تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک (CSRAR) - اصول اخلاقی انتشار مقاله