اهداف و چشم انداز

دانشگاه زابل ، به منظور انجام رسالت‌های علمی-پژوهشی و نشر آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران، نشریه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک را به صورت دوفصلنامه منتشر می‌نماید. هدف اصلی نشریه، گسترش دستاوردهای علمی پژوهشگران در زمینه علوم زراعی و ارائه راهکارهایی برای گسترش کشاورزی و بهبود کیفیت محصولات زراعی در مناطق خشک می‌باشد.