای خاکی غیر استریل کشت شد. رطوبت گلدان ها به طریق وزنی در 70 درصد ظرفیت مزرعه نگه داشته شدند. نتایج نشان داد بیشترین غلظت آهن (35/132 میلی گرم بر کیلوگرم)، غلظت منگنز (89 میلی گرم بر کیلوگرم)، کلروفیل a (29/2 میلی گرم بر گرم)، کلروفیلb (07/1 میلی گرم بر گرم) و کارتنوئید (29/1 میلی گرم بر گرم) در اندام هوایی آفتابگردان در بسترهای تلقیح شده با کودهای زیستی و در روش مصرف برگ پاشی عصاره تازه یونجه مشاهده شد. بیشترین غلظت پتاسیم اندام هوایی (97/0 درصد)، در بسترهای تلقیح نشده و مصرف برگ پاشی سطح چهار در هزار عصاره تازه یونجه مشاهده شد. نتایج همچنین حاکی از آن است که بیشترین وزن خشک اندام هوایی گیاه (93/28 گرم در گلدان) نیز در بستر تلقیح نشده با کودهای زیستی و برگ پاشی سطح چهار در هزار عصاره تازه یونجه حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of usage way of alfalfa extract and bio-fertilizers on concentration of macronutrients, micronutrients and photosynthetic pigments in sunflower

نویسندگان [English]

  • Asma Miri
  • Ahmad Gholamalizadeh Ahangar
  • Maryam Ghorbani
  • Ebrahim Shirmohammadi
Dept. of Soil Sciences, Faculty of Soil and Water Engineering, University of Zabol, Iran
چکیده [English]

Application of bio-fertilizers as plant nutrition is one of the vital solutions to increase plant yield and its quality. Therefore, pot experiment with factorial of completely randomized design with three replications was conducted in the research greenhouse of Zabol University. The first factor was bio-fertilizers which contains two levels of non-inoculated and non-sterile (control) and inoculated soil growing media with bio-fertilizers: Nitrogen fertilizer 1 (microorganism Azeotobacter) and phosphate fertilizer 2 (containing microorganisms Pseudomonas putida, Pantoea agglomrans)  and the second factor  was alfalfa extract from freshly harvested alfalfa and last year harvested alfalfa (old) which was used as foliar and soil application with two levels of concentrations  2 and 4 per thousand with control(total 9 levels). In this experiment, the sunflower (Helianthus annuus L.) was cultivated in non-sterile soil growing media. Pots field capacity was kept at 70% by weighting. The results showed that the highest concentrations of Fe (132.35 mg.kg-1), Mn (89 mg.kg-1), chlorophyll a (2.29 mg.g-1), chlorophyll b (1.07 mg.g-1) and carotenoids (1.29 mg.g-1) in sunflower shoot belonged to inoculated growing media with bio-fertilizers and the foliar consumption fresh extracts of alfalfa. The highest potassium concentration was seen in shoot (0.97 percent) in non-inoculated growing media and the foliar consumption fresh extracts of alfalfa was observed at four per thousand level. Resulted also indicated that the maximum dry weight (28.93 g.pot-1) belonged to non-inoculated with bio fertilizers and fresh foliar application at four per thousand level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carotenoids
  • Dry weight
  • Foliar consumption