دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 133-262 
2. اثر سطح خشکی در بوته مادری بر خصوصیات جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه ارقام سویا

صفحه 143-154

سید محمد مرتضوی؛ جهانفر دانشیان؛ آیدین حمیدی؛ سید محمد جواد میرهادی


3. ارزیابی واکنش عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص برداشت لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) به تنش خشکی انتهایی دوره رشد

صفحه 155-165

سید حکیمه داودی؛ علی راحمی کاریزکی؛ علی نخ‎زری مقدم؛ ابراهیم غلامعل یپور علمداری


5. تاثیر کاربرد کودهای زیستی نانو و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی ارقام کنجد

صفحه 177-190

فریدون راه بر کیخا؛ عیسی خمری؛ مهدی دهمرده؛ محمد فروزنده


10. اثر باکتری های تیوباسیلوس، گوگرد و کود آلی بر میزان جذب فسفر توسط ذرت

صفحه 249-263

مهدی یونسی؛ میثم پاشایی؛ علی خان میرزایی؛ فاطمه شکوری فر؛ محمد اسماعیل پور؛ محسن سبزی نوجه ده