کارایی مدل DSSAT در شبیه‌سازی عملکرد دانه گندم در مدیریت‌های مختلف مصرف کود شیمیایی و آلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب، کرج، ایران

2 بخش آبیاری و فیزیک خاک، موسسه تحقیقات خاک و آب

3 عضو هیات علمی و استادیار بخش تحقیقات شیمی و حاصلخیزی خاک

4 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور - بخش تحقیقات شیمی و حاصلخیزی خاک

10.22034/csrar.2023.333132.1207

چکیده

مدل‌های گیاهی ابزار مناسبی برای بررسی تغییرات مدیریت آبیاری و حاصلخیزی و تأثیر آن بر عملکرد گیاهان می‌باشند. هدف از این پژوهش، بررسی کارایی مدل DSSAT در شبیه‌سازی عملکرد گندم در شرایط مدیریت‌های مختلف مصرف کود شیمیایی و آلی در کرج می‌باشد. مقدار عملکرد دانه گندم اندازه‌گیری و شبیه‌سازی‌شده در تیمار شاهد (بدون مصرف کود) به ترتیب 3/2 و 2 تن در هکتار و نیز مقادیر متناظر اندازه‌گیری و شبیه‌سازی‌شده در کاربرد کود شیمیایی (مصرف کود NPK بر اساس آزمون خاک) به ترتیب 9/3 و 2/4 تن در هکتار حاصل گردید. در شرایط کاربرد کمپوست به مقدار 20 تن در هکتار متوسط دانه شبیه‌سازی و اندازه‌گیری شده به ترتیب حدود 1/3 و 9/2 تن در هکتار به دست آمد. زمان گلدهی و رسیدن دانه گندم اندازه‌گیری شده به ترتیب 192 و 227 روز پس از کاشت بوده که با مقادیر شبیه‌سازی‌شده آن‌که به ترتیب برابر 190 و 230 روز می‌باشند همخوانی و قرابت نزدیکی دارد. RMSE ، NRMSE ، EF و d مدل DSSAT برای عملکرد دانه به ترتیب 38/0، 13/0، 57/0 و 93/0 بود که حاکی از کارایی بالا و مناسب مدل DSSAT در شبیه‌سازی عملکرد دانه گندم در شرایط مختلف مدیریت حاصلخیزی ازنظر مصرف کود شیمیایی و آلی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of DSSAT model for simulating wheat grain yield under different chemical and organic fertilizer application

نویسندگان [English]

 • Mohammad Reza Emdad 1
 • arash tafteh 2
 • Farhad Moshiri 3
 • Seyed Ali Ghaffarinejad 4
1 irrigation and soil physics department, soil and water research institute, karaj.Iran
2 irrigation and soil physics department ,soil and water research institute,
3 Scientific member- Assistant professor of Soil fertility department
4 Scientific member- Assistant Professor of Soil Fertility Department
چکیده [English]

Introduction: Plant growth and production models are great tools to study variation of irrigation and fertilizer application and those impact on plant performance. Due to the fact that applying different scenarios of fertility and irrigation in field conditions is time consuming and costly, the use of plant models is a good solution for simulating and estimating the crop yield in different conditions. The accuracy of the results obtained from the simulation models depends on the accuracy of the data required by the model and if the input data is measured and determined accurately, the model will be applicable in different conditions after calibration and validation. Due to the great effect of using different types of chemical and organic fertilizers on plant growth and yield, it is necessary to compare and evaluate changes in wheat yield using chemical and organic fertilizers in order to improve soil and water productivity. Considering the different management scenarios of fertilizer use in DSSAT application model and the role of fertility in plant performance and also that the efficiency of this model in simulating plant performance in different management scenarios of chemical and organic fertilizer application is not clear, so in this regard the efficiency of DSSAT application model In order to simulate wheat grain yield in different application of fertilizer (chemical-organic) in order to increase yield and recommendations were studied and evaluated.

Materials and Methods: This research was carried out in the research farm of Karaj Soil and Water Research Institute at 35 and 50 north latitude and 55 and 30 degrees east longitude. In terms of climate, this region is one of the hot and dry Mediterranean climates with hot and dry summers and cold winters. 4 fertilizer application treatments in a randomized complete block design in 3 replications including control, without fertilizer application (T0), application of chemical fertilizers (nitrogen, phosphorus and potassium) based on soil test (T1), application of 20 tons per hectare of waste compost with fertilizer application Chemical nitrogen at 75% and phosphorus and potassium at 50% recommended based on soil test (T2), application of 20 tons of waste compost fertilizer (T3) were considered. In this regard, 4 plots with an area of 200 square meters were selected and after tillage operations including plowing, disc and land preparation, wheat was cultivated. The aim of this research was to investigate the efficiency of the DSSAT model in simulating wheat yield under different management conditions of chemical and organic fertilizer application.

Results and Discussion: Results showed that measured and simulated wheat grain yield in the control treatment (without fertilizer application) were 2.3 and 2 tons per hectare, respectively, and the corresponding measured and simulated values in chemical fertilizer application (NPK fertilizer application based on soil test) were 3.9 and 4.2 tons per hectare respectively. In terms of compost application at a rate of 20 tons per hectare, the average simulated and measured grain yield was about 3.1 and 2.9 tons per hectare, respectively. Flowering and ripening phonological time of wheat were 192 and 227 days after sowing, respectively, which is in close agreement with the simulated values, which are 190 and 230 days, respectively. RMSE, NRMSE, EF and d of DSSAT model for grain yield were 0.38, 0.13, 0.57 and 0.93, respectively, which indicates the high and appropriate performance of DSSAT(CERES) model in simulating wheat grain yield in different conditions of fertility managements based on application of chemical and organic fertilizers.

Conclusion: Due to the fact that applying different scenarios of fertility and irrigation in field conditions is time consuming and costly, so the use of plant models is a good solution for simulating and estimating the crop yield in different conditions. The results of the statistical indices showed that the appropriate performance of DSSAT model in simulating wheat grain yield in different conditions of fertility managements.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation
 • Fertilizer management
 • Evapotranspiration
 • Karaj

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401
 • تاریخ دریافت: 17 اسفند 1400
 • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 20 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 20 اسفند 1401