اصول اخلاقی انتشار مقاله

نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک به منظور رعایت اصول اخلاقی و امانت داری در چاپ مقالات و پیشگیری از سرقت ادبی (plagiarism) از نرم افزار مشابهت یاب همیاب جهت بررسی مقالات استفاده می کند.

 

همچنین روند برخورد با خطاهای پژوهش در این نشریه بر اساس روند توصیه شده توسط کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) می باشد. نمودار های گردشی (flowcharts) انجمن بین اللملی اخلاق نشر به زبان های فارسی و انگلیسی در اینترنت موجود می باشد. که لینک دسترسی به این نمودارها در زیر موجود است.

 نمودارهای گردشی انجمن بین اللملی اخلاق نشر

flowcharts of Committee On Publication Ethics