بررسی روابط صفات مرتبط با تحمل در برابر تنش خشکی با استفاده از تجزیه همبستگی کانونیک در گیاه گلرنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

بخش کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

ایران یکی از کشورهای خشک و نیمه‎خشک جهان محسوب می‎شود که مطالعه ویژگی‎های ارقام گیاهی از جمله گلرنگ تحت تنش خشکی در شرایط آن دارای اهمیت است. در این راستا شناسایی ارتباط صفات مختلف تحت شرایط تنش خشکی، به انتخاب ارقام متحمل بر پایه این صفات کمک خواهد کرد. به این منظور آزمایشی به‎صورت کرت‎های خرد‎شده با طرح پایه بلوک‎های کامل تصادفی در چهار تکرار با سه سطح تنش شامل تنش خشکی شدید (آبیاری بعد از 250 میلی‎متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A)، تنش خشکی ملایم (آبیاری بعد از 175 میلی‎متر تبخیر) و نرمال (آبیاری بعد از 100 میلی‎متر تبخیر) به‎عنوان عامل اصلی و 10 رقم گلرنگ به‎عنوان عامل فرعی اجرا گردید. در این آزمایش تنش خشکی از مرحله افزایش طول ساقه‎ اعمال شد. تجزیه همبستگی کانونیک نشان داد بین جفت متغیرهای کانونیکی حاصل از صفات فیزیولوژیکی با صفات مورفولوژیک همبستگی معنی‎دار وجود دارد. بین پتانسیل کل آب برگ با متغیر کانونیکی مربوطه و هم‎چنین بین وزن تر بوته و تعداد شاخه فرعی با متغیر کانونیکی مربوطه همبستگی بالایی وجود داشت. ارقامی که پتانسیل کل آب برگ بالاتری در شرایط تنش داشته باشند، وزن تر بوته و سایر صفات مورفولوژیک (به غیر از ارتفاع بوته) بیشتری نیز دارند؛ بنابراین ارقامی که وزن تر بوته و تعداد شاخه فرعی بیشتری دارند از پتانسیل کل آب برگ بیشتری نیز برخوردارند و با در نظر گرفتن آن می‎توان کارایی انتخاب را افزایش داد. هم‎چنین بر طبق نتایج مقایسه میانگین رقم پرنیان متحمل‎ترین و ارقام پدیده و زرقان حساس‎ترین ارقام تحت تنش خشکی در این آزمایش بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of relationships between traits related to drought tolerance using canonical correlation analysis in safflower

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Naghavi
  • Abolfazl Tavassoli
  • Esmail Seidy
Department of Agriculture, Payame Noor University, Iran
چکیده [English]

Introduction:  Safflower has a special place among oilseeds compatible with the climatic conditions of Iran as a plant tolerant of drought and salinity stress and having different growth types. On the other hand, due to the fact that Iran is one of the arid and semi-arid regions with an average of one-third of global rainfall, in such areas some important stages of plant growth, including safflower, are affected by reduced soil water potential. In order to adapt the plant to stressful climatic conditions, morphological and physiological changes and the accumulation of new metabolites, along with structural changes, increase efficiency under stressful conditions. Therefore, a better understanding of the relationship between environment and genotype and the study of physiological, biochemical, and morphological traits of plants in adverse environmental conditions, especially drought stress, will lead to a better understanding of plant adaptation and events involved in drought tolerance mechanisms. Canonical correlation analysis, like other multivariate statistical methods, is a way to estimate or reduce the number of data points. This method is a generalized multiple regression mode that is used to determine the relationship between two sets of variables. In this regard, this research was conducted to better understand the relationships among different traits under drought stress and use these relationships to select more desirable cultivars.
Materials and methods: This experiment was performed on a farm located at 5 km of Zahedan-Bam road in the Lakhshk area. This research was conducted as a split plot based on a randomized complete block design with four replications. An Experiment with three stress levels, including severe drought stress (irrigation after 250 mm of evaporation from the Class A evaporation pan surface), mild drought stress (irrigation after 175 mm of evaporation from the Class A evaporation pan surface), and normal (irrigation after 100 mm of evaporation from the Class A evaporation pan surface), was performed as the main factor, and 10 safflower cultivars were used as the sub-main factor. Drought stress started at the stem elongation stage. To measure the studied morphological and physiological traits in the experiment, sampling was performed at the grain formation stage. Before data analysis, a data normality test was performed, and after ensuring normal data distribution, analysis of variance and mean comparison by the Duncan method were performed. Due to the insignificance of the interaction of stress and cultivar in the analysis of variance of the data, canonical correlation analysis was performed for the mean of all stress levels using Statistica software.
