اثرات کود دامی و الگوهای مختلف کشت مخلوط بر عملکرد کمی و کیفی چای ترش (Hibiscus sabdariffa) و لوبیا چشم‌بلبلی (Phasaeolous vulgaris)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت، معاونت پژوهشی و فناوری، دانشگاه زابل، ایران

3 دانشجوی دکتری اگرواکولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، ایران

چکیده

برای بررسی اثرات کود دامی و الگوهای مختلف کشت مخلوط بر عملکرد کمی و کیفی چای ترش و لوبیا چشم‌بلبلی، آزمایشی به‌صورت کرت­های خرد شده در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1392 در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل اجرا گردید. تیمارها شامل 0، 20 و 30 تن در هکتار کود دامی در کرت­های اصلی و الگوهای مختلف کشت مخلوط (خالص چای ترش، خالص لوبیا چشم­بلبلی، 75% چای ترش + 25% لوبیا چشم­بلبلی،50% چای ترش + 50% لوبیا چشم­بلبلی، 25% چای ترش + 75% لوبیا چشم­بلبلی) در کرت­های فرعی بودند. نتایج نشان داد که در چای ترش بیشترین ارتفاع بوته، تعداد میوه در بوته، عملکرد اقتصادی و عملکرد زیستی و در لوبیا چشم‌بلبلی حداکثر تعداد غلاف در بوته، عملکرد اقتصادی، عملکرد زیستی، درصد پروتئین دانه از کشت خالص همراه با کاربرد 30 تن در هکتار کود دامی به دست آمد. بالاترین میزان آنتوسیانین و کربوهیدرات چای ترش از کاربرد 30 تن در هکتار کود دامی و کشت مخلوط 25% چای ترش + 75% لوبیا چشم‌بلبلی حاصل شد. بالاترین شاخص برداشت در چای ترش از کشت 75% چای ترش + 25% لوبیا و در لوبیا چشم‌بلبلی از کشت خالص آن همراه با مصرف 30 تن در هکتار کود دامی حاصل شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Manure and Different Intercropping Patterns on Quantitative and Qualitative Yield of Roselle (Hibiscus Sabdariffa) and Cowpea (Phasaeolous vulgaris)

نویسندگان [English]

  • MohammadAli Karimian 1
  • Behrooz Mir 2
  • Fatemeh Bidranameni 1
  • Abbas Keshtehgar 3
1 Agricultural Research Institute, University of Zabol, Zabol, Iran
2 M.Sc. Graduated in Agronomy, Deputy Research and technology, University of Zabol, Zabol, Iran
3 Ph.D Student, Agroecology, Faculty of Agriculture, University of Zabol, Zabol, Iran
چکیده [English]

In order to study the effects of manure and different intercropping patterns on quantitative and qualitative yield of roselle and cowpea, an experiment was conducted as split plot based on a randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Center of Zabol University in 2013. The treetments included 0, 20 and 30 t.ha-1 manure to main plots and different intercropping patterns (sole roselle, sole cowpea, %75 roselle + 25% cowpea, %50 roselle + %50 cowpea, and %25 roselle + %75 cowpea) in sub plots. Results revealed that in roselle the most plant height, number of fruits per plant, economic yield, biological yield and in cowpea the maximum number of pod per plant, economical yield, biologinal yield and percent seed protein of sole cropping along with application of 30 t.ha-1 manure were obtained. The highest amount anthocyanins and carbohydrates sour tea were obtained from the application of 30 t.ha-1 of manure and intercropping % 25 hibiscus + % 75 cowpea. The highest harvest index in roselle of %75 roselle + %25 cowpea and in cowpea of pure cultures along with application of 30 t.ha-1 manure were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • Protein
  • Legumes
  • Animal manure
  • Economic yield