اعضای هیات تحریریه

سردبیر

محمد رضا اصغری پور

اکولوژی نظام‌های کشاورزی استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

isid.msrt.ir/26123
moasgharipourgmail.com
0000-0001-7197-6578

h-index: 21  

مدیر مسئول

اسماعیل سیدآبادی

مکانیک بیوسیستم استادیار دانشگاه زابل، زابل، ایران

isid.msrt.ir/25857
esmaeelseyedabadigmail.com
0000-0001-5455-7646

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

سید جلال طباطبائی

تغذیه گیاهی استاد دانشگاه شاهد، تهران، ایران

tabatabaeitabrizu.ac.ir
0000-0002-3490-5209

ناصر مجنون حسینی

زراعت استاد دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mhoseiniut.ac.ir
0000-0003-2807-9673

محمد رضا شکیبا

اکوفیزیولوژی استاد تمام دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

shakibamr438yahoo.com
0000-0001-8646-9683

سید محسن موسوی نیک

فیزیولوژی استاد تمام دانشگاه زابل، زابل، ایران

mohsen_372001yahoo.com.au
0000-0003-1268-1328

محمد صدقی

بیوشیمی، فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد دانشگاه اردبیل، اردبیل، ایران

mosedghi2003yahoo.com
0000-0001-5969-1860

خسرو عزیزی

اکولوژی کشاورزی استاد گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

azizi.khlu.ac.ir
0000-0001-7106-2848

عبدالعلی غفاری

زراعت دانشیار موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، مراغه، ایران

abdolali_ghaffariyahoo.co.uk
0000-0002-9775-0005

بهنام کامکار

استاد گروه اگروتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد، ایران

kamkarum.ac.ir
0000-0003-1309-8433

h-index: 15  

رضا صدرآبادی حقیقی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

rsadrabadimshdiau.ac.ir
0000-0001-6901-6869

محمود رمرودی

اکولوژی دانشیار دانشگاه زابل، زابل، ایران

m_ramroudiyahoo.com
0000-0002-3629-136X

مهدی دهمرده

دانشیار گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

dahmardgmail.com
0000-0002-6968-3052

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

آریا دولت آبادیان

دانشگاه استرالیای غربی، استرالیا

aria.dolatabadianresearch.uwa.edu.au

h-index: 12  

هاوارد چارلز لی

مدیریت پایدار اراضی کالج هادلو، کنت، پادشاهی متحده بریتانیا

howard.leehadlow.ac.uk

آمیت کساروانی

زراعت دپارتمان زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعت و کشاورزی پانتناگار، پانتناگار، هندوستان

getkesargmail.com
+91-750-874-9299

شهزاد مقصود احمد بصرا

فیزیولوژی زراعی استاد دپارتمان زراعت، دانشگاه کشاورزی، فیصل اباد، پاکستان

shehzadbasragmail.com

مراد تونج تورک

گیاهان صنعتی دانشگاه یوزونجی ییل، وان، ترکیه

murattuncturkyyu.edu.tr