Results and discussion: According to the analysis of variance, the studied traits were affected by irrigation treatment, and there was a significant difference between the cultivars in terms of all studied traits under stress. This indicates the existence of high genetic diversity in terms of the mentioned traits and the possibility of selection for these traits among the studied cultivars. Also, the interaction of cultivar and stress was not significant for all traits. On the other hand, in order to investigate the relationships between traits related to drought stress tolerance in this study, canonical correlation analysis between two groups of physiological traits, including total leaf water potential, leaf relative water content, leaf osmotic potential, chlorophyll fluorescence, proline concentration, and glycine betaine concentration, and morphological traits, including plant height, plant dry weight, plant fresh weight, and number of sub-branches, was determined. The Wilkes -Lambda statistic was significant at the 1% probability level, so there was a significant correlation between physiological traits and morphological traits. In explaining the canonical function related to physiological traits, all variables except proline concentration, leaf relative water content, and leaf osmotic potential had positive coefficients. Total leaf water potential (X1) with a coefficient of 0.299 played the greatest role in justifying the first canonical variable. For canonical functions related to morphological traits, plant height had a negative coefficient, and other traits had a positive coefficient. Plant fresh weight with a coefficient of 0.987 had the greatest effect in explaining this canonical variable. On the other hand, the relative water content of the leaves, with a coefficient of -0.376, played the least role in explaining the first canonical function of physiological traits. It seems that cultivars that have higher total leaf water potential under stress conditions have higher plant fresh weight and other morphological traits (except plant height).
Conclusion: According to the results of the mean comparison, the Parnian cultivar was the most tolerant, and the Padideh and Zarghan cultivars were the most sensitive cultivars under drought stress. Also, based on the results obtained from canonical correlation analysis, it was found that there is a significant correlation between the pair of canonical variables resulting from physiological traits and morphological traits. There was a high correlation between total leaf water potential and the relevant canonical variable, as well as between plant fresh weight and the number of sub-branches with the relevant canonical variable; therefore, genotypes that have a higher plant fresh weight and a larger number of sub-branches have more total leaf water potential. In general, according to these results, it can be stated that more favorable morphological traits of the plant are associated with drought tolerance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll fluorescence
  • Glycine betaine
  • Osmotic potential
Abarshahr, M., Rabie, B. and Samizadhe Lahigi, H. 2011. Assessing genetic diversity of rice varieties under dourght stress conditions. Notulae Scientia Biologicae, 3: 114-123.
Alavi Siney, S.M. and Saba, J. 2014. Studying the association between physiological and agronomical characteristics of different wheat genotypes in dryland condition using canonical correlation analysis. Environmental Stresses in Crop Sciences, 7: 13-23 (In Persian).
Azimzadeh, M. 2010. Evaluation drought tolerance in 16 safflower genotype. Iranian Journal of Field Crops Research, 8: 871-877. (In Persian).
Bagheri, H., Andalibi, B. and Azimi-Moghaddam, R. 2012. Effect of atrazine anti-transpiration application on improving physiological traits, yield and yield components of safflower under rainfed condition. Journal of Crops Improvement, 14: 1-16.
Bajjii, M., Lutts, S. and Kinet, K.M. 2001. Water deficit effects on solute contribution to osmotic adjustment as a function of leaf ageing in three durum wheat (Triticum durum) cultivars performing in arid conditions. Plant Science, 60: 669-681.
Baker, N.R. and Rosenquist, E. 2004. Application of chlorophyll fluorescence can improve crop production strategies: An examination of future possibilities. Journal of Experimental Botany, 55: 1607-1627.
Bassil, B.S. and Kaffka, S.R. 2002. Response of safflower (Carthamus tinctorius L.) to saline soils and irrigation. II Crop response to salinity. Agriculture Water Management, 54: 81-92.
Bates, L.S., Walderen, R.D. and Taere, I.D. 1973. Rapid determination of free proline for water stress studies. Plant and Soil, 39: 205-207.
Chimenti, C.A., Pearson, J. and Hall, A.J. 2002. Osmotic adjustment in Maize: Genetic variation and association with water uptake. In: Edmeades, GO. (Ed.). Developing Drought and Low N-Tolerant Maize. (pp. 200-203). CIMMYT, Mexico.
Dod, M.B., Lauenroth, W.K., Burke, I.C. and Chapman, P.L. 2002. Associations between vegetation patterns and soil texture in the short grass steppe. Plant Ecology, 158: 127-137.
Daryanto, S., Wang, L. and Jacinthe, P.A. 2016. Global synthesis of drought effects on maize and wheat production. PLoS One, 11(5): e0156362.
Gittins, R. 1985. Canonical analysis. a review with application to ecology. Springer-Verly Heidelberg, Germany.   
Grieve, C.M. and Grattan, S.R. 1983. Rapid assay for determination of water soluble quaternary ammonium compounds. Plant and Soil, 70: 303-307.
Jazayeri Nooshabadi, M.R. and Rezaii, A.M. 2007. Relationship among traits of oat (Avena Sativa L.) cultivars under drought stress and non-stress conditions. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources, 11: 324-331.
