ارزیابی اثر تنش خشکی بر ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیکی خربزه تحت شرایط کاربرد کود دامی و بنتونیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

چکیده

ارزیابی اثر تنش خشکی بر ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیکی خربزه تحت شرایط کاربرد کود دامی و بنتونیت آزمایشی به صورت اسپلیت- فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی تصادفی با سه تکرار طی سال زراعی 1398 و 1399 اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل آبیاری پس از تخلیه 25، 50 و 75 درصد رطوبت خاک به عنوان کرت اصلی و کاربرد بنتونیت در سطوح 2، 3 و 4 تن در هکتار و استفاده از کود دامی به میزان 20، 30 و 40 تن در هکتار به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اثرات متقابل سال، آبیاری، بنتونیت و کود دامی بر صفات مورد بررسی در این آزمایش با احتمال خطای یک درصد معنی‌دار بود. بر اساس ﻧﺘﺎﯾﺞ عملکرد میوه در شرایط آبیاری پس از تخلیه 50 درصد رطوبت خاک با کاربرد 4 تن در هکتار بنتونیت همراه با 20 تن در هکتار کود دامی در سال اول آزمایش با میانگین 20/2 تن در هکتار و 1/74 درصد نسبت به شاهد افزایش نشان داد. علاوه بر این بیشترین غلظت کلروفیل کل به میزان 21/2 میلی‌گرم در گرم وزن تر در سال زراعی 1399 در شرایط آبیاری پس از تخلیه 25 درصد رطوبت خاک با کاربرد 4 تن در هکتار بنتونیت و 40 تن در هکتار کود دامی حاصل شد. به منظور دست‌یابی به نتایج مطلوب، آبیاری پس از تخلیه 50 درصد رطوبت خاک، کاربرد 4 تن در هکتار بنتونیت و 20 تن در هکتار کود دامی برای کشت در منطقه هیرمند پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of drought stress on agronomic and physiological characteristics of melon under application of animal manure and bentonite

نویسندگان [English]

 • Habib Rostami
 • Mahdi Dahmardeh
 • mohammad galavi
 • Mahmood Ramroudi
 • Mohammadreza Narooeirad
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Zabol University, Zabol, Iran
چکیده [English]

A large part of Iran is affected by arid and semi-arid climate and drought has caused many problems in the agricultural sector. The present study aimed to investigate the characteristics of melon under drought stress conditions using animal manure and bentonite. This experiment was conducted as a split-factorial based on a randomized complete block design with three replications in Hirmand city, Iran, during the two cropping years of 2019-2020. Experimental treatments include irrigation after 25, 50, and 75% soil moisture discharge as the main plot and application of bentonite at levels of 2, 3, and 4 ton.ha-1 and application of animal manure at the rate of 20, 30, and 40 ton.ha-1 were considered as subplots. According to the results, in the first year of the experiment, fruit yield increased by 2.02 times compared to the control under 50% soil moisture discharge with the application of 4 ton.ha-1 of bentonite with 20 ton.ha-1 of animal manure. In addition, the highest total chlorophyll concentration of 2.21 mg.g-1 fresh weight was obtained in 2020 crop years under 25% soil moisture discharge using 4 ton.ha-1 of bentonite and 40 ton.ha-1 of animal manure. Also, the highest amount of proline was 0.422 μmol.g-1 fresh leaf weight and the highest activity of catalase and peroxidase enzymes were 32.60 and 4.15 OD.g-1.FW.min-1, respectively, To achieve the desired results, irrigation after 50% soil moisture discharge, application of 4 ton.ha-1 of bentonite, and 20 ton.ha-1 of animal manure for cultivation in the region is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Proline
 • Super absorbent
 • Fruit yield
 • Catalase
 • Chlorophyll

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 16 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 12 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 21 شهریور 1402