تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک (CSRAR) - اهداف و چشم انداز