Khalid, A., Athar, H.U.R., Zafar, Z.U., Akram, A., Hussain, K., Manzour, F., Al-Qurainy and Ashraf, M. 2015. Photosynthetic capacity of canola (Brassica napus L.) plants as affected by glycinebetaine under salt stress. Journal of Applied Botany and Food Quality, 88: 78-86.
Luzcano-Ferrat, I. and Lovatt, C.J. 1999. Relationship between relative water content, nitrogen pools and growth of Phaseolus vulgaris L. and P. acutifolius L. during water deficit. Crop Science, 39: 467-475.
Makela, P., Peltonen-Sainio, P., Jokinen, K., Pehu, E., Setaia, H., Hinkkanen, R. and Somersalo, S. 1996. Uptake and translocation of foliar-applied glycine betaine in crop plants. Plant Science, 121: 221-230.
Martinez, J.P., Luttus, S., Schanck, A. and Banjji, M. 2004. Is osmotic adjustment required for water stress resistance in the Mediterranean shrub Atriplex halimus L. Journal of Plant Physiology, 16: 1041-1051.
Maxwell, K. and Johnson, G.N. 2000. Chlorophyll fluorescence-a practical guide. Journal of Experimental Botany, 51: 659-668.
Mirmousavi, S. and Kiani, H. 2017. An investigation on Copen’s Climate Classification in 1975 in Comparison with the Output of MIROC in the years 2030, 2050, 2080, and 2100 under Scenario A1B and A2. Journal of Geography and Environmental Hazards, 6(2): 59-72. (In Persian).
Morant-Manceau, A., Pradier, E. and Tremblin, G. 2004. Osmotic adjustment, gas exchanges and chlorophyll fluorescence of a hexaploid triticale and its parental species salt stress. Journal of Plant Physiology, 169: 25-33.
Moustafa, M., Boersma, A.L. and Krostad, E. 1996. Response of four spring wheat cultivars to drought stress. Crop Science, 36: 982-986.
Musick, J.T., Jones, O.R., Stewart, B.A. and Dusek, D.A. 1994. Water-yield relationships for irrigated and dryland wheat in the U.S. southern plains. Agronomy Journal, 86: 980-986.
Naghavi, M.R. and Khalili, M. 2017. Evaluation of genetic diversity and traits relations in wheat cultivars under drought stress using advanced statistical methods. Acta agriculturae Slovenica, 109 (2): 403-415.
Noroozi, M. and Kazemini, S.A.R. 2012. Effect of water stress and plant density on growth and seed yield of safflower. Iranian Journal of Field Crops Research, 10: 781-788. (In Persian).
Omidi, A.M. 2009. Effect of drought stress at different growth stages on seed yield and some agro-physiological traits of three spring safflower cultivars. Seed and Plant Production Journal, 25: 15-31 (In Persian).
Pandey, M. and Penna, S. 2017. Time course of physiological, biochemical, and gene expression changes under short-term salt stress in Brassica juncea L. The Crop Journal, 5(3): 219-230.
Pirdashti, H., Sarvestani Z.T. and Bahmanyar, M.A. 2009. Comparison of physiological responses among four contrast rice cultivars under drought stress conditions. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, 37: 2070-3740.
Rascio, A., Carlino, E., Santis, G. and Fonzo, N. 2012. A discriminant analysis to categorize durum wheat varieties in drought-tolerance classes on the basis of rheological and physiological traits. Cereal Research Communications, 41: 88-96
Saadia, M., Jamil, A., Akram, N.A. and Ashraf, M. 2012. A study of proline metabolism in canola (Brassica napus L.) seedlings under salt stress. Molecules, 17: 5803-5815.
Saba, J., Tavana, S., Qorbanian, Z., Shadan, E., Shekari, F. and Jabbari, F. 2018. Canonical correlation analysis to determine the best traits for indirect improvement of wheat grain yield under terminal drought stress. Journal of Agricultural Science Technology, 20: 1037-1048.
Salamati, M.S., Zeinaly, H. and Yousefi, E. 2011. Investigation of genetic variation in Carthamus tinctorius L. genotypes using agro-morphological traits. Research Journal of Agricultural Science, 7: 101-108
Sharma, S. 1996. Applied Multivariate Techniques. John Wiley and Sons, Inc., USA.
Sheikh, S.B., Anjuman, H., Sofi, J.H., Owais, A.W., Sheikh, Z.N., Niyaz, A.D., Faheem, Sh.B. and Sheikh, M. 2021. Plant drought stress tolerance: understanding its physiological, biochemical and molecular mechanisms. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 35(1): 1912-1925.
Verslues, P.E., Kim, Y.S. and Zhu, J.K. 2007. Alterrd ABA, Proline and hydrogen peroxide in an Arabidopsis glutamate: glyoxylate aminotrasferase mutant. Plant Molecular Biology, 64: 205-217.
Zlatev, Z. and Yordanov, I.T. 2004. Effect of soil drought on photosynthesis and chlorophyll fluorescence in bean plants. Bulgarian Journal of Plant Physiology, 30: 3-